Chiến lược marketing quốc tế cho sản phẩm mít sấy của Công ty Cổ phần Vinamit tại thị trường Trung QuốcNhững năm gần đây, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đang từng bước đưa các sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế như hàng dệt may, công nghệ điện tử, nông sản, thủy sản,... Trong số đó các mặt hàng thực phẩm nông sản sau thu hoạch cũng ngày càng góp mặt tại các cửa hàng và siêu thị ở thị trường thế giới. Đặc biệt phải kể đến các sản phẩm hoa quả sấy là một mặt hàng cịn khá mới và có triển vọng cao, được một số khu vực thị trường ưa thích và tiêu thụ lớn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp định hướng nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. Hoạt động này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của mình với những đặc điểm và yêu cầu khác nhau của mỗi thị trường nước ngoài chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro.

Vì thế, việc nghiên cứu kỹ lưỡng một thị trường và xây dựng chiến lược marketing quốc tế đúng đắn là một điều vô cùng quan trọng. Nhận thấy sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch marketing quốc tế cho một sản phẩm đến thị trường mục tiêu, nhóm chúng em đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu với đề tài “Chiến lược marketing quốc tế cho sản phẩm mít sấy của Công ty Cổ phần Vinamit tại thị trường Trung Quốc.”

Bài báo cáo của nhóm chúng em gờm 3 phần:

Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Vinamit và phương thức thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Phần 2: Nghiên cứu thị trường Trung Quốc.

Phần 3: Chiến lược marketing mix cho sản phẩm mít sấy của Vinamit tại thị trường Trung Quốc.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMIT VÀ PHƯƠNG THỨC
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG Q́C .................................................................. 2
1.1. Tổng quan về Cơng ty Cổ phần Vinamit ................................................................... 2
1.1.1. Giới thiệu chung ................................................................................................. 2
1.1.2. Mơ hình tổ chức: ................................................................................................ 2
1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................... 3
1.1.4. Tầm nhìn, sứ mệnh ............................................................................................. 3
1.1.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................................................... 4
1.1.6. Phương thức thâm nhập thị trường Trung Quốc ................................................ 4
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC .......................................... 4
2.1. Nghiên cứu khái quát thị trường ................................................................................ 4
2.1.1. Môi trường kinh tế:............................................................................................. 4
2.1.2. Môi trường văn hóa - xã hội ............................................................................... 5
2.1.3. Mơi trường chính trị - luật pháp: ........................................................................ 6
2.1.4. Mơi trường nhân khẩu học: ................................................................................ 7
2.1.5. Môi trường công nghệ: ....................................................................................... 8
2.2. Nghiên cứu chi tiết thị trường Trung Quốc ............................................................... 8
2.2.1. Khách hàng ......................................................................................................... 8
2.2.2. Sản phẩm ............................................................................................................ 9
2.2.3. Quy mô và đặc điểm thị trường ........................................................................ 10
2.2.4. Hệ thống phân phối .......................................................................................... 11
2.2.5. Các đối thủ cạnh tranh ...................................................................................... 11
2.2.6. Cơ sở hạ tầng .................................................................................................... 12


2.2.7. Biến động cung cầu, giá cả ............................................................................... 12
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM MÍT SẤY CỦA
VINAMIT TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC .............................................................. 13
3.1. Chiến lược sản phẩm ............................................................................................... 13

3.1.1. Danh mục sản phẩm ......................................................................................... 13
3.1.2. Thông tin sản phẩm .......................................................................................... 14
3.1.3. Bao bì và nhãn hiệu .......................................................................................... 15
3.2. Chiến lược giá.......................................................................................................... 16
3.2.1. Mục tiêu ............................................................................................................ 16
3.2.2. Cơ sở phương pháp định giá............................................................................. 16
3.2.3. Chiến lược giá................................................................................................... 18
3.3. Chiến lược phân phối............................................................................................... 19
3.3.1. Phương thức phân phối ..................................................................................... 19
3.3.2. Cấu trúc kênh phân phối ................................................................................... 20
3.4. Chiến lược xúc tiến.................................................................................................. 21
3.4.1. Quảng cáo ......................................................................................................... 21
3.4.2. Hội chợ triển lãm quốc tế ................................................................................. 22
3.4.3. Marketing trực tiếp ........................................................................................... 22
3.5. Đánh giá chiến lược marketing mix của Vinamit ................................................... 23
3.5.1. Bài học từ chiến lược của Vinamit ................................................................... 23
3.5.2. Những điểm cần khắc phục .............................................................................. 24
KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 26
PHỤ LỤC
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Những năm gần đây, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đang từng bước đưa các sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế như hàng dệt may, công nghệ điện tử, nông sản, thủy sản,... Trong số đó các mặt hàng thực phẩm nông sản sau thu hoạch cũng ngày càng góp mặt tại các cửa hàng và siêu thị ở thị trường thế giới. Đặc biệt phải kể đến các sản phẩm hoa quả sấy là một mặt hàng cịn khá mới và có triển vọng cao, được một số khu vực thị trường ưa thích và tiêu thụ lớn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp định hướng nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. Hoạt động này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của mình với những đặc điểm và yêu cầu khác nhau của mỗi thị trường nước ngoài chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro.

Vì thế, việc nghiên cứu kỹ lưỡng một thị trường và xây dựng chiến lược marketing quốc tế đúng đắn là một điều vô cùng quan trọng. Nhận thấy sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch marketing quốc tế cho một sản phẩm đến thị trường mục tiêu, nhóm chúng em đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu với đề tài “Chiến lược marketing quốc tế cho sản phẩm mít sấy của Công ty Cổ phần Vinamit tại thị trường Trung Quốc.”

Bài báo cáo của nhóm chúng em gờm 3 phần:

Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Vinamit và phương thức thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Phần 2: Nghiên cứu thị trường Trung Quốc.

Phần 3: Chiến lược marketing mix cho sản phẩm mít sấy của Vinamit tại thị trường Trung Quốc.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMIT VÀ PHƯƠNG THỨC
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG Q́C .................................................................. 2
1.1. Tổng quan về Cơng ty Cổ phần Vinamit ................................................................... 2
1.1.1. Giới thiệu chung ................................................................................................. 2
1.1.2. Mơ hình tổ chức: ................................................................................................ 2
1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................... 3
1.1.4. Tầm nhìn, sứ mệnh ............................................................................................. 3
1.1.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................................................... 4
1.1.6. Phương thức thâm nhập thị trường Trung Quốc ................................................ 4
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC .......................................... 4
2.1. Nghiên cứu khái quát thị trường ................................................................................ 4
2.1.1. Môi trường kinh tế:............................................................................................. 4
2.1.2. Môi trường văn hóa - xã hội ............................................................................... 5
2.1.3. Mơi trường chính trị - luật pháp: ........................................................................ 6
2.1.4. Mơi trường nhân khẩu học: ................................................................................ 7
2.1.5. Môi trường công nghệ: ....................................................................................... 8
2.2. Nghiên cứu chi tiết thị trường Trung Quốc ............................................................... 8
2.2.1. Khách hàng ......................................................................................................... 8
2.2.2. Sản phẩm ............................................................................................................ 9
2.2.3. Quy mô và đặc điểm thị trường ........................................................................ 10
2.2.4. Hệ thống phân phối .......................................................................................... 11
2.2.5. Các đối thủ cạnh tranh ...................................................................................... 11
2.2.6. Cơ sở hạ tầng .................................................................................................... 12


2.2.7. Biến động cung cầu, giá cả ............................................................................... 12
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM MÍT SẤY CỦA
VINAMIT TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC .............................................................. 13
3.1. Chiến lược sản phẩm ............................................................................................... 13

3.1.1. Danh mục sản phẩm ......................................................................................... 13
3.1.2. Thông tin sản phẩm .......................................................................................... 14
3.1.3. Bao bì và nhãn hiệu .......................................................................................... 15
3.2. Chiến lược giá.......................................................................................................... 16
3.2.1. Mục tiêu ............................................................................................................ 16
3.2.2. Cơ sở phương pháp định giá............................................................................. 16
3.2.3. Chiến lược giá................................................................................................... 18
3.3. Chiến lược phân phối............................................................................................... 19
3.3.1. Phương thức phân phối ..................................................................................... 19
3.3.2. Cấu trúc kênh phân phối ................................................................................... 20
3.4. Chiến lược xúc tiến.................................................................................................. 21
3.4.1. Quảng cáo ......................................................................................................... 21
3.4.2. Hội chợ triển lãm quốc tế ................................................................................. 22
3.4.3. Marketing trực tiếp ........................................................................................... 22
3.5. Đánh giá chiến lược marketing mix của Vinamit ................................................... 23
3.5.1. Bài học từ chiến lược của Vinamit ................................................................... 23
3.5.2. Những điểm cần khắc phục .............................................................................. 24
KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 26
PHỤ LỤC
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: