NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI HÀNH VI: NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC VỀ HIỆU ỨNG TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG (Nguyễn Kiều Diễm Ngọc)3. Mục đích nghiên cứu: Hạn chế việc bị tác động của hiệu ưng đám đông tiêu cực, định hướng tham gia hiệu ứng đám đơng tích cựcNỘI DUNG:PHẦN I : MỞ ĐẦU
2
1. Đặt vấn đề
2
2. Mục tiêu nghiên cứu
3
3. Mục đích nghiên cứu
3

4. Phương pháp nghiên cứu
3
PHẦN II. NỘI DUNG BÁO CÁO
3
I. CƠ SỞ KHOA HỌC
3
1.1. Khái niệm hiệu ứng tâm lý đám đông
3
1.1.1. Khái niệm hiệu ứng tâm lý đám đơng
4
1.1.2. Các thí nghiệm về tâm lý đám đông
4
1.1.3. Biểu hiện trong đời sống thực
4
1.2. Phân loại hiệu ứng tâm lý đám đông
5
1.2.1. Hiệu ứng đám đông chủ động
5
1.2.2. Hiệu ứng đám đông tự phát.
5
1.3. Những yếu tố tạo hiệu ứng tâm lý đám đông
5
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
6
1. Thực trạng nhận thức về hiệu ứng tâm lý đám đông của học sinh THPT
Nguyễn Trung Trực.
6
1.1 Các kênh nhận thức
6
1.2. Mức độ nhận thức tâm lý đám đông

6
2. Ảnh hưởng của hiệu ứng tâm lý đám đông với học sinh trường THPT
Nguyễn Trung Trực
7
2.1. Ảnh hưởng tiêu cực
7
2.2. Ảnh hưởng tích cực
8
3. Bàn luận
9
4. Giải pháp nâng cao nhận thức và phát huy những ứng dụng tích cực của
tâm lí đám đơng
11
4.1. Thiết kế trắc nghiệm tâm lý giúp học sinh kiểm tra mức độ chịu ảnh hưởng của
tâm lý đám đơng
11
4.2. Tích hợp trong giảng dạy nâng cao nhận thức về
giá trị sống cho học sinh
11
4.3 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề kết hợp hoạt động trải nghiêm cung cấp
kiến thức cho học sinh về hiệu ứng tâm lý đám đơng.
11
4.4 Hình thành đám đơng tích cực trong giáo dục
11
5. Mối quan hệ của các biện pháp
12
6. Kết luận

3. Mục đích nghiên cứu: Hạn chế việc bị tác động của hiệu ưng đám đông tiêu cực, định hướng tham gia hiệu ứng đám đơng tích cựcNỘI DUNG:PHẦN I : MỞ ĐẦU
2
1. Đặt vấn đề
2
2. Mục tiêu nghiên cứu
3
3. Mục đích nghiên cứu
3

4. Phương pháp nghiên cứu
3
PHẦN II. NỘI DUNG BÁO CÁO
3
I. CƠ SỞ KHOA HỌC
3
1.1. Khái niệm hiệu ứng tâm lý đám đông
3
1.1.1. Khái niệm hiệu ứng tâm lý đám đơng
4
1.1.2. Các thí nghiệm về tâm lý đám đông
4
1.1.3. Biểu hiện trong đời sống thực
4
1.2. Phân loại hiệu ứng tâm lý đám đông
5
1.2.1. Hiệu ứng đám đông chủ động
5
1.2.2. Hiệu ứng đám đông tự phát.
5
1.3. Những yếu tố tạo hiệu ứng tâm lý đám đông
5
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
6
1. Thực trạng nhận thức về hiệu ứng tâm lý đám đông của học sinh THPT
Nguyễn Trung Trực.
6
1.1 Các kênh nhận thức
6
1.2. Mức độ nhận thức tâm lý đám đông

6
2. Ảnh hưởng của hiệu ứng tâm lý đám đông với học sinh trường THPT
Nguyễn Trung Trực
7
2.1. Ảnh hưởng tiêu cực
7
2.2. Ảnh hưởng tích cực
8
3. Bàn luận
9
4. Giải pháp nâng cao nhận thức và phát huy những ứng dụng tích cực của
tâm lí đám đơng
11
4.1. Thiết kế trắc nghiệm tâm lý giúp học sinh kiểm tra mức độ chịu ảnh hưởng của
tâm lý đám đơng
11
4.2. Tích hợp trong giảng dạy nâng cao nhận thức về
giá trị sống cho học sinh
11
4.3 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề kết hợp hoạt động trải nghiêm cung cấp
kiến thức cho học sinh về hiệu ứng tâm lý đám đơng.
11
4.4 Hình thành đám đơng tích cực trong giáo dục
11
5. Mối quan hệ của các biện pháp
12
6. Kết luậnM_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: