Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạnTài liệu này được nhóm tác giả biên soạn dựa trên Tập bài giảng Luật so sánh, nguồn tài liệu Luật so sánh học trên ELearning của Trường, tài liệu học trong các Video bài giảng Luật so sánh trên Youtube và từ các bài giảng trực tiếp trên lớp học. Tài liệu được biên soạn để trả lời các câu hỏi trong Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn Luật So sánh và giải đáp hầu hết các vấn đề quan trọng. Tài liệu được viết và biên soạn dựa trên sự học hỏi, tiếp thu kiến thức đã học và chỉ mang tính chất tham khảo.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp từ tất cả mọi người! Chúc các bạn học tốt!NỘI DUNG:PHẦN I. PHẦN CHUNG............................................................................................ 8

Câu hỏi 1. Luật so sánh có những tên gọi nào? Phân tích ý nghĩa và sự khác biệt giữa các tên

gọi này.......................................................................................................................... 8

Câu hỏi 2. Hãy trình bày về những quan điểm khác nhau về bản chất của luật so sánh?

.................................................................................................................................... 10

Câu hỏi 3. Anh (Chị) ủng hộ quan điểm nào về bản chất của luật so sánh? Tại sao?11

Câu hỏi 4. Có bao nhiêu quan điểm phổ biến về đối tượng nghiên cứu của luật so sánh và cho

biết các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của luật so sánh?...............................11

Câu hỏi 5. Hãy trình bày cách hiểu, vai trò, cách thức tiến hành, ưu và nhược điểm của các

phương pháp: phương pháp so sánh lịch sử, phương pháp so sánh kết hợp thống kê, phương

pháp so sánh chức năng, phương pháp so sánh quy phạm......................................18

Câu hỏi 6: Phương pháp trên là Phương pháp Nghiên Cứu Đặc Thù Của Luật so sánh -> Có

Phải Pp Riêng Chỉ Có Luật so sánh Mới Sử Dụng Không (Lưu ý hay hỏi khi thi) 23

Câu hỏi phụ: LUẬT SO SÁNH có phải 1 ngành khoa học PHÁP LUẬT độc lập không?

.................................................................................................................................... 23

Câu hỏi 7: luật so sánh trợ giúp ích cho công tác lập pháp của quốc gia và xây dựng các điều

ước quốc tế ở những khía cạnh nào? Cho ví dụ minh họa......................................24

Câu hỏi 8. Phân tích vai trò (ứng dụng) của luật so sánh........................................27

Câu hỏi 9. Phân tích mối liên hệ của luật so sánh và hoạt động nghiên cứu pháp luật nước

ngoài........................................................................................................................... 31

Câu hỏi 11. Phân tích các nguyên tắc cần tuân thủ khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Cho

ví dụ............................................................................................................................ 33

Câu hỏi 12. Anh/chị hãy trình bày những vấn đề cần phải tránh khi nghiên cứu, so sánh

pháp luật nước ngoài......................................................Error! Bookmark not defined.

Câu hỏi 13. Việc tiếp thu có chọn lọc pháp luật nước ngoài được hiểu như thế nào?36

Câu hỏi phụ: Nêu quan điểm của bạn về nhận định: Cấy ghép trực tiếp pháp luật nước ngoài

luôn là giải pháp hiệu quả để hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia...................38

Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạn

Câu hỏi 14. Mục đích của hoạt động phân nhóm các hệ thống pháp luật là gì? Cho ví dụ minh

họa.............................................................................................................................. 38

Câu hỏi 15. Trong số các tiêu chí phân nhóm các hệ thống pháp luật thì tiêu chí nào là quan

trọng nhất? Tại sao?.................................................................................................. 40

Câu hỏi16. Phân tích vai trò của mỗi tiêu chí phân nhóm trong việc xây dựng bản đồ hệ

thống pháp luật thế giới............................................................................................. 43

Câu hỏi 17. Hệ thống pháp luật có mấy cách hiểu? Đặc điểm khác biệt của những cách hiểu

này?............................................................................................................................ 46

Câu hỏi 18. Phân biệt các khái niệm: dòng họ pháp luật, hệ thống pháp luật quốc gia,

truyền thống pháp luật, họ tộc pháp luật, gia đình pháp luật..................................48

Câu hỏi 19. Phân tích điều kiện để phân nhóm hệ thống pháp luật hồi giáo. Cho ví dụ minh

họa.............................................................................................................................. 49

Câu hỏi 20. Phân tích các nguồn của pháp luật hồi giáo.........................................51

Câu hỏi 21. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa dòng họ pháp luật châu âu lục địa và

dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa......................................................................... 54

Câu hỏi 22. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa dòng họ pháp luật thông luật và

dòng họ pháp luật châu âu lục địa............................................................................ 58

Câu hỏi 23. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa dòng họ pháp luật thông luật và

dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa.........................................................................61

Câu hỏi phụ: Điểm sáng trong HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Hồi giáo.......................62

Câu hỏi phụ: Khuynh hướng phát triển của các HỆ THỐNG PHÁP LUẬT trên TG62

PHẦN II. PHẦN ANH.............................................................................................. 64

I/ Các bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật Anh...................................................64

1. Khái quát sự hình thành của bộ phận thông luật anh?.......................................68

2. Trình bày vai trò của trát (writ) đối với sự hình thành và phát triển của bộ phận thông luật

anh?........................................................................................................................... 72

3. Cho biết vì sao trong hệ thống pháp luật anh tồn tại việc “không có trát (writ) thì không có

quyền”?...................................................................................................................... 75

4. Trình bày các đặc điểm của bộ phận thông luật nước anh?................................76

5. Vì sao thông luật anh không có sự phân chia thành luật công và luật tư?.........79

6. Nguyên tắc stare decisis có những ưu điểm và hạn chế gì?.................................81

7. Cho biết ý nghĩa của nguyên tắc stare decisis trong hệ thống pháp luật anh?....85

8. Trình bày nguyên nhân, mục đích ra đời, sự hình thành và phát triển của bộ phận luật công

bằng trong hệ thống pháp luật anh?.........................................................................86

9. Trình bày đặc điểm của bộ phận luật công bằng?................................................89

10.Trình bày ý nghĩa nguyên tắc “người gõ cửa tòa công bằng phải có bàn tay sạch” 93

11. Trình bày ý nghĩa của nguyên tắc “luật công bằng đi sau thông luật?..............94

12. Nêu mối tương quan giữa bộ phận thông luật và bộ phận luật công bằng của hệ thống

pháp luật anh trước và sau cải cách tòa án 1873-1875?..........................................95

Câu hỏi phụ. Vậy có thể xem luật la mã là một trong những nguồn gốc pháp luật nước anh

được không?.............................................................................................................. 97

13. Trình bày nguyên tắc phân chia và các đặc điểm cơ bản của các tòa cấp thấp và các tòa

cấp cao trong hệ thống tòa án anh?......................................................................... 99

14.Trình bày nguyên nhân, mục đích và kết quả của cải cách tư pháp nước anh trong giai

đoạn 1873-1875?...................................................................................................... 102

15.Phân tích ý nghĩa của cải cách tư pháp nước anh vào năm 2005?...................103

16.Nêu các cách hiểu về án lệ trong hệ thống pháp luật anh?...............................104

17.Trình bày cấu trúc án lệ trong hệ thống pháp luật anh?...................................104

18.Trình bày các điều kiện để bản án trở thành án lệ trong hệ thống pháp luật anh?105

19.Trình bày tính bắt buộc áp dụng của án lệ tòa án tối cao của vương quốc anh tạo ra?

.................................................................................................................................. 106

20.So sánh án lệ của anh và án lệ việt nam?..........................................................107

Sự hình thành bộ phận Luật thành văn.........................Error! Bookmark not defined.

Câu hỏi phụ: mối quan hệ giữa án lệ và luật thành văn (vai trò và giá trị pháp lý)109

Câu hỏi trong cuốn hướng dẫn học tập................................................................... 111

PHẦN III. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỸ............................................................115

I/ Lịch sử hình thành nhà nước liên bang Mỹ (tiền đề, đọc thêm).........................115

Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạn

1. Quá trình hình thành 13 khu dân cư (thuộc địa) của Hoàng gia Anh tại châu Mỹ (tiền thân

của nhà nước LIÊN BANG Mỹ).............................................................................. 115

2. Quá trình đấu tranh giành độc lập của 13 khu dân cư này khỏi tay Hoàng gia Anh 117

II/ Hệ thống tòa án Mỹ............................................................................................ 117

II/ Đặc trưng của thông luật Mỹ so với thông luật Anh.........................................120

1.

Trước năm 1776, tại sao pháp luật mỹ tiếp thu có chọn lọc từ thông luật anh?.131

Tại sao pháp luật Mỹ lại có nguồn gốc từ thông luật Anh?...................................131

2.Trình bày nguyên nhân và biểu hiện của xu hướng ly khai của pháp luật Mỹ khỏi thông

luật Anh? ( lý giải cho cả câu 2 -3)......................................................................... 136

3.

Tại sao sau khi nước Mỹ giành được độc lập, pháp luật Mỹ vẫn “ở lại” trong hệ thống thông

luật?.......................................................................................................................... 138

4.Trình bày nguyên nhân và mục đích ra đời của Hiến pháp Liên bang Mỹ?......139

5.Chứng minh Hiến pháp Liên bang Mỹ năm 1787 là một bản thoả hiệp về chính trị giữa nhà

nước Liên bang với nhà nước Bang,....................................................................... 144

6.Chứng minh Hiến pháp Liên bang Mỹ năm 1787 là một bản thoả hiệp về chính trị giữa nhà

nước các Bang với nhau?........................................................................................ 149

7.Trình bày nguyên tắc tam quyền phân lập – kiềm chế đối trọng trong việc tổ chức BMNHÀ

NƯỚC liên bang Mỹ .( Hãy cho biết nguyên tắc chủ đạo trong việc tổ chức quyền lực bộ máy

nhà nước Liên bang Mỹ)......................................................................................... 152

8.Trình bày nguyên tắc phân chia thẩm quyền lập pháp giữa nhà nước liên bang và các bang

.................................................................................................................................. 154

9.

Nguyên tắc phân chia quyền lực tư pháp giữa nhà nước Liên bang và nhà nước bang theo

Hiến pháp Liên bang Mỹ?....................................................................................... 160

10.Hãy cho biết những yếu tố cơ bản dẫn đến tính “trường tồn” của Hiến pháp Liên bang

Mỹ?........................................................................................................................... 164

11.Những toà án nào của Mỹ có thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp Liên bang – HP liên

bang được bảo vệ như thế nào? so sánh với Bảo hiến ở bài Pháp. (Bài pháp) 166

12.Hãy cho biết vai trò chủ yếu của Toà án Tối cao Liên bang Mỹ đối với Hiến pháp Liên

bang?........................................................................................................................ 166

Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạn

13.Toà án nào trong hệ thống toà án Liên bang Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất đối với hoạt

động tạo lập chính sách (policy making) của nhánh tư pháp Liên bang?.............167

14.Trình bày đặc trưng của hệ thống pháp luật Mỹ về mặt cấu trúc hệ thống pháp luật?

.................................................................................................................................. 168

15.

So sánh về cấu trúc nguồn luật của HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Mỹ so với HỆ THỐNG

PHÁP LUẬT Anh? ( hay hỏi) GIỐNG: đều cùng nằm trong HỆ THỐNG PHÁP LUẬT thông

luật nên mặc dù trong cấu trúc đều có tồn tại luật thành văn và án lệ nhưng án lệ vẫn là

nguồn luật chiếm ưu thế hơn.................................................................................. 171

16.So sánh vị trí của án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và hệ thống pháp luật Mỹ?

.................................................................................................................................. 174

HỆ THỐNG TÒA ÁN MỸ..............................................Error! Bookmark not defined.

PHẦN IV. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT PHÁP........................................................175

1. Trình bày tình hình, đặc điểm và thành tựu của pháp luật Pháp giai đoạn trước năm 1789?

.................................................................................................................................. 175

2. Trình bày tình hình, đặc điểm và thành tựu của pháp luật Pháp giai đoạn chuyển tiếp từ

1789 – 1799?............................................................................................................ 180

1.Trình bày tình hình, đặc điểm và thành tựu của pháp luật Pháp giai đoạn từ 1799 đến nay?

.................................................................................................................................. 181

2.Trình bày một số đặc điểm về nội dung, kỹ thuật soạn thảo của Bộ luật Dân sự Pháp năm

1804?........................................................................................................................ 182

3.Trình bày các giá trị của Bộ luật dân sự Pháp năm 1804?.................................183

4.Trình bày các nguyên nhân dẫn đến tính nhị nguyên của cấu trúc hệ thống toà án nước

Pháp?....................................................................................................................... 185

5.Trình bày vị trí, thẩm quyền của Toà Xung đột trong hệ thống toà án Pháp......188

6.Trình bày vị trí, chức năng của Hội đồng Hiến pháp của nước Pháp?..............188

7.So sánh mô hình bảo hiến của Pháp và Mỹ?.......................................................189

8.So sánh mô hình bảo hiến của Pháp và Mỹ?.......................................................192

9.Câu hỏi: Hãy chứng minh rằng trong HỆ THỐNGRUYỀN THỐNGA Anh không có sự

phân định giữa thẩm quyền xét xử và cấp xét xử?.................................................195LINK DOWNLOADTài liệu này được nhóm tác giả biên soạn dựa trên Tập bài giảng Luật so sánh, nguồn tài liệu Luật so sánh học trên ELearning của Trường, tài liệu học trong các Video bài giảng Luật so sánh trên Youtube và từ các bài giảng trực tiếp trên lớp học. Tài liệu được biên soạn để trả lời các câu hỏi trong Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn Luật So sánh và giải đáp hầu hết các vấn đề quan trọng. Tài liệu được viết và biên soạn dựa trên sự học hỏi, tiếp thu kiến thức đã học và chỉ mang tính chất tham khảo.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp từ tất cả mọi người! Chúc các bạn học tốt!NỘI DUNG:PHẦN I. PHẦN CHUNG............................................................................................ 8

Câu hỏi 1. Luật so sánh có những tên gọi nào? Phân tích ý nghĩa và sự khác biệt giữa các tên

gọi này.......................................................................................................................... 8

Câu hỏi 2. Hãy trình bày về những quan điểm khác nhau về bản chất của luật so sánh?

.................................................................................................................................... 10

Câu hỏi 3. Anh (Chị) ủng hộ quan điểm nào về bản chất của luật so sánh? Tại sao?11

Câu hỏi 4. Có bao nhiêu quan điểm phổ biến về đối tượng nghiên cứu của luật so sánh và cho

biết các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của luật so sánh?...............................11

Câu hỏi 5. Hãy trình bày cách hiểu, vai trò, cách thức tiến hành, ưu và nhược điểm của các

phương pháp: phương pháp so sánh lịch sử, phương pháp so sánh kết hợp thống kê, phương

pháp so sánh chức năng, phương pháp so sánh quy phạm......................................18

Câu hỏi 6: Phương pháp trên là Phương pháp Nghiên Cứu Đặc Thù Của Luật so sánh -> Có

Phải Pp Riêng Chỉ Có Luật so sánh Mới Sử Dụng Không (Lưu ý hay hỏi khi thi) 23

Câu hỏi phụ: LUẬT SO SÁNH có phải 1 ngành khoa học PHÁP LUẬT độc lập không?

.................................................................................................................................... 23

Câu hỏi 7: luật so sánh trợ giúp ích cho công tác lập pháp của quốc gia và xây dựng các điều

ước quốc tế ở những khía cạnh nào? Cho ví dụ minh họa......................................24

Câu hỏi 8. Phân tích vai trò (ứng dụng) của luật so sánh........................................27

Câu hỏi 9. Phân tích mối liên hệ của luật so sánh và hoạt động nghiên cứu pháp luật nước

ngoài........................................................................................................................... 31

Câu hỏi 11. Phân tích các nguyên tắc cần tuân thủ khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Cho

ví dụ............................................................................................................................ 33

Câu hỏi 12. Anh/chị hãy trình bày những vấn đề cần phải tránh khi nghiên cứu, so sánh

pháp luật nước ngoài......................................................Error! Bookmark not defined.

Câu hỏi 13. Việc tiếp thu có chọn lọc pháp luật nước ngoài được hiểu như thế nào?36

Câu hỏi phụ: Nêu quan điểm của bạn về nhận định: Cấy ghép trực tiếp pháp luật nước ngoài

luôn là giải pháp hiệu quả để hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia...................38

Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạn

Câu hỏi 14. Mục đích của hoạt động phân nhóm các hệ thống pháp luật là gì? Cho ví dụ minh

họa.............................................................................................................................. 38

Câu hỏi 15. Trong số các tiêu chí phân nhóm các hệ thống pháp luật thì tiêu chí nào là quan

trọng nhất? Tại sao?.................................................................................................. 40

Câu hỏi16. Phân tích vai trò của mỗi tiêu chí phân nhóm trong việc xây dựng bản đồ hệ

thống pháp luật thế giới............................................................................................. 43

Câu hỏi 17. Hệ thống pháp luật có mấy cách hiểu? Đặc điểm khác biệt của những cách hiểu

này?............................................................................................................................ 46

Câu hỏi 18. Phân biệt các khái niệm: dòng họ pháp luật, hệ thống pháp luật quốc gia,

truyền thống pháp luật, họ tộc pháp luật, gia đình pháp luật..................................48

Câu hỏi 19. Phân tích điều kiện để phân nhóm hệ thống pháp luật hồi giáo. Cho ví dụ minh

họa.............................................................................................................................. 49

Câu hỏi 20. Phân tích các nguồn của pháp luật hồi giáo.........................................51

Câu hỏi 21. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa dòng họ pháp luật châu âu lục địa và

dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa......................................................................... 54

Câu hỏi 22. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa dòng họ pháp luật thông luật và

dòng họ pháp luật châu âu lục địa............................................................................ 58

Câu hỏi 23. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa dòng họ pháp luật thông luật và

dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa.........................................................................61

Câu hỏi phụ: Điểm sáng trong HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Hồi giáo.......................62

Câu hỏi phụ: Khuynh hướng phát triển của các HỆ THỐNG PHÁP LUẬT trên TG62

PHẦN II. PHẦN ANH.............................................................................................. 64

I/ Các bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật Anh...................................................64

1. Khái quát sự hình thành của bộ phận thông luật anh?.......................................68

2. Trình bày vai trò của trát (writ) đối với sự hình thành và phát triển của bộ phận thông luật

anh?........................................................................................................................... 72

3. Cho biết vì sao trong hệ thống pháp luật anh tồn tại việc “không có trát (writ) thì không có

quyền”?...................................................................................................................... 75

4. Trình bày các đặc điểm của bộ phận thông luật nước anh?................................76

5. Vì sao thông luật anh không có sự phân chia thành luật công và luật tư?.........79

6. Nguyên tắc stare decisis có những ưu điểm và hạn chế gì?.................................81

7. Cho biết ý nghĩa của nguyên tắc stare decisis trong hệ thống pháp luật anh?....85

8. Trình bày nguyên nhân, mục đích ra đời, sự hình thành và phát triển của bộ phận luật công

bằng trong hệ thống pháp luật anh?.........................................................................86

9. Trình bày đặc điểm của bộ phận luật công bằng?................................................89

10.Trình bày ý nghĩa nguyên tắc “người gõ cửa tòa công bằng phải có bàn tay sạch” 93

11. Trình bày ý nghĩa của nguyên tắc “luật công bằng đi sau thông luật?..............94

12. Nêu mối tương quan giữa bộ phận thông luật và bộ phận luật công bằng của hệ thống

pháp luật anh trước và sau cải cách tòa án 1873-1875?..........................................95

Câu hỏi phụ. Vậy có thể xem luật la mã là một trong những nguồn gốc pháp luật nước anh

được không?.............................................................................................................. 97

13. Trình bày nguyên tắc phân chia và các đặc điểm cơ bản của các tòa cấp thấp và các tòa

cấp cao trong hệ thống tòa án anh?......................................................................... 99

14.Trình bày nguyên nhân, mục đích và kết quả của cải cách tư pháp nước anh trong giai

đoạn 1873-1875?...................................................................................................... 102

15.Phân tích ý nghĩa của cải cách tư pháp nước anh vào năm 2005?...................103

16.Nêu các cách hiểu về án lệ trong hệ thống pháp luật anh?...............................104

17.Trình bày cấu trúc án lệ trong hệ thống pháp luật anh?...................................104

18.Trình bày các điều kiện để bản án trở thành án lệ trong hệ thống pháp luật anh?105

19.Trình bày tính bắt buộc áp dụng của án lệ tòa án tối cao của vương quốc anh tạo ra?

.................................................................................................................................. 106

20.So sánh án lệ của anh và án lệ việt nam?..........................................................107

Sự hình thành bộ phận Luật thành văn.........................Error! Bookmark not defined.

Câu hỏi phụ: mối quan hệ giữa án lệ và luật thành văn (vai trò và giá trị pháp lý)109

Câu hỏi trong cuốn hướng dẫn học tập................................................................... 111

PHẦN III. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỸ............................................................115

I/ Lịch sử hình thành nhà nước liên bang Mỹ (tiền đề, đọc thêm).........................115

Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạn

1. Quá trình hình thành 13 khu dân cư (thuộc địa) của Hoàng gia Anh tại châu Mỹ (tiền thân

của nhà nước LIÊN BANG Mỹ).............................................................................. 115

2. Quá trình đấu tranh giành độc lập của 13 khu dân cư này khỏi tay Hoàng gia Anh 117

II/ Hệ thống tòa án Mỹ............................................................................................ 117

II/ Đặc trưng của thông luật Mỹ so với thông luật Anh.........................................120

1.

Trước năm 1776, tại sao pháp luật mỹ tiếp thu có chọn lọc từ thông luật anh?.131

Tại sao pháp luật Mỹ lại có nguồn gốc từ thông luật Anh?...................................131

2.Trình bày nguyên nhân và biểu hiện của xu hướng ly khai của pháp luật Mỹ khỏi thông

luật Anh? ( lý giải cho cả câu 2 -3)......................................................................... 136

3.

Tại sao sau khi nước Mỹ giành được độc lập, pháp luật Mỹ vẫn “ở lại” trong hệ thống thông

luật?.......................................................................................................................... 138

4.Trình bày nguyên nhân và mục đích ra đời của Hiến pháp Liên bang Mỹ?......139

5.Chứng minh Hiến pháp Liên bang Mỹ năm 1787 là một bản thoả hiệp về chính trị giữa nhà

nước Liên bang với nhà nước Bang,....................................................................... 144

6.Chứng minh Hiến pháp Liên bang Mỹ năm 1787 là một bản thoả hiệp về chính trị giữa nhà

nước các Bang với nhau?........................................................................................ 149

7.Trình bày nguyên tắc tam quyền phân lập – kiềm chế đối trọng trong việc tổ chức BMNHÀ

NƯỚC liên bang Mỹ .( Hãy cho biết nguyên tắc chủ đạo trong việc tổ chức quyền lực bộ máy

nhà nước Liên bang Mỹ)......................................................................................... 152

8.Trình bày nguyên tắc phân chia thẩm quyền lập pháp giữa nhà nước liên bang và các bang

.................................................................................................................................. 154

9.

Nguyên tắc phân chia quyền lực tư pháp giữa nhà nước Liên bang và nhà nước bang theo

Hiến pháp Liên bang Mỹ?....................................................................................... 160

10.Hãy cho biết những yếu tố cơ bản dẫn đến tính “trường tồn” của Hiến pháp Liên bang

Mỹ?........................................................................................................................... 164

11.Những toà án nào của Mỹ có thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp Liên bang – HP liên

bang được bảo vệ như thế nào? so sánh với Bảo hiến ở bài Pháp. (Bài pháp) 166

12.Hãy cho biết vai trò chủ yếu của Toà án Tối cao Liên bang Mỹ đối với Hiến pháp Liên

bang?........................................................................................................................ 166

Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Luật So sánh – Trần Thị Thảo và Trần Hồ Thu Thảo biên soạn

13.Toà án nào trong hệ thống toà án Liên bang Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất đối với hoạt

động tạo lập chính sách (policy making) của nhánh tư pháp Liên bang?.............167

14.Trình bày đặc trưng của hệ thống pháp luật Mỹ về mặt cấu trúc hệ thống pháp luật?

.................................................................................................................................. 168

15.

So sánh về cấu trúc nguồn luật của HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Mỹ so với HỆ THỐNG

PHÁP LUẬT Anh? ( hay hỏi) GIỐNG: đều cùng nằm trong HỆ THỐNG PHÁP LUẬT thông

luật nên mặc dù trong cấu trúc đều có tồn tại luật thành văn và án lệ nhưng án lệ vẫn là

nguồn luật chiếm ưu thế hơn.................................................................................. 171

16.So sánh vị trí của án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và hệ thống pháp luật Mỹ?

.................................................................................................................................. 174

HỆ THỐNG TÒA ÁN MỸ..............................................Error! Bookmark not defined.

PHẦN IV. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT PHÁP........................................................175

1. Trình bày tình hình, đặc điểm và thành tựu của pháp luật Pháp giai đoạn trước năm 1789?

.................................................................................................................................. 175

2. Trình bày tình hình, đặc điểm và thành tựu của pháp luật Pháp giai đoạn chuyển tiếp từ

1789 – 1799?............................................................................................................ 180

1.Trình bày tình hình, đặc điểm và thành tựu của pháp luật Pháp giai đoạn từ 1799 đến nay?

.................................................................................................................................. 181

2.Trình bày một số đặc điểm về nội dung, kỹ thuật soạn thảo của Bộ luật Dân sự Pháp năm

1804?........................................................................................................................ 182

3.Trình bày các giá trị của Bộ luật dân sự Pháp năm 1804?.................................183

4.Trình bày các nguyên nhân dẫn đến tính nhị nguyên của cấu trúc hệ thống toà án nước

Pháp?....................................................................................................................... 185

5.Trình bày vị trí, thẩm quyền của Toà Xung đột trong hệ thống toà án Pháp......188

6.Trình bày vị trí, chức năng của Hội đồng Hiến pháp của nước Pháp?..............188

7.So sánh mô hình bảo hiến của Pháp và Mỹ?.......................................................189

8.So sánh mô hình bảo hiến của Pháp và Mỹ?.......................................................192

9.Câu hỏi: Hãy chứng minh rằng trong HỆ THỐNGRUYỀN THỐNGA Anh không có sự

phân định giữa thẩm quyền xét xử và cấp xét xử?.................................................195LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: