CÁC PHƯƠNG ÁN LÀM HÀNG GIẢI PHÓNG TÀU CONTAINER TẠI TÂN CẢNG HẢI PHÒNG HICT (FULL) I. PHƯƠNG ÁN LÀM HÀNG GIẢI PHÓNG TÀU

1. Phương án làm hàng giải phóng tàu đối với hàng container


1. Tàu( sà lan) – QC – Xe chủ hàng 

2. Tàu( sà lan) – QC – Xe vận chuyển –RTG(RT) – Bãi 

3. Tàu( sà lan) – QC - Tàu( sà lan) 

4. Bãi – RTG(RT) – Xe vận chuyển – QC – Tàu(sà lan) 

5. Xe chủ hàng – QC – Tàu


NỘI DUNG:


I. PHƯƠNG ÁN LÀM HÀNG GIẢI PHÓNG TÀU 3

1. Phương án làm hàng giải phóng tàu đối với hàng container 3

2. Các phương tiện trang thiết bị phục vụ làm hàng 3

II. CÁC YẾU TỐ GIÚP GIẢI PHÓNG TÀU NHANH 5

1. Kế hoạch đón tàu 5

2. Khai thác cầu bến 5

3. Khai thác bãi 6

III. QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG TÀU CONTAINER TẠI TÂN CẢNG HẢI PHÒNG HICT 7

1.  NGHIỆP VỤ NHẬP TÀU HÀNG CONTAINER 7

Bước 1: Kế hoạch sản xuất 7

Bước 2: Xử lý tài liệu 7

Bước 3: Thực hiện công việc 8

Bước 4: Kết thúc 10

2.  NGHIỆP VỤ XUẤT TÀU HÀNG CONTAINER 10

Bước 1: Kế hoạch sản xuất 10

Bước 2: Xử lý tài liệu 10

Bước 3:  Thực hiện công việc 11

Bước 4: Kết thúc 13

3. QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG TÀU CONTAINER WANHAI 509 TẠI TÂN CẢNG HẢI PHÒNG HICT 13

3.1. Thông tin tàu 13

3.2. Thông tin hàng 13

3.3. Quá trình thực tế khai thác 14LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER) I. PHƯƠNG ÁN LÀM HÀNG GIẢI PHÓNG TÀU

1. Phương án làm hàng giải phóng tàu đối với hàng container


1. Tàu( sà lan) – QC – Xe chủ hàng 

2. Tàu( sà lan) – QC – Xe vận chuyển –RTG(RT) – Bãi 

3. Tàu( sà lan) – QC - Tàu( sà lan) 

4. Bãi – RTG(RT) – Xe vận chuyển – QC – Tàu(sà lan) 

5. Xe chủ hàng – QC – Tàu


NỘI DUNG:


I. PHƯƠNG ÁN LÀM HÀNG GIẢI PHÓNG TÀU 3

1. Phương án làm hàng giải phóng tàu đối với hàng container 3

2. Các phương tiện trang thiết bị phục vụ làm hàng 3

II. CÁC YẾU TỐ GIÚP GIẢI PHÓNG TÀU NHANH 5

1. Kế hoạch đón tàu 5

2. Khai thác cầu bến 5

3. Khai thác bãi 6

III. QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG TÀU CONTAINER TẠI TÂN CẢNG HẢI PHÒNG HICT 7

1.  NGHIỆP VỤ NHẬP TÀU HÀNG CONTAINER 7

Bước 1: Kế hoạch sản xuất 7

Bước 2: Xử lý tài liệu 7

Bước 3: Thực hiện công việc 8

Bước 4: Kết thúc 10

2.  NGHIỆP VỤ XUẤT TÀU HÀNG CONTAINER 10

Bước 1: Kế hoạch sản xuất 10

Bước 2: Xử lý tài liệu 10

Bước 3:  Thực hiện công việc 11

Bước 4: Kết thúc 13

3. QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG TÀU CONTAINER WANHAI 509 TẠI TÂN CẢNG HẢI PHÒNG HICT 13

3.1. Thông tin tàu 13

3.2. Thông tin hàng 13

3.3. Quá trình thực tế khai thác 14LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: