GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Hệ không chuyên Lý luận chính trị)Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủtịch HồChí Minh sáng lập (3-2-1930). Từ  thời điểm lịch sử đó, lịch sửcủa Đảng hòa quyện cùng lịch sửcủa dân tộc Việt Nam. 

I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử  Đảng là sự  ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳlịch sử. 

1. Trước hết là các sự kiện lịch sử Đảng.Cần phân biệt rõ sựkiện lịch sử Đảng gắn trực tiếp với sự  lãnh đạo của Đảng. Phân biệt sựkiện lịch sử  Đảng với sựkiện lịch sửdân tộc và lịch sửquân sựtrong cùng thời kỳ, thời điểm lịch sử. Môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu sấu sắc, có hệ  thống các sự  kiện lịch sử  Đảng, hiểu rõ nội dung, 

tính chất, bản chất của các sựkiện đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. 

Sựkiện lịch sử  Đảng là hoạt động lãnh đạo, đấu tranh phong phú và oanh liệt của Đảng làm sáng rõ bản chất cách mạng của Đảng với tư cách là một đảng chính trị “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Hệ thống các sựkiện lịch sử Đảng làm rõ thắng lợi, thành tựu của cách mạng, đồng thời cũng thấy rõ những khó khăn, thách thức, hiểu rõ những hy sinh, cống hiến lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sựhy sinh, phấn đấu của các tổchức lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, của mỗi cán bộ, đảng viên, với những tấm gương tiêu biểu. Các sựkiện phải được tái hiện trên cơ sởtư liệu lịch sửchính xác, trung thực, khách quan. 

2. Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước bằng Cương lĩnh, đường lối, chủ  trương, chính sách lớn.  Lịch sử  Đảng có đối tượng nghiên cứu là  Cương lĩnh, đường lối của Đảng, phải nghiên cứu, làm sáng tỏnội dung Cương lĩnh, đường lối của Đảng, cơ sởlý luận, thực tiễn và giá trị  hiện thực của đường lối trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh, đường lối đúng đắn là điều kiện trước hết quyết định thắng lợi của cách mạng. Phải không ngừng bổsung, phát triển đường lối phù hợp với sựphát triển của lý luận và thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống; chống nguy cơ sai lầm về  đường lối, nếu sai lầm về  đường lối sẽdẫn tới đổ vỡ, thất bại.LINK DOWNLOADĐảng Cộng sản Việt Nam do Chủtịch HồChí Minh sáng lập (3-2-1930). Từ  thời điểm lịch sử đó, lịch sửcủa Đảng hòa quyện cùng lịch sửcủa dân tộc Việt Nam. 

I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử  Đảng là sự  ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳlịch sử. 

1. Trước hết là các sự kiện lịch sử Đảng.Cần phân biệt rõ sựkiện lịch sử Đảng gắn trực tiếp với sự  lãnh đạo của Đảng. Phân biệt sựkiện lịch sử  Đảng với sựkiện lịch sửdân tộc và lịch sửquân sựtrong cùng thời kỳ, thời điểm lịch sử. Môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu sấu sắc, có hệ  thống các sự  kiện lịch sử  Đảng, hiểu rõ nội dung, 

tính chất, bản chất của các sựkiện đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. 

Sựkiện lịch sử  Đảng là hoạt động lãnh đạo, đấu tranh phong phú và oanh liệt của Đảng làm sáng rõ bản chất cách mạng của Đảng với tư cách là một đảng chính trị “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Hệ thống các sựkiện lịch sử Đảng làm rõ thắng lợi, thành tựu của cách mạng, đồng thời cũng thấy rõ những khó khăn, thách thức, hiểu rõ những hy sinh, cống hiến lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sựhy sinh, phấn đấu của các tổchức lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, của mỗi cán bộ, đảng viên, với những tấm gương tiêu biểu. Các sựkiện phải được tái hiện trên cơ sởtư liệu lịch sửchính xác, trung thực, khách quan. 

2. Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước bằng Cương lĩnh, đường lối, chủ  trương, chính sách lớn.  Lịch sử  Đảng có đối tượng nghiên cứu là  Cương lĩnh, đường lối của Đảng, phải nghiên cứu, làm sáng tỏnội dung Cương lĩnh, đường lối của Đảng, cơ sởlý luận, thực tiễn và giá trị  hiện thực của đường lối trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh, đường lối đúng đắn là điều kiện trước hết quyết định thắng lợi của cách mạng. Phải không ngừng bổsung, phát triển đường lối phù hợp với sựphát triển của lý luận và thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống; chống nguy cơ sai lầm về  đường lối, nếu sai lầm về  đường lối sẽdẫn tới đổ vỡ, thất bại.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: