Diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết sương mù tháng giêng của uông triều (2017)1.3. Nghiên cứu một tiểu thuyết lịch sử của một tác giả đương đại, tác giả khóa luận còn có tham vọng khắc phục một phần sự chia cắt giữa văn học nhà trường với đời sống văn học đương đại.

Đó là các lí do chủ yếu khiến chúng tôi lựa chọn việc nghiên cứu “Diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết Sương mù tháng giêng của Uông Triều” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình.


NỘI DUNG:MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài......................................................................................... 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.......................................................................... 2
3. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 4
6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 4
7. Bố cục của khóa luận………………………………………………………………...4
NỘI DUNG……………………………………………………………………..6
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LÍ THUYẾT DIỄN NGÔN VÀ HÀNH
TRÌNH SÁNG TẠO CỦA UÔNG TRIỀU ..................................................... 6

1.1. Khái quát về diễn ngôn............................................................................ 6
1.1.1. Khái niệm diễn ngôn từ ngôn ngữ học đến văn học .............................. 7
1.1.2. Vấn đề diễn ngôn trong văn học ......................................................... 11
1.1.3. Diễn ngôn lịch sử trong khoa học lịch sử ............................................ 15
1.1.4. Diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử - một bình diện quan trọng của diễn ngôn
trong sáng tác và nghiên cứu văn học ........................................................... 16
1.1.4.1. Tính đối thoại của diễn ngôn tiểu thuyết .......................................... 17
1.1.4.2. Diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử là diễn ngôn về cuộc sống đang tiếp
diễn chưa có hồi kết ..................................................................................... 20
1.1.4.3. Lịch sử được “nhào nặn” bằng các thủ pháp của khuynh hướng hậu
hiện đại......................................................................................................... 21
1.2. Hành trình sáng tạo của Uông Triều ...................................................... 23
1.2.1. Sáng tác của Uông Triều trong bối cảnh văn học đương đại ............... 23
1.2.2. Tiểu thuyết Sương mù tháng giêng - điểm nhấn trong sáng tác của Uông
Triều............................................................................................................. 25


CHƯƠNG 2: DIỄN NGÔN LỊCH SỬ TRONG SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG
TỪ GÓC NHÌN NHÂN VẬT....................................................................... 27
2.1. Các kiểu loại nhân vật trong tác phẩm ................................................... 27
2.1.1. Kiểu nhân vật đa nhân cách ................................................................ 27
2.1.2. Kiểu nhân vật cô đơn ...................................................................................... 28
2.1.3. Kiểu nhân vật bản năng, tự nhiên........................................................ 31
2.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật .......................................................................... 35
2.2.1. Từ diện mạo đến tính cách.................................................................. 35
2.2.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật ..................................................... 37
CHƯƠNG 3: DIỄN NGÔN LỊCH SỬ TRONG SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG
CỦA UÔNG TRIỀU NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGÔN TỪ VÀ GIỌNG
ĐIỆU............................................................................................................ 41
3.1. Về phương diện tổ chức ngôn từ............................................................ 41
3.1.1. Ngôn từ đậm chất tiểu thuyết ..............................................................
41
3.1.2. Ngôn từ đối thoại nghệ thuật - điểm mạnh chính sử không có ............
44
3.1.3. Ngôn ngữ miêu tả vượt khuôn khổ chính sử ....................................... 49
3.2. Giọng đa thanh phức điệu - đặc trưng của tiểu thuyết ............................
51
3.2.1. Giọng trang nghiêm, trầm tĩnh ............................................................
52
3.2.2. Giọng điệu trữ tình, cảm xúc .............................................................. 53
3.2.3. Giọng chiêm nghiệm, triết lí. .............................................................. 55
KẾT LUẬN.................................................................................................. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1.3. Nghiên cứu một tiểu thuyết lịch sử của một tác giả đương đại, tác giả khóa luận còn có tham vọng khắc phục một phần sự chia cắt giữa văn học nhà trường với đời sống văn học đương đại.

Đó là các lí do chủ yếu khiến chúng tôi lựa chọn việc nghiên cứu “Diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết Sương mù tháng giêng của Uông Triều” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình.


NỘI DUNG:MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài......................................................................................... 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.......................................................................... 2
3. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 4
6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 4
7. Bố cục của khóa luận………………………………………………………………...4
NỘI DUNG……………………………………………………………………..6
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LÍ THUYẾT DIỄN NGÔN VÀ HÀNH
TRÌNH SÁNG TẠO CỦA UÔNG TRIỀU ..................................................... 6

1.1. Khái quát về diễn ngôn............................................................................ 6
1.1.1. Khái niệm diễn ngôn từ ngôn ngữ học đến văn học .............................. 7
1.1.2. Vấn đề diễn ngôn trong văn học ......................................................... 11
1.1.3. Diễn ngôn lịch sử trong khoa học lịch sử ............................................ 15
1.1.4. Diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử - một bình diện quan trọng của diễn ngôn
trong sáng tác và nghiên cứu văn học ........................................................... 16
1.1.4.1. Tính đối thoại của diễn ngôn tiểu thuyết .......................................... 17
1.1.4.2. Diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử là diễn ngôn về cuộc sống đang tiếp
diễn chưa có hồi kết ..................................................................................... 20
1.1.4.3. Lịch sử được “nhào nặn” bằng các thủ pháp của khuynh hướng hậu
hiện đại......................................................................................................... 21
1.2. Hành trình sáng tạo của Uông Triều ...................................................... 23
1.2.1. Sáng tác của Uông Triều trong bối cảnh văn học đương đại ............... 23
1.2.2. Tiểu thuyết Sương mù tháng giêng - điểm nhấn trong sáng tác của Uông
Triều............................................................................................................. 25


CHƯƠNG 2: DIỄN NGÔN LỊCH SỬ TRONG SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG
TỪ GÓC NHÌN NHÂN VẬT....................................................................... 27
2.1. Các kiểu loại nhân vật trong tác phẩm ................................................... 27
2.1.1. Kiểu nhân vật đa nhân cách ................................................................ 27
2.1.2. Kiểu nhân vật cô đơn ...................................................................................... 28
2.1.3. Kiểu nhân vật bản năng, tự nhiên........................................................ 31
2.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật .......................................................................... 35
2.2.1. Từ diện mạo đến tính cách.................................................................. 35
2.2.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật ..................................................... 37
CHƯƠNG 3: DIỄN NGÔN LỊCH SỬ TRONG SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG
CỦA UÔNG TRIỀU NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGÔN TỪ VÀ GIỌNG
ĐIỆU............................................................................................................ 41
3.1. Về phương diện tổ chức ngôn từ............................................................ 41
3.1.1. Ngôn từ đậm chất tiểu thuyết ..............................................................
41
3.1.2. Ngôn từ đối thoại nghệ thuật - điểm mạnh chính sử không có ............
44
3.1.3. Ngôn ngữ miêu tả vượt khuôn khổ chính sử ....................................... 49
3.2. Giọng đa thanh phức điệu - đặc trưng của tiểu thuyết ............................
51
3.2.1. Giọng trang nghiêm, trầm tĩnh ............................................................
52
3.2.2. Giọng điệu trữ tình, cảm xúc .............................................................. 53
3.2.3. Giọng chiêm nghiệm, triết lí. .............................................................. 55
KẾT LUẬN.................................................................................................. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: