GIÁO TRÌNH - Môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (PGS. Lê Mậu Hãn & PGS.TS. Trình Mưu & GS.TS. Mạch Quang Thắng Cb)Đảng Cộng sản Việt Nam do HồChí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộthammưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. 

Dưới sựlãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổvà hy sinh, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làmcho đất nước, xã hội và con người Việt Namngày càng đổi mới sâu sắc.Lịch sửcủa Đảng là một pho lịch sửbằng vàng. HồChí Minh nói: "Với tất cảtinhthần khiêmtốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!". 

Đểkhông ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy truyền thống vẻvang của mình, Đảng Cộng sản Việt Namrất coi trọng công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và tổng kết những bài học lịch sửtrong từng thời kỳcũng nhưtrong toàn bộtiến trìnhlãnh đạo cách mạng của Đảng. 

Nghiên cứu và tổng kết các bài học lịch sửcủa Đảng là một phương pháp tốt để nâng cao trình độlý luận của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần khắc phục những xu hướng giáo điều và kinh nghiệm chủnghĩa trong Đảng. 

Trên cơsởnghiên cứu và khái quát sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm lịch sử đã tích lũy được trong cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng, nếu không hiểu được mối liên hệlịch sửtất yếu và qua đó hiểu tiến trình phát triển có thểcó của các sựkiện, Đảng mới có thể đềra được một đường lối chính trịhoàn chỉnh. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổchức chínhtrịcó quy luật hình thành, phát triển vai trò lịch sửriêng trong tiến trình lịch sửViệt Nam.Do đó, lịch sử Đảng là đối tượng nghiên cứu của một khoa học riêng - khoa học lịch sử Đảng. 

Lịch sử Đảng gắn liền với lịch sửdân tộc. Theo đó, lịch sử Đảng là một khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sửvà có quan hệmật thiết với các khoa học vềlýluận của chủnghĩa Mác - Lênin và tưtưởng HồChí Minh.


NỘI DUNG:


Bài mở đầu. Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chương I.   Sựra đời của Đảng Cộngsản Việt Nam   

Chương II.     Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

Chương III.  Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ(1945 - 1954) 

Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủnghĩa ởmiền Bắc và khángchiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 

Chương V.  Đảng lãnh đạo cảnước quá độlên chủnghĩa xã hội và bảo vệTổquốc (1975-2006) 

Chương VI. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắnglợi và bài họcLINK DOWNLOADĐảng Cộng sản Việt Nam do HồChí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộthammưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. 

Dưới sựlãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổvà hy sinh, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làmcho đất nước, xã hội và con người Việt Namngày càng đổi mới sâu sắc.Lịch sửcủa Đảng là một pho lịch sửbằng vàng. HồChí Minh nói: "Với tất cảtinhthần khiêmtốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!". 

Đểkhông ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy truyền thống vẻvang của mình, Đảng Cộng sản Việt Namrất coi trọng công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và tổng kết những bài học lịch sửtrong từng thời kỳcũng nhưtrong toàn bộtiến trìnhlãnh đạo cách mạng của Đảng. 

Nghiên cứu và tổng kết các bài học lịch sửcủa Đảng là một phương pháp tốt để nâng cao trình độlý luận của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần khắc phục những xu hướng giáo điều và kinh nghiệm chủnghĩa trong Đảng. 

Trên cơsởnghiên cứu và khái quát sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm lịch sử đã tích lũy được trong cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng, nếu không hiểu được mối liên hệlịch sửtất yếu và qua đó hiểu tiến trình phát triển có thểcó của các sựkiện, Đảng mới có thể đềra được một đường lối chính trịhoàn chỉnh. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổchức chínhtrịcó quy luật hình thành, phát triển vai trò lịch sửriêng trong tiến trình lịch sửViệt Nam.Do đó, lịch sử Đảng là đối tượng nghiên cứu của một khoa học riêng - khoa học lịch sử Đảng. 

Lịch sử Đảng gắn liền với lịch sửdân tộc. Theo đó, lịch sử Đảng là một khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sửvà có quan hệmật thiết với các khoa học vềlýluận của chủnghĩa Mác - Lênin và tưtưởng HồChí Minh.


NỘI DUNG:


Bài mở đầu. Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chương I.   Sựra đời của Đảng Cộngsản Việt Nam   

Chương II.     Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

Chương III.  Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ(1945 - 1954) 

Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủnghĩa ởmiền Bắc và khángchiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 

Chương V.  Đảng lãnh đạo cảnước quá độlên chủnghĩa xã hội và bảo vệTổquốc (1975-2006) 

Chương VI. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắnglợi và bài họcLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: