TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÔM SÚ PTO LUỘC ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN BÌNH ĐÔNGĐề tài “Tìm hiểu quy trình chế biến và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tôm sú PTO luộc đông IQF tại công ty cổ phần Hải Sản Bình Đông” được tiến hành tại công ty cổ phần Hải Sản Bình Đông từ ngày 01/03/2011 đến 31/07/2011.

Thông qua việc tìm hiểu, tham gia trực tiếp vào các công đoạn của quy trình sản xuất cũng như học hỏi kinh nghiệm từ QC, quản đốc xưởng và những công nhân có tay nghề cao, chúng tôi đã thu được các kết quả:

- Nắm và thiết lập được quy trình chế biến tôm sú PTO luộc đông IQF .

- Nắm được thao tác sản xuất của các công đoạn từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm và trình tự làm vệ sinh thiết bị dụng cụ sản xuất của công nhân, các thủ tục cần tuân thủ khi tham gia sản xuất.

- Nắm bắt được nguyên tắc cấu tạo và vận hành của máy móc, thiết bị sử dụng trong quy trình sản xuất.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và biện pháp khắc phục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm.

- Rèn luyện kĩ năng, tính kĩ luật trong sản xuất thực tế.


NỘI DUNG:Chương 1 GIỚI THIỆU ...............................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................1
1.2 Mục đích đề tài .........................................................................................................2
Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................3
2.1 Giới thiệu về công ty ................................................................................................3
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ....................................................3
2.1.2 Các sản phẩm chính của công ty .......................................................................3
2.1.3 Thị trường chính của công ty ............................................................................4
2.2 Khái quát về đặc điểm sinh học của tôm sú .............................................................4
2.2.1 Phân loại ............................................................................................................4
2.2.2 Thành phần hóa học ..........................................................................................5
2.2.3 Những biến đổi của tôm sau chết ......................................................................5
2.2.3.1 Giai đoạn tiết nhớt ...................................................................................5
2.2.3.2 Giai đoạn tê cứng.....................................................................................6
2.2.3.3 Giai đoạn tự tiêu ......................................................................................6
2.2.3.4 Giai đoạn ươn thối ...................................................................................6
Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................8
3.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................................8
3.2 Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................8
3.2.1 Phương pháp tiếp cận quy trình công nghệ .......................................................8
3.2.2 Phương pháp tiếp cận quy trình quản lý chất lượng .........................................8
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................9
4.1 Sơ đồ qui trình ..........................................................................................................9
4.2 Thuyết minh qui trình .............................................................................................10
4.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu .....................................................................................10
4.2.2 Rửa 1 ...............................................................................................................15
4.2.3 Bảo quản nguyên liệu tại nhà máy ..................................................................15
4.2.4 Sơ chế 1 ...........................................................................................................16
4.2.5 Rửa 2 ...............................................................................................................17
4.2.6 Phân cỡ ............................................................................................................19
4.2.7 Rửa 3 ...............................................................................................................22
4.2.8 Sơ chế 2 ...........................................................................................................23
4.2.9 Rửa 4 ...............................................................................................................24
4.2.10 Ngâm phụ gia ................................................................................................25
4.2.11 Hấp ................................................................................................................26
4.2.12 Làm mát nhanh ..............................................................................................28
4.2.13 Cấp đông IQF ................................................................................................29
4.2.14 Mạ băng .........................................................................................................31
4.2.15 Cân vô bao .....................................................................................................32
4.2.16 Dò kim loại ....................................................................................................32
4.2.15 Đóng thùng ....................................................................................................33
4.2.16 Bảo quản ........................................................................................................34
4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của tôm và biện pháp khắc phục .............36
4.2.1 Khâu tiếp nhận nguyên liệu .............................................................................36
4.2.2 Khâu rửa nguyên liệu ......................................................................................37
4.2.3 Khâu phân cỡ ...................................................................................................38
4.2.4 Khâu lột PTO, xẻ lưng, rút đuôi ......................................................................39
4.2.5 Khâu ngâm phụ gia..........................................................................................40
4.2.6 Khâu xếp khay hấp ..........................................................................................41
4.2.7 Khâu cấp đông .................................................................................................42
4.2.8 Hệ thống máy móc thiết bị ..............................................................................43
4.2.9 Điều kiện vệ sinh nhà xưởng ...........................................................................43
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ......................................................................45
5.1 Kết luận...................................................................................................................45
5.2 Đề nghị ...................................................................................................................46
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................47
PHỤ LỤCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Đề tài “Tìm hiểu quy trình chế biến và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tôm sú PTO luộc đông IQF tại công ty cổ phần Hải Sản Bình Đông” được tiến hành tại công ty cổ phần Hải Sản Bình Đông từ ngày 01/03/2011 đến 31/07/2011.

Thông qua việc tìm hiểu, tham gia trực tiếp vào các công đoạn của quy trình sản xuất cũng như học hỏi kinh nghiệm từ QC, quản đốc xưởng và những công nhân có tay nghề cao, chúng tôi đã thu được các kết quả:

- Nắm và thiết lập được quy trình chế biến tôm sú PTO luộc đông IQF .

- Nắm được thao tác sản xuất của các công đoạn từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm và trình tự làm vệ sinh thiết bị dụng cụ sản xuất của công nhân, các thủ tục cần tuân thủ khi tham gia sản xuất.

- Nắm bắt được nguyên tắc cấu tạo và vận hành của máy móc, thiết bị sử dụng trong quy trình sản xuất.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và biện pháp khắc phục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm.

- Rèn luyện kĩ năng, tính kĩ luật trong sản xuất thực tế.


NỘI DUNG:Chương 1 GIỚI THIỆU ...............................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................1
1.2 Mục đích đề tài .........................................................................................................2
Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................3
2.1 Giới thiệu về công ty ................................................................................................3
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ....................................................3
2.1.2 Các sản phẩm chính của công ty .......................................................................3
2.1.3 Thị trường chính của công ty ............................................................................4
2.2 Khái quát về đặc điểm sinh học của tôm sú .............................................................4
2.2.1 Phân loại ............................................................................................................4
2.2.2 Thành phần hóa học ..........................................................................................5
2.2.3 Những biến đổi của tôm sau chết ......................................................................5
2.2.3.1 Giai đoạn tiết nhớt ...................................................................................5
2.2.3.2 Giai đoạn tê cứng.....................................................................................6
2.2.3.3 Giai đoạn tự tiêu ......................................................................................6
2.2.3.4 Giai đoạn ươn thối ...................................................................................6
Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................8
3.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................................8
3.2 Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................8
3.2.1 Phương pháp tiếp cận quy trình công nghệ .......................................................8
3.2.2 Phương pháp tiếp cận quy trình quản lý chất lượng .........................................8
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................9
4.1 Sơ đồ qui trình ..........................................................................................................9
4.2 Thuyết minh qui trình .............................................................................................10
4.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu .....................................................................................10
4.2.2 Rửa 1 ...............................................................................................................15
4.2.3 Bảo quản nguyên liệu tại nhà máy ..................................................................15
4.2.4 Sơ chế 1 ...........................................................................................................16
4.2.5 Rửa 2 ...............................................................................................................17
4.2.6 Phân cỡ ............................................................................................................19
4.2.7 Rửa 3 ...............................................................................................................22
4.2.8 Sơ chế 2 ...........................................................................................................23
4.2.9 Rửa 4 ...............................................................................................................24
4.2.10 Ngâm phụ gia ................................................................................................25
4.2.11 Hấp ................................................................................................................26
4.2.12 Làm mát nhanh ..............................................................................................28
4.2.13 Cấp đông IQF ................................................................................................29
4.2.14 Mạ băng .........................................................................................................31
4.2.15 Cân vô bao .....................................................................................................32
4.2.16 Dò kim loại ....................................................................................................32
4.2.15 Đóng thùng ....................................................................................................33
4.2.16 Bảo quản ........................................................................................................34
4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của tôm và biện pháp khắc phục .............36
4.2.1 Khâu tiếp nhận nguyên liệu .............................................................................36
4.2.2 Khâu rửa nguyên liệu ......................................................................................37
4.2.3 Khâu phân cỡ ...................................................................................................38
4.2.4 Khâu lột PTO, xẻ lưng, rút đuôi ......................................................................39
4.2.5 Khâu ngâm phụ gia..........................................................................................40
4.2.6 Khâu xếp khay hấp ..........................................................................................41
4.2.7 Khâu cấp đông .................................................................................................42
4.2.8 Hệ thống máy móc thiết bị ..............................................................................43
4.2.9 Điều kiện vệ sinh nhà xưởng ...........................................................................43
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ......................................................................45
5.1 Kết luận...................................................................................................................45
5.2 Đề nghị ...................................................................................................................46
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................47
PHỤ LỤCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: