Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa curcumin bằng phương pháp đảo phaVì vậy, đề tài ―Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa curcumin bằng phương pháp đảo pha ‖ đƣợc thực hiện với các mục tiêu sau: 

1.  Bào chế đƣợc nhũ tƣơng nano chứa curcumin bằng phƣơng pháp đảo pha. 

2.  Đánh giá đƣợc một số đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin. 


NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................ 2 

1.1. Tổng quan về curcumin .............................................................................................. 2 

1.1.1. Nguồn gốc ............................................................................................................ 2 

1.1.2. Công thức ............................................................................................................. 2 

1.1.3. Tính chất vật lý .................................................................................................... 2 

1.1.4. Tính chất hóa học ................................................................................................. 3 

1.1.5. Độ ổn định ........................................................................................................... 3 

1.1.6. Tác dụng dƣợc lý ................................................................................................. 4 

1.1.7. Dƣợc động học ..................................................................................................... 4 

1.2. Tổng quan về nhũ tƣơng nano.................................................................................... 5 

1.2.1. Định nghĩa............................................................................................................ 5 

1.2.2. Thành phần của nhũ tƣơng nano .......................................................................... 5 

1.2.3. Một số ƣu, nhƣợc điểm của nhũ tƣơng nano ....................................................... 7 

1.2.4. Một số phƣơng pháp bào chế hệ nhũ tƣơng nano ................................................ 8 

1.2.5. Một số nghiên cứu bào chế nhũ tƣơng nano chứa curcumin theo phƣơng pháp 

đảo pha ......................................................................................................................... 13 

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................. 16 

2.1. Nguyên vật liệu, thiết bị ........................................................................................... 16 

2.1.1. Nguyên liệu ........................................................................................................ 16 

 

 

2.1.2. Thiết bị ............................................................................................................... 16 

2.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................ 17 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................... 17 

2.3.1.  Khảo  sát  xây  dựng  đƣờng  chuẩn  biểu  thị  mối  tƣơng  quan  giữa  nồng  độ 

curcumin và độ hấp thụ UV-VIS ................................................................................. 17 

2.3.1.1. Quét phổ hấp thụ dung dịch curcumin trong môi trƣờng ethanol: nƣớc tỷ lệ 

7:3 (tt/tt). ................................................................................................................... 17 

2.3.1.2. Quét phổ hấp thụ dung dịch curcumin trong dung môi ethanol tuyệt đối .. 18 

2.3.2. Lựa chọn phƣơng pháp nhũ hóa ........................................................................ 18 

2.3.3. Phƣơng pháp bào chế nhũ tƣơng nano chứa curcumin ...................................... 19 

2.3.4. Phƣơng pháp đánh giá đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ................ 19 

2.3.4.1. Phƣơng pháp xác định hình thái của nhũ tƣơng nano chứa curcumin bằng 

kính hiển vi điện tử truyền qua ................................................................................. 19 

2.3.4.2. Phƣơng pháp xác định kích thƣớc tiểu phân trung bình và khoảng phân bố 

kích thƣớc tiểu phân của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ....................................... 20 

2.3.4.3. Phƣơng pháp đánh giá khả năng giải phóng in vitro của nhũ tƣơng nano 

chứa curcumin .......................................................................................................... 20 

2.3.5. Phƣơng pháp xác định điểm xảy ra đảo ngƣợc pha nhũ tƣơng ......................... 21 

CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN .......................................... 22 

3.1. Kết quả xây dựng đƣờng chuẩn biểu thị mối tƣơng quan giữa độ hấp thụ và nồng 

độ dung dịch curcumin .................................................................................................... 22 

3.1.1.  Kết  quả  xây  dựng đƣờng  chuẩn  biểu  thị  mối tƣơng quan giữa độ  hấp  thụ  và 

nồng độ dung dịch curcumin trong môi trƣờng ethanol: nƣớc tỷ lệ 7: 3 (tt/tt) ........... 22 

3.1.2.  Kết  quả  xây  dựng đƣờng  chuẩn  biểu  thị  mối tƣơng quan giữa độ  hấp  thụ  và 

nồng độ dung dịch curcumin trong môi trƣờng ethanol tuyệt đối ............................... 23 

3.2. Kết quả lựa chọn phƣơng pháp nhũ hóa .................................................................. 24 

 

 

3.3. Khảo sát một số thông số trong quy trình bào chế nhũ tƣơng nano chứa curcumin 25 

3.3.1. Khảo sát tốc độ khuấy từ ................................................................................... 25 

3.3.2. Khảo sát tốc độ nhỏ giọt pha nƣớc .................................................................... 26 

3.4. Khảo sát xây dựng công thức nhũ tƣơng nano chứa curcumin ................................ 27 

3.4.1. Khảo sát lựa chọn loại dầu ................................................................................. 27 

3.4.2. Khảo sát lựa chọn tỷ lệ pha dầu/pha nƣớc ......................................................... 29 

3.4.3. Khảo sát lựa chọn loại chất diện hoạt ................................................................ 30 

3.4.4. Khảo sát lựa chọn nồng độ chất diện hoạt ......................................................... 31 

3.4.5. Khảo sát lựa chọn loại chất đồng diện hoạt ....................................................... 34 

3.4.6. Khảo sát lựa chọn nồng độ chất đồng diện hoạt ................................................ 36 

3.5. Kết quả xác định điểm xảy ra đảo ngƣợc pha nhũ tƣơng ........................................ 38 

3.6. Đánh giá một số đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ................................ 39 

3.6.1. Kết quả hình thái của nhũ tƣơng nano chứa curcumin qua kính hiển vi điện tử 

truyền qua .................................................................................................................... 39 

3.6.2.  Kết  quả  kích thƣớc  tiểu  phân  trung  bình  và  khoảng  phân  bố  kích thƣớc  tiểu 

phân của nhũ tƣơng nano chứa curcumin .................................................................... 40 

3.6.3. Kết quả giải phóng in vitro của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ...................... 40 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................................... 42 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

DANH MỤC PHỤ LỤC  

PHỤ LỤCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 2LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Vì vậy, đề tài ―Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa curcumin bằng phương pháp đảo pha ‖ đƣợc thực hiện với các mục tiêu sau: 

1.  Bào chế đƣợc nhũ tƣơng nano chứa curcumin bằng phƣơng pháp đảo pha. 

2.  Đánh giá đƣợc một số đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin. 


NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................ 2 

1.1. Tổng quan về curcumin .............................................................................................. 2 

1.1.1. Nguồn gốc ............................................................................................................ 2 

1.1.2. Công thức ............................................................................................................. 2 

1.1.3. Tính chất vật lý .................................................................................................... 2 

1.1.4. Tính chất hóa học ................................................................................................. 3 

1.1.5. Độ ổn định ........................................................................................................... 3 

1.1.6. Tác dụng dƣợc lý ................................................................................................. 4 

1.1.7. Dƣợc động học ..................................................................................................... 4 

1.2. Tổng quan về nhũ tƣơng nano.................................................................................... 5 

1.2.1. Định nghĩa............................................................................................................ 5 

1.2.2. Thành phần của nhũ tƣơng nano .......................................................................... 5 

1.2.3. Một số ƣu, nhƣợc điểm của nhũ tƣơng nano ....................................................... 7 

1.2.4. Một số phƣơng pháp bào chế hệ nhũ tƣơng nano ................................................ 8 

1.2.5. Một số nghiên cứu bào chế nhũ tƣơng nano chứa curcumin theo phƣơng pháp 

đảo pha ......................................................................................................................... 13 

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................. 16 

2.1. Nguyên vật liệu, thiết bị ........................................................................................... 16 

2.1.1. Nguyên liệu ........................................................................................................ 16 

 

 

2.1.2. Thiết bị ............................................................................................................... 16 

2.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................ 17 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................... 17 

2.3.1.  Khảo  sát  xây  dựng  đƣờng  chuẩn  biểu  thị  mối  tƣơng  quan  giữa  nồng  độ 

curcumin và độ hấp thụ UV-VIS ................................................................................. 17 

2.3.1.1. Quét phổ hấp thụ dung dịch curcumin trong môi trƣờng ethanol: nƣớc tỷ lệ 

7:3 (tt/tt). ................................................................................................................... 17 

2.3.1.2. Quét phổ hấp thụ dung dịch curcumin trong dung môi ethanol tuyệt đối .. 18 

2.3.2. Lựa chọn phƣơng pháp nhũ hóa ........................................................................ 18 

2.3.3. Phƣơng pháp bào chế nhũ tƣơng nano chứa curcumin ...................................... 19 

2.3.4. Phƣơng pháp đánh giá đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ................ 19 

2.3.4.1. Phƣơng pháp xác định hình thái của nhũ tƣơng nano chứa curcumin bằng 

kính hiển vi điện tử truyền qua ................................................................................. 19 

2.3.4.2. Phƣơng pháp xác định kích thƣớc tiểu phân trung bình và khoảng phân bố 

kích thƣớc tiểu phân của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ....................................... 20 

2.3.4.3. Phƣơng pháp đánh giá khả năng giải phóng in vitro của nhũ tƣơng nano 

chứa curcumin .......................................................................................................... 20 

2.3.5. Phƣơng pháp xác định điểm xảy ra đảo ngƣợc pha nhũ tƣơng ......................... 21 

CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN .......................................... 22 

3.1. Kết quả xây dựng đƣờng chuẩn biểu thị mối tƣơng quan giữa độ hấp thụ và nồng 

độ dung dịch curcumin .................................................................................................... 22 

3.1.1.  Kết  quả  xây  dựng đƣờng  chuẩn  biểu  thị  mối tƣơng quan giữa độ  hấp  thụ  và 

nồng độ dung dịch curcumin trong môi trƣờng ethanol: nƣớc tỷ lệ 7: 3 (tt/tt) ........... 22 

3.1.2.  Kết  quả  xây  dựng đƣờng  chuẩn  biểu  thị  mối tƣơng quan giữa độ  hấp  thụ  và 

nồng độ dung dịch curcumin trong môi trƣờng ethanol tuyệt đối ............................... 23 

3.2. Kết quả lựa chọn phƣơng pháp nhũ hóa .................................................................. 24 

 

 

3.3. Khảo sát một số thông số trong quy trình bào chế nhũ tƣơng nano chứa curcumin 25 

3.3.1. Khảo sát tốc độ khuấy từ ................................................................................... 25 

3.3.2. Khảo sát tốc độ nhỏ giọt pha nƣớc .................................................................... 26 

3.4. Khảo sát xây dựng công thức nhũ tƣơng nano chứa curcumin ................................ 27 

3.4.1. Khảo sát lựa chọn loại dầu ................................................................................. 27 

3.4.2. Khảo sát lựa chọn tỷ lệ pha dầu/pha nƣớc ......................................................... 29 

3.4.3. Khảo sát lựa chọn loại chất diện hoạt ................................................................ 30 

3.4.4. Khảo sát lựa chọn nồng độ chất diện hoạt ......................................................... 31 

3.4.5. Khảo sát lựa chọn loại chất đồng diện hoạt ....................................................... 34 

3.4.6. Khảo sát lựa chọn nồng độ chất đồng diện hoạt ................................................ 36 

3.5. Kết quả xác định điểm xảy ra đảo ngƣợc pha nhũ tƣơng ........................................ 38 

3.6. Đánh giá một số đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ................................ 39 

3.6.1. Kết quả hình thái của nhũ tƣơng nano chứa curcumin qua kính hiển vi điện tử 

truyền qua .................................................................................................................... 39 

3.6.2.  Kết  quả  kích thƣớc  tiểu  phân  trung  bình  và  khoảng  phân  bố  kích thƣớc  tiểu 

phân của nhũ tƣơng nano chứa curcumin .................................................................... 40 

3.6.3. Kết quả giải phóng in vitro của nhũ tƣơng nano chứa curcumin ...................... 40 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................................... 42 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

DANH MỤC PHỤ LỤC  

PHỤ LỤCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 2LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: