TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (Update liên tục)Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội. Mặc dù ra đời tương đối muộn hơn so với các môn khoa học khác như triết học, sử học..., nhưng kinh tế chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.
Tóm Tắt Kiến Thức Kinh Tế Chính Trị Mac - Lenin
HỆ THỐNG SƠ ĐỒ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ (TS Quách Thị Hà Cb)
Công thức tính, hướng dẫn giải một số bài tập kinh tế chính trị
SÁCH SCAN - Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Hoàng Thị Bích Loan & Vũ Thị Thoa)
TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MAC - LÊ NIN
Bài tập trắc nghiệm kinh tế chính trị từ chương 1-6 có đáp án (trích từ sách trắc nghiệm của đại học sư phạm Hà Nội)
689 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lênin
Lý thuyết ôn tập cuối kỳ - Đề cương cuối kì Kinh tế chính trị
EDUQUIZ - 160 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mac- Lenin (Bùi Thị Hằng)
Ôn tập cuối kì Kinh Tế Chính Trị - HI 47K DUE Z
ÔN TẬP KINH TẾ Chính TRỊ - Các câu hỏi và đáp án trả lời cơ bản học phần KTCT - Thầy Cử
10 CÂU HỎI VÌ SAO - MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
FTU ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Các câu hỏi ôn tập Kinh tế chính trị Mác Lê-nin (75 trang)
Bài tập trắc nghiệm kinh tế chính trị từ chương 1-6 có đáp án (trích từ sách trắc nghiệm của đại học sư phạm Hà Nội)
698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP - MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN
UPDATING...

Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội. Mặc dù ra đời tương đối muộn hơn so với các môn khoa học khác như triết học, sử học..., nhưng kinh tế chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.
Tóm Tắt Kiến Thức Kinh Tế Chính Trị Mac - Lenin
HỆ THỐNG SƠ ĐỒ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ (TS Quách Thị Hà Cb)
Công thức tính, hướng dẫn giải một số bài tập kinh tế chính trị
SÁCH SCAN - Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Hoàng Thị Bích Loan & Vũ Thị Thoa)
TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MAC - LÊ NIN
Bài tập trắc nghiệm kinh tế chính trị từ chương 1-6 có đáp án (trích từ sách trắc nghiệm của đại học sư phạm Hà Nội)
689 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lênin
Lý thuyết ôn tập cuối kỳ - Đề cương cuối kì Kinh tế chính trị
EDUQUIZ - 160 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mac- Lenin (Bùi Thị Hằng)
Ôn tập cuối kì Kinh Tế Chính Trị - HI 47K DUE Z
ÔN TẬP KINH TẾ Chính TRỊ - Các câu hỏi và đáp án trả lời cơ bản học phần KTCT - Thầy Cử
10 CÂU HỎI VÌ SAO - MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
FTU ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Các câu hỏi ôn tập Kinh tế chính trị Mác Lê-nin (75 trang)
Bài tập trắc nghiệm kinh tế chính trị từ chương 1-6 có đáp án (trích từ sách trắc nghiệm của đại học sư phạm Hà Nội)
698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP - MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN
UPDATING...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: