SÁCH - Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực (NGUYỄN VÂN ĐIỀM - NGUYỄN NGỌC QUÂN)- Giáo trình được biên soạn, xuất bản năm 2004 có sự thay đổi về nội dung, kết cấu so với giáo trình xuất bản năm 1995.

- Giáo trình Quản trị nhân lực cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nhân lực trong tổ chức (Chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức về giáo dục, các tổ chức bảo vệ sức khỏe, các tổ chức phục vụ vui chơi giải trí và các tổ chức xã hội khác) từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động tương ứng với ba giai đoạn:


+ Hình thành nguồn nhân lực;

+ Duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực

+ Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.


- Đó là những kiến thức vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn của Việt Nam.Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nhân lực trong tổ chức (Chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức giáo dục...) từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động tương ứng với ba giai đoạn: hình thành nguồn nhân lực, duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.

Chương 1: Vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chức.

Chương 2: Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

Chương 3: Thiết kế và phân tích công việc.

Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực.

Chương 5: Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực.

Chương 6: Bố trí nhân lực và thôi việc.

Chương 7: Tạo động lực trong lao động.

Chương 8: Đánh giá thực hiện công việc.

Chương 9: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Chương 10: Cơ sở của quản lý thù lao lao động.

Chương 11: Quản trị tiền công và tiền lương.

Chương 12: Các hình thức trả công.

Chương 13: Các khuyến khích tài chính.

Chương 14: Các phúc lợi cho người lao động.

Chương 15: Quan hệ lao động.

Chương 16: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Chương 17: Bất bình của người lao động.

Chương 18: Kỷ luật lao động.

Chương 19: An toàn và sức khỏe cho người lao động.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD- Giáo trình được biên soạn, xuất bản năm 2004 có sự thay đổi về nội dung, kết cấu so với giáo trình xuất bản năm 1995.

- Giáo trình Quản trị nhân lực cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nhân lực trong tổ chức (Chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức về giáo dục, các tổ chức bảo vệ sức khỏe, các tổ chức phục vụ vui chơi giải trí và các tổ chức xã hội khác) từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động tương ứng với ba giai đoạn:


+ Hình thành nguồn nhân lực;

+ Duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực

+ Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.


- Đó là những kiến thức vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn của Việt Nam.Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nhân lực trong tổ chức (Chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức giáo dục...) từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động tương ứng với ba giai đoạn: hình thành nguồn nhân lực, duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.

Chương 1: Vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chức.

Chương 2: Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

Chương 3: Thiết kế và phân tích công việc.

Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực.

Chương 5: Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực.

Chương 6: Bố trí nhân lực và thôi việc.

Chương 7: Tạo động lực trong lao động.

Chương 8: Đánh giá thực hiện công việc.

Chương 9: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Chương 10: Cơ sở của quản lý thù lao lao động.

Chương 11: Quản trị tiền công và tiền lương.

Chương 12: Các hình thức trả công.

Chương 13: Các khuyến khích tài chính.

Chương 14: Các phúc lợi cho người lao động.

Chương 15: Quan hệ lao động.

Chương 16: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Chương 17: Bất bình của người lao động.

Chương 18: Kỷ luật lao động.

Chương 19: An toàn và sức khỏe cho người lao động.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: