TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đề cương ôn tập và câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Update liên tục)1. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay 

vào ngày tháng năm nào?

1. 18/6/1917

2. 18/6/1919

3. 18/6/1918

4. 18/6/1920.

2.Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và 

vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?

1. 7/1917

2. 7/1920

3. 7/1918

4. 7/1922.

3.Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

1. Phụ bếp, cào tuyết.

2. Thợ ảnh, làm bánh.

3. Đốt lò, bán báo.

4. Tất cả các công việc trên.

4.Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng 

để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

1. Đường Cách mệnh

2. Chính cương vắn tắt của Đảng

3. Chương trình tóm tắt của Đảng.

4. Cương lĩnh chính trị

5.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn 

vào thời gian nào?

1. 6/5/1911

2. 4/6/1911

3. 2/6/1911

4. 5/6/1911

6.“Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu trên ở 

tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

1. Đường Cách mệnh

2. Đạo đức cách mạng

3. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

4. Liên Xô vĩ đại.

7. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền

sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói đó trong 

văn kiện nào?

1. Tuyên ngôn độc lập (1945)

2. Bản án chế độ thực dân Pháp

3. Đường Cách mệnh

4. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

...TRẮC NGHIỆM - Tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


Bộ Trắc Nghiệm Tư Tưởng Đã Được Giải


LINK DOWNLOAD


100 câu hỏi thi tốt nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)


LINK DOWNLOAD


132 câu trắc nghiệm Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh


LINK DOWNLOAD


270 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


350 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


LINK DOWNLOAD


600 câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi + đáp án Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi ôn tập TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 150 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


LINK DOWNLOAD


ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH POS 361 R


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - có đáp án


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án (Trường ĐH Văn Lang)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Dành cho sinh viên không chuyên ngành LLCT thuộc Đại học Huế)


LINK DOWNLOAD


Hệ thống 180 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng HCM


LINK DOWNLOAD


SÁCH - Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phạm Ngọc Anh Cb)


LINK DOWNLOAD

UPDATING...1. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay 

vào ngày tháng năm nào?

1. 18/6/1917

2. 18/6/1919

3. 18/6/1918

4. 18/6/1920.

2.Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và 

vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?

1. 7/1917

2. 7/1920

3. 7/1918

4. 7/1922.

3.Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

1. Phụ bếp, cào tuyết.

2. Thợ ảnh, làm bánh.

3. Đốt lò, bán báo.

4. Tất cả các công việc trên.

4.Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng 

để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

1. Đường Cách mệnh

2. Chính cương vắn tắt của Đảng

3. Chương trình tóm tắt của Đảng.

4. Cương lĩnh chính trị

5.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn 

vào thời gian nào?

1. 6/5/1911

2. 4/6/1911

3. 2/6/1911

4. 5/6/1911

6.“Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu trên ở 

tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

1. Đường Cách mệnh

2. Đạo đức cách mạng

3. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

4. Liên Xô vĩ đại.

7. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền

sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói đó trong 

văn kiện nào?

1. Tuyên ngôn độc lập (1945)

2. Bản án chế độ thực dân Pháp

3. Đường Cách mệnh

4. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

...TRẮC NGHIỆM - Tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


Bộ Trắc Nghiệm Tư Tưởng Đã Được Giải


LINK DOWNLOAD


100 câu hỏi thi tốt nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)


LINK DOWNLOAD


132 câu trắc nghiệm Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh


LINK DOWNLOAD


270 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


350 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


LINK DOWNLOAD


600 câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi + đáp án Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi ôn tập TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh


LINK DOWNLOAD


HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 150 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


LINK DOWNLOAD


ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH POS 361 R


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - có đáp án


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án (Trường ĐH Văn Lang)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Dành cho sinh viên không chuyên ngành LLCT thuộc Đại học Huế)


LINK DOWNLOAD


Hệ thống 180 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng HCM


LINK DOWNLOAD


SÁCH - Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phạm Ngọc Anh Cb)


LINK DOWNLOAD

UPDATING...

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: