TÀI LIỆU - Tổng hợp bài tập + Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Update liên tục)TRẮCNGHIỆM CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ (SÁCH BÀITẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM)


Câu 1:Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã hội chứng tỏrằng: 

A. Có sự  giới hạn của cải để  đạt được mục đích là thỏa mãn những nhu cầu có giới hạn của xã hội.

B. Donguồn tài nguyên khan hiếm không thể thỏa mãn toànbộ nhucầu của xã hội.

C. Có sựlựa chọn không quan trọng trong kinh tếhọc.

D. Không có câu nào đúng.

Giải thích:

 Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải  vật chất cho xã hội chính là do nguồn tài khan hiếm (đất đai, khoáng sản, nhân lực, vốn,...) đểsản xuất hàng hóa và dịch vụtrong khi nhu cầu của xã hội là không giới hạn.

Câu 2: Định nghĩa truyền thống của kinh tếhọc là: 

A. Vấn đề hiệu quảrất được quan tâm. 

B. Tiêu thụlà vấn đề đầu tiên của hoạt động kinh tế. 

C. Những nhu cầu không thể thỏa mãn đầy đủ. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Giải thích:

 Kinh tếhọc là môn khoa học xã hội nghiên cứu việc lựa chọn cách thức sửdụng hợp lý (hiệu quả)các nguồn tài nguyên khan hiếm trong việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ (tiêu thụ)  nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu cho các thành viên trong xã hội  (nhu cầu không thể thỏa mãn đầy đủ).

Câu 3: Câu nào sau đây không thể hiện tính quan trọng của lý thuyết kinh tế: 

A. Lý thuyết kinh tế giải thích một sốvấn đề. 

...Macro – Trắc Nghiệm Kinh tế vĩ mô Võ Mạnh Lân (SÁCH BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM)


LINK DOWNLOAD


Macro – 40 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh tế vĩ mô (Võ Mạnh Lân)


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ


LINK DOWNLOAD


Ôn thi KINH tế vĩ mô


LINK DOWNLOAD


ĐỀ ÔN TẬP - Trắc nghiệm kinh tế Vĩ mô (Thầy Hà)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 10 - ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA 


LINK DOWNLOAD


TÀI LIỆU - Lý thuyết kinh tế Vĩ Mô


LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ VĨ MÔ - PHẦN TRẮC NGHIỆM (Võ Mạnh Lân)


LINK DOWNLOAD


BỘ ĐỀ ÔN THI KINH TẾ VI MÔ UEH (CÓ ĐÁP ÁN)


LINK DOWNLOAD


BẢNG CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ CẦN NHỚ


LINK DOWNLOAD


TỔNG HỢP TÀI LIỆU - TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ (Update liên tục)


LINK DOWNLOAD


SÁCH SCAN - Tóm tắt bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (TS. Nguyễn Như Ý & Các TG)


LINK DOWNLOAD


Ngân hàng đề trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô theo chương có đáp án


LINK DOWNLOAD


Ngân hàng 800 câu trắc nghiệm vĩ mô có đáp án (Hiệu chỉnh bởi Hoàng Bá Mạnh)


LINK DOWNLOAD
UPDATING...TRẮCNGHIỆM CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ (SÁCH BÀITẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM)


Câu 1:Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã hội chứng tỏrằng: 

A. Có sự  giới hạn của cải để  đạt được mục đích là thỏa mãn những nhu cầu có giới hạn của xã hội.

B. Donguồn tài nguyên khan hiếm không thể thỏa mãn toànbộ nhucầu của xã hội.

C. Có sựlựa chọn không quan trọng trong kinh tếhọc.

D. Không có câu nào đúng.

Giải thích:

 Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải  vật chất cho xã hội chính là do nguồn tài khan hiếm (đất đai, khoáng sản, nhân lực, vốn,...) đểsản xuất hàng hóa và dịch vụtrong khi nhu cầu của xã hội là không giới hạn.

Câu 2: Định nghĩa truyền thống của kinh tếhọc là: 

A. Vấn đề hiệu quảrất được quan tâm. 

B. Tiêu thụlà vấn đề đầu tiên của hoạt động kinh tế. 

C. Những nhu cầu không thể thỏa mãn đầy đủ. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Giải thích:

 Kinh tếhọc là môn khoa học xã hội nghiên cứu việc lựa chọn cách thức sửdụng hợp lý (hiệu quả)các nguồn tài nguyên khan hiếm trong việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ (tiêu thụ)  nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu cho các thành viên trong xã hội  (nhu cầu không thể thỏa mãn đầy đủ).

Câu 3: Câu nào sau đây không thể hiện tính quan trọng của lý thuyết kinh tế: 

A. Lý thuyết kinh tế giải thích một sốvấn đề. 

...Macro – Trắc Nghiệm Kinh tế vĩ mô Võ Mạnh Lân (SÁCH BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM)


LINK DOWNLOAD


Macro – 40 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh tế vĩ mô (Võ Mạnh Lân)


LINK DOWNLOAD


BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ


LINK DOWNLOAD


Ôn thi KINH tế vĩ mô


LINK DOWNLOAD


ĐỀ ÔN TẬP - Trắc nghiệm kinh tế Vĩ mô (Thầy Hà)


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 10 - ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA 


LINK DOWNLOAD


TÀI LIỆU - Lý thuyết kinh tế Vĩ Mô


LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ VĨ MÔ - PHẦN TRẮC NGHIỆM (Võ Mạnh Lân)


LINK DOWNLOAD


BỘ ĐỀ ÔN THI KINH TẾ VI MÔ UEH (CÓ ĐÁP ÁN)


LINK DOWNLOAD


BẢNG CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ CẦN NHỚ


LINK DOWNLOAD


TỔNG HỢP TÀI LIỆU - TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ (Update liên tục)


LINK DOWNLOAD


SÁCH SCAN - Tóm tắt bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (TS. Nguyễn Như Ý & Các TG)


LINK DOWNLOAD


Ngân hàng đề trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô theo chương có đáp án


LINK DOWNLOAD


Ngân hàng 800 câu trắc nghiệm vĩ mô có đáp án (Hiệu chỉnh bởi Hoàng Bá Mạnh)


LINK DOWNLOAD
UPDATING...

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: