TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đề cương ôn tập và câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Update liên tục)
1.  Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? 

a.  Là hệ thống những quan niệm phản ánh  nhu cầu, ước mơ của các giai cấp lao 

động về một xã hội tốt đẹp. 

b.  Là những thành tựu trên các lĩnh vực mà loài người đã đạt được nhằm nâng cao đời 

sống của con người 

c.  Là những tác phẩm văn học phản ánh đời sống hiện thực của những người lao động 

nghèo. 

d.  Cả ba 

2.  Biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? 

a.  Là một chế độ xã hội ai cũng có việc làm, ai cũng lao động. 

b.  Là quan niệm về một chế độ xã hội mà những tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc về mọi 

thành viên, thuộc về toàn xã hội. 

c.  Là quan niệm về một xã hội mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, 

hạnh phúc. Mọi người đều có điều kiện lao động, hưởng thụ và phát triển toàn diện 

d.  Cả ba đều đúng. 

3.  Ai là nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa tiêu biểu ở thế kỷ 16? 

a.  Xanh Xi Mông 

b.  Tô Mát Morơ 

c.  Phu Ri Ê 

d.  Tô Bớc Ô Oen 

4.  Ai là người viết tác phẩm “Không tưởng” (Utôpi) 

a.  Căm pa nen la 

b.  Mêliê 

c.  Ba Bớp 

d.  Tô Mát Morơ 

5.  Ai là người đã đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là phong trào 

thực tiễn (phong trào hiện thực) 

a.  Mo Renly 

b.  Tô Mát Morơ 

c.  Ba Bớp 

d.  Xanh Xi mông 

6.  Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã có công lao đề cập, luận giải cho lý thuyết về 

giai cấp và xung đột giai cấp 

a.  Phu Ri Ê 

b.  Rô Bớc Ô Oen 

...CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


Giải các câu nhận định đúng sai của CHỦ NGHĨA KHOA HỌC XÃ HỘI


LINK DOWNLOAD


TỔNG HỢP CÁC ĐỀ ÔN CHỦ NGHĨA KHOA HỌC XÃ HỘI (60p)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC FTU


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2022


LINK DOWNLOAD


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Đề cương ôn tập cho sinh viên không chuyên năm 1 năm 2)


LINK DOWNLOAD


Tổng hợp câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học (Kèm đáp án)Đề thi trắc nghiệm + Tự luận - Môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học


LINK DOWNLOAD


PTIT Đề cương kèm đáp án (Ngắn gọn, dễ nhớ) - Chủ nghĩa xã hội khoa học


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)
1.  Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? 

a.  Là hệ thống những quan niệm phản ánh  nhu cầu, ước mơ của các giai cấp lao 

động về một xã hội tốt đẹp. 

b.  Là những thành tựu trên các lĩnh vực mà loài người đã đạt được nhằm nâng cao đời 

sống của con người 

c.  Là những tác phẩm văn học phản ánh đời sống hiện thực của những người lao động 

nghèo. 

d.  Cả ba 

2.  Biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? 

a.  Là một chế độ xã hội ai cũng có việc làm, ai cũng lao động. 

b.  Là quan niệm về một chế độ xã hội mà những tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc về mọi 

thành viên, thuộc về toàn xã hội. 

c.  Là quan niệm về một xã hội mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, 

hạnh phúc. Mọi người đều có điều kiện lao động, hưởng thụ và phát triển toàn diện 

d.  Cả ba đều đúng. 

3.  Ai là nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa tiêu biểu ở thế kỷ 16? 

a.  Xanh Xi Mông 

b.  Tô Mát Morơ 

c.  Phu Ri Ê 

d.  Tô Bớc Ô Oen 

4.  Ai là người viết tác phẩm “Không tưởng” (Utôpi) 

a.  Căm pa nen la 

b.  Mêliê 

c.  Ba Bớp 

d.  Tô Mát Morơ 

5.  Ai là người đã đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là phong trào 

thực tiễn (phong trào hiện thực) 

a.  Mo Renly 

b.  Tô Mát Morơ 

c.  Ba Bớp 

d.  Xanh Xi mông 

6.  Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã có công lao đề cập, luận giải cho lý thuyết về 

giai cấp và xung đột giai cấp 

a.  Phu Ri Ê 

b.  Rô Bớc Ô Oen 

...CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


Giải các câu nhận định đúng sai của CHỦ NGHĨA KHOA HỌC XÃ HỘI


LINK DOWNLOAD


TỔNG HỢP CÁC ĐỀ ÔN CHỦ NGHĨA KHOA HỌC XÃ HỘI (60p)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC FTU


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2022


LINK DOWNLOAD


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Đề cương ôn tập cho sinh viên không chuyên năm 1 năm 2)


LINK DOWNLOAD


Tổng hợp câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học (Kèm đáp án)Đề thi trắc nghiệm + Tự luận - Môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học


LINK DOWNLOAD


PTIT Đề cương kèm đáp án (Ngắn gọn, dễ nhớ) - Chủ nghĩa xã hội khoa học


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: