SLIDE BÀI GIẢNG - Lý thuyết tài chính tiền tệ (TS. Đoàn Phương Thảo)1.1. Sự ra đời: K.Marx (1818-1883) - nghiên cứu vấn đề nguồn gốc và bản chất tiền tệ một cách đầy đủ và sâu sắc. Sự ra đời của tiền tệ: 

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền sản xuất

Trải qua bốn hình thái

(1): hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

(2): hình thái giá trị mở rộng 

(3): hình thái giá trị chung

(4): hình thái tiền tệ


1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ


(1): hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

Xuất hiện vào giai đoạn cuối của chế độ công xã nguyên thuỷ

Phương trình trao đổi: 1rìu = 20 kg thóc

Đặc trưng: giá trị của một hàng hoá được biểu hiện thông qua một hàng hoá khác một cách giản đơn


LINK DOWNLOAD1.1. Sự ra đời: K.Marx (1818-1883) - nghiên cứu vấn đề nguồn gốc và bản chất tiền tệ một cách đầy đủ và sâu sắc. Sự ra đời của tiền tệ: 

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền sản xuất

Trải qua bốn hình thái

(1): hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

(2): hình thái giá trị mở rộng 

(3): hình thái giá trị chung

(4): hình thái tiền tệ


1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ


(1): hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

Xuất hiện vào giai đoạn cuối của chế độ công xã nguyên thuỷ

Phương trình trao đổi: 1rìu = 20 kg thóc

Đặc trưng: giá trị của một hàng hoá được biểu hiện thông qua một hàng hoá khác một cách giản đơn


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: