CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG CÀ PHÊ CỦA TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN 2022 (Tô Trần Minh Hoa)Việt Nam cũng là một đáa đißm có sức tiêu thụcà phê tiềm năng và nhu cÁu đang có xu h°ớng tăng trong thßi gian tới. Bên c¿nh đó, n°ớc ta có nền văn hóa văn c¿nh cao nên văn hóa uống cà phê cũng mang những nét đặc tr°ng riêng, có cách th°áng thức cà phê riêng. Bái vậy, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê t¿i Việt Nam  đang c¿nh tranh m¿nh mẽ  đßtăng tháphÁn, có đ°ợc doanh thu và lợi nhuận. Nói đến lĩnh vực cà phê Việt Nam ph¿i nói tới ba ông lớn là Vinacafé Biên Hòa, trung Nguyên, Netslé. Ngoài ra thì hiện nay xu¿t hiện ngày càng nhiều chuỗi cửa hàng cà phê cao c¿p của n°ớc ngoài trên các con đ°ßng. Mỗi doanh nghiệp có một chiến l°ợc khác nhau, h°ớng đi khác nhau đßđ¿t mục tiêu của mình. Trung Nguyên là doanh nghiệp ra nhập thátr°ßng sau nh¿t so với hai đối thủc¿nh tranh chính còn l¿i nh°ng l¿i có những thành công r¿t đáng nßphục, kh¿năng c¿nh tranh tỏra khá lớn. Một trong những yếu tố  đßTrung Nguyên thành công đó là ho¿t động qu¿n tráchuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp đã làm gì đßkết nối các thành viên của chuỗi, gắn kết vai trò của họvới doanh nghiệp, khiến ho¿t động chuỗi cung  ứng dián ra suôn sẻ, thuận lợi,  đáp  ứng nhu cÁu ngày một tăng và  đad¿ng của ng°ßi tiêu dùng? 


NỘI DUNG:


GIàI THIàU .............................................................................................................. 3

I. TàNG QUAN VÀCHUÞI CUNG ĄNG ........................................................... 4

1. Chuỗi cung ứng ................................................................................................ 4

2. Quản trịchuỗi cung ứng .................................................................................... 5

II. TàNG QUAN VÀNGÀNH CÀ PHÊ ................................................................. 6

1. Khái quát chung vềngành cà phê Việt Nam .................................................... 6

2. Thịphần các công ty cà phê tại Việt Nam ........................................................ 7

III. CHUÞI CUNG ĄNG CĂA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN................................. 8

1. Tổng quan vềtập đoàn cà phê Trung Nguyên..................................................8

1.1 Giới thiệu tổng quát (bao gồm phần tầm nhìn - sứ mệnh)....................................... 8

1.2 Các dự án đang thực hiện và định hướng phát triển............................................... 9

1.3 Các sản phẩm tiêu biểu........................................................................................ 13

2. Mô hình chuỗi cung ứng của cà phê Trung Nguyên...................................... 14

2.1. Nhà cung ứng...................................................................................................... 15

2.2. Nhà sản xuất....................................................................................................... 16

2.3. Nhà phân phối và đại lý bán lẻ............................................................................ 18

2.4. Khách hàng ......................................................................................................... 20

3. Đối thủcạnh tranh ............................................................................................ 21

3.1. Thị trường chuỗi cafe và cafe rang xay............................................................... 21

3.2. Thị trường cafe hoà tan....................................................................................... 23

4. Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Trung Nguyên.......................... 28

4.1. Chiến lược chọn lựa thị trường........................................................................... 28

4.2. Hình thức thâm nhập thị trường.......................................................................... 29

4.3. Chiến lược dựa trên giá trị cốt lõi....................................................................... 30

5. Thành công trong chuỗi cung ứng cà phê Trung Nguyên ............................. 31

6. Hạn chế trong chuỗi cung ứng cà phê Trung Nguyên ................................... 35

IV. BÀI HàC RÚT RA TĆ CHUÞI CUNG ĄNG CĂA CÀ PHÊ TRUNG

NGUYÊNLINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Việt Nam cũng là một đáa đißm có sức tiêu thụcà phê tiềm năng và nhu cÁu đang có xu h°ớng tăng trong thßi gian tới. Bên c¿nh đó, n°ớc ta có nền văn hóa văn c¿nh cao nên văn hóa uống cà phê cũng mang những nét đặc tr°ng riêng, có cách th°áng thức cà phê riêng. Bái vậy, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê t¿i Việt Nam  đang c¿nh tranh m¿nh mẽ  đßtăng tháphÁn, có đ°ợc doanh thu và lợi nhuận. Nói đến lĩnh vực cà phê Việt Nam ph¿i nói tới ba ông lớn là Vinacafé Biên Hòa, trung Nguyên, Netslé. Ngoài ra thì hiện nay xu¿t hiện ngày càng nhiều chuỗi cửa hàng cà phê cao c¿p của n°ớc ngoài trên các con đ°ßng. Mỗi doanh nghiệp có một chiến l°ợc khác nhau, h°ớng đi khác nhau đßđ¿t mục tiêu của mình. Trung Nguyên là doanh nghiệp ra nhập thátr°ßng sau nh¿t so với hai đối thủc¿nh tranh chính còn l¿i nh°ng l¿i có những thành công r¿t đáng nßphục, kh¿năng c¿nh tranh tỏra khá lớn. Một trong những yếu tố  đßTrung Nguyên thành công đó là ho¿t động qu¿n tráchuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp đã làm gì đßkết nối các thành viên của chuỗi, gắn kết vai trò của họvới doanh nghiệp, khiến ho¿t động chuỗi cung  ứng dián ra suôn sẻ, thuận lợi,  đáp  ứng nhu cÁu ngày một tăng và  đad¿ng của ng°ßi tiêu dùng? 


NỘI DUNG:


GIàI THIàU .............................................................................................................. 3

I. TàNG QUAN VÀCHUÞI CUNG ĄNG ........................................................... 4

1. Chuỗi cung ứng ................................................................................................ 4

2. Quản trịchuỗi cung ứng .................................................................................... 5

II. TàNG QUAN VÀNGÀNH CÀ PHÊ ................................................................. 6

1. Khái quát chung vềngành cà phê Việt Nam .................................................... 6

2. Thịphần các công ty cà phê tại Việt Nam ........................................................ 7

III. CHUÞI CUNG ĄNG CĂA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN................................. 8

1. Tổng quan vềtập đoàn cà phê Trung Nguyên..................................................8

1.1 Giới thiệu tổng quát (bao gồm phần tầm nhìn - sứ mệnh)....................................... 8

1.2 Các dự án đang thực hiện và định hướng phát triển............................................... 9

1.3 Các sản phẩm tiêu biểu........................................................................................ 13

2. Mô hình chuỗi cung ứng của cà phê Trung Nguyên...................................... 14

2.1. Nhà cung ứng...................................................................................................... 15

2.2. Nhà sản xuất....................................................................................................... 16

2.3. Nhà phân phối và đại lý bán lẻ............................................................................ 18

2.4. Khách hàng ......................................................................................................... 20

3. Đối thủcạnh tranh ............................................................................................ 21

3.1. Thị trường chuỗi cafe và cafe rang xay............................................................... 21

3.2. Thị trường cafe hoà tan....................................................................................... 23

4. Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Trung Nguyên.......................... 28

4.1. Chiến lược chọn lựa thị trường........................................................................... 28

4.2. Hình thức thâm nhập thị trường.......................................................................... 29

4.3. Chiến lược dựa trên giá trị cốt lõi....................................................................... 30

5. Thành công trong chuỗi cung ứng cà phê Trung Nguyên ............................. 31

6. Hạn chế trong chuỗi cung ứng cà phê Trung Nguyên ................................... 35

IV. BÀI HàC RÚT RA TĆ CHUÞI CUNG ĄNG CĂA CÀ PHÊ TRUNG

NGUYÊNLINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: