SLIDE BÀI GIẢNG - Phân tích môi trường kinh doanh (Dương Thị Hoài Nhung)

 

 Kiến thức:

 Giúp hiểu các thuật ngữ quản trị cơ bản  

 Đánh giá xu hướng trong môi trường kinh doanh sẽ ảnh hưởng tới tổ chức

 Vận dụng kỹ thuật phân tích để xác định những cơ hội và thách thức của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh của DN


 Kỹ năng


 Phát triển và mở rộng kỹ năng thực hành phân tích môi trường KD

 Phát triển và nâng cao khả năng đánh giá, phân tích tình huống

 Củng cố kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình


GIÁO TRÌNH:


Sách Tiếng Việt

Quản trị học

Quản trị chiến lược

Sách Tiếng Anh

1. Hill, Jones, Galvin, Haidar. (2007). Strategic management- an integrated approach (2nd Australian edition). John Wiley & Sons Australia, Ltd.

3. Robert M. Grant (2008). Contemporary strategy analysis (6th edition). Blackwell Publishing.

4. Thomas L.Wheelen, J. David Hunger.(2010). Concepts in Strategic Management and Business Policy (12th ed). Pearson Education, Inc.

1. Charles W.L. Hill. (2007). International Business: Competing in the global marketplace (6th international edition). McGraw Hill publisher.

- Chapter 2, 3, 4 (Globalization+ Country factor)

2. Hill, Jones, Galvin, Haidar. (2007). Strategic management- an integrated approach (2nd Australian edition). John Wiley & Sons Australia, Ltd.

- Chapter 3 (External analysis; p.62-88); chapter 8 (Strategy in global environment; p.228-257)

3. Robert M. Grant (2008). Contemporary strategy analysis (6th edition). Blackwell Publishing.

4. Thomas L.Wheelen, J. David Hunger.(2010). Concepts in Strategic Management and Business Policy (12th ed). Pearson Education, Inc.

- Chapter 4 (Environmental scanning, p.142-175), chapter 6 (p.222-233)LINK DOWNLOAD - BÀI 1


LINK DOWNLOAD - BÀI 1+2+3+4

 

 Kiến thức:

 Giúp hiểu các thuật ngữ quản trị cơ bản  

 Đánh giá xu hướng trong môi trường kinh doanh sẽ ảnh hưởng tới tổ chức

 Vận dụng kỹ thuật phân tích để xác định những cơ hội và thách thức của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh của DN


 Kỹ năng


 Phát triển và mở rộng kỹ năng thực hành phân tích môi trường KD

 Phát triển và nâng cao khả năng đánh giá, phân tích tình huống

 Củng cố kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình


GIÁO TRÌNH:


Sách Tiếng Việt

Quản trị học

Quản trị chiến lược

Sách Tiếng Anh

1. Hill, Jones, Galvin, Haidar. (2007). Strategic management- an integrated approach (2nd Australian edition). John Wiley & Sons Australia, Ltd.

3. Robert M. Grant (2008). Contemporary strategy analysis (6th edition). Blackwell Publishing.

4. Thomas L.Wheelen, J. David Hunger.(2010). Concepts in Strategic Management and Business Policy (12th ed). Pearson Education, Inc.

1. Charles W.L. Hill. (2007). International Business: Competing in the global marketplace (6th international edition). McGraw Hill publisher.

- Chapter 2, 3, 4 (Globalization+ Country factor)

2. Hill, Jones, Galvin, Haidar. (2007). Strategic management- an integrated approach (2nd Australian edition). John Wiley & Sons Australia, Ltd.

- Chapter 3 (External analysis; p.62-88); chapter 8 (Strategy in global environment; p.228-257)

3. Robert M. Grant (2008). Contemporary strategy analysis (6th edition). Blackwell Publishing.

4. Thomas L.Wheelen, J. David Hunger.(2010). Concepts in Strategic Management and Business Policy (12th ed). Pearson Education, Inc.

- Chapter 4 (Environmental scanning, p.142-175), chapter 6 (p.222-233)LINK DOWNLOAD - BÀI 1


LINK DOWNLOAD - BÀI 1+2+3+4

M_tả
M_tả

M_tả

Không có nhận xét nào: