Đề thi và đáp án môn đánh giá tác động môi trường (DTM)Câu 1 : Thế nào là ĐTM và ĐMC , ý nghĩa và lịch sử ra đời ?

Câu 2 : vai trò , định hướng của ĐTM , mục đích , ý nghĩa của ĐTM và các nguyên tắc chung

của ĐTM

Câu 3 : sự khác nhau cơ bản giữa ĐMC và ĐTM

Câu 4 : tình hình áp dụng ĐMC các nước trên thế giới

Câu 5 : tình hình áp dụng ĐMC ở VN?

Câu 6 : các văn bản pháp quy liên quan đến ĐMC và ĐTM ở VN?

Câu 7 : đối tượng của ĐMC và ĐTM

Câu 8 : những đặc điểm đặc thù của QHXD( chủ yếu là QH sử dụng đất )

Câu 9: quy trình thực hiện ĐMC và ĐTM

Câu 10 : Cấu trúc và nội dung của ĐMCvà ĐTM ( theo TT05/BTNMT)

II.

Câu 1. Đặc điểm của các dự án đầu tư cở sở HTKT

Câu 2 : những ĐTM của các dự án đầu tư XD mở rộng nút giao thông đường vành đai ĐT.

Câu 3: ĐTM với các dự án cấp nước , thoát nước , vệ sinh mtrg

Câu 4 : ĐTM của các dự án QL CTR

Câu 5 : ĐTM của các dự án QH nghĩa trang

Câu 6 : các phương pháp ĐTM thường áp dụng

Trả lời

Câu 1 : Thế nào là ĐTM và ĐMC , ý nghĩa và lịch sử ra đời ?

ĐTM

a. Định nghĩa.

Theo luật bảo vệ môi trường 2005, điều 3 khoản 20

ĐTM là việc phân tích,dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra

các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đo

Theo chương trình môi trường của liên hợp quốc(UNEP)ĐTM là quá trình nghiên cứu nhằm dự báo các hậu quả về mặt môi trường của một dự án phát

triển

Mục đích, ý nghĩa của ĐTM
ĐTM tốt là điều kiện tiên quyết để bảo vệ môi trường tốt.Đồng thời,quản lý môi trường tốt thì

công việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sẽ tốt, đặc biệt là trong tương lai.

Ý nghĩa

+ ĐTM nhằm đảm bảo rằng tất cả các vấn đề môi trường đã được cân nhắc, xem xét kỹ ngay từ

khâu hình thành ý tưởng dự án,quán triệt xuyên suốt quá trình lập, thẩm định, xét duyệt, triển

khai thực hiện và vận hành dự án

+ ĐTM nhằm cung cấp một quy trình xem xét tất cả các tác động có hại đến môi trường của các

chính sách, dự án cụ thể

+ tao ra cơ hội để có thể trình bày với người hoặc cơ quan ra quyết định về tính phù hợp của

chương trình, hoạt động dự án cụ thể về mặt môi trường nhằm ra quyết định có tiếp tục thực hiện

hay không

+ Đánh giá tác động môi trường phải đảm bảo cho mọi công chúng , có khả năng bị ảnh hưởng

bởi dự án, phải được thông báo và tham khảo ý kiến một cách đầy đủ trong mọi giai đoạn của

quá trình ra quyết định

+ ĐTM huy động được sự đóng góp của đông đảo tầng lớp xã hội.Góp phần nâng cao trách

nhiệm của các cấp quản lý, chủ dự án đến việc bảo vệ môi trường.Tạo cơ hội cho sự kết hợp giữa

các ngành, liên kết các nhà khoa học ở các lĩnh vực giải quyết công việc chung là đánh giá mức

độ tác động môi trường các dự án giúp người ra quyết định chọn được dự án phù hợp với mục

tiêu bảo vệ môi trường

+ ĐTM không xét dự án một cách riêng lẻ mà đặt chúng trong môi trường khu vực

+ ĐTM giúp cho nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

b.Quá trình hình thành và phát triển ĐTM

Nước Mỹ được coi là nước đầu tiên đề xuất việc phải thực hiện đánh giá tác động tới môi

trường trước khi triển khai dự án.vào những năm 1960 việc đánh giá những ảnh hưởng tới môi

trường đối với các dự án phát triển kinh tế – xã hội đã được tiến hành.Năm 1969, nước Mỹ đã

thông qua đạo luật chính sách môi trường (NEPA) và coi đó là thời điểm ra đời ĐTM.

Sau Mỹ ĐTM đã được áp dụng ở nhiều nước.Nhóm các nước sớm thực hiện ĐTM là

Nhật.Xingapo, Hồng Kông (1972), tiếp đến là Canada(1973) Úc (1974), Đức (1975) Pháp(1976)

Philipin(1977) Trung Quốc (1979).Như vậy không chỉ có các nước có nền công nghiệp phát triển mà ngay các các nước nhỏ, đang phát triển cũng đã nhận thức được vấn đề môi trường và vai trò của ĐTM trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.Tóm lại, trong vòng 30 năm qua, ĐTM đã được nhiều nước trên thế giới xem xét,áp dụng tuy nhiên, mỗi nước khác nhau thì yêu cầu đối với ĐTM, thủ tục có khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi nước và thường

thể hiện qua các điểm sau:

+ Loại dự án cần ĐTM

+ Vai trò của cộng đồng trong ĐTM

+ Thủ tục hành chính ĐTM

...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Câu 1 : Thế nào là ĐTM và ĐMC , ý nghĩa và lịch sử ra đời ?

Câu 2 : vai trò , định hướng của ĐTM , mục đích , ý nghĩa của ĐTM và các nguyên tắc chung

của ĐTM

Câu 3 : sự khác nhau cơ bản giữa ĐMC và ĐTM

Câu 4 : tình hình áp dụng ĐMC các nước trên thế giới

Câu 5 : tình hình áp dụng ĐMC ở VN?

Câu 6 : các văn bản pháp quy liên quan đến ĐMC và ĐTM ở VN?

Câu 7 : đối tượng của ĐMC và ĐTM

Câu 8 : những đặc điểm đặc thù của QHXD( chủ yếu là QH sử dụng đất )

Câu 9: quy trình thực hiện ĐMC và ĐTM

Câu 10 : Cấu trúc và nội dung của ĐMCvà ĐTM ( theo TT05/BTNMT)

II.

Câu 1. Đặc điểm của các dự án đầu tư cở sở HTKT

Câu 2 : những ĐTM của các dự án đầu tư XD mở rộng nút giao thông đường vành đai ĐT.

Câu 3: ĐTM với các dự án cấp nước , thoát nước , vệ sinh mtrg

Câu 4 : ĐTM của các dự án QL CTR

Câu 5 : ĐTM của các dự án QH nghĩa trang

Câu 6 : các phương pháp ĐTM thường áp dụng

Trả lời

Câu 1 : Thế nào là ĐTM và ĐMC , ý nghĩa và lịch sử ra đời ?

ĐTM

a. Định nghĩa.

Theo luật bảo vệ môi trường 2005, điều 3 khoản 20

ĐTM là việc phân tích,dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra

các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đo

Theo chương trình môi trường của liên hợp quốc(UNEP)ĐTM là quá trình nghiên cứu nhằm dự báo các hậu quả về mặt môi trường của một dự án phát

triển

Mục đích, ý nghĩa của ĐTM
ĐTM tốt là điều kiện tiên quyết để bảo vệ môi trường tốt.Đồng thời,quản lý môi trường tốt thì

công việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sẽ tốt, đặc biệt là trong tương lai.

Ý nghĩa

+ ĐTM nhằm đảm bảo rằng tất cả các vấn đề môi trường đã được cân nhắc, xem xét kỹ ngay từ

khâu hình thành ý tưởng dự án,quán triệt xuyên suốt quá trình lập, thẩm định, xét duyệt, triển

khai thực hiện và vận hành dự án

+ ĐTM nhằm cung cấp một quy trình xem xét tất cả các tác động có hại đến môi trường của các

chính sách, dự án cụ thể

+ tao ra cơ hội để có thể trình bày với người hoặc cơ quan ra quyết định về tính phù hợp của

chương trình, hoạt động dự án cụ thể về mặt môi trường nhằm ra quyết định có tiếp tục thực hiện

hay không

+ Đánh giá tác động môi trường phải đảm bảo cho mọi công chúng , có khả năng bị ảnh hưởng

bởi dự án, phải được thông báo và tham khảo ý kiến một cách đầy đủ trong mọi giai đoạn của

quá trình ra quyết định

+ ĐTM huy động được sự đóng góp của đông đảo tầng lớp xã hội.Góp phần nâng cao trách

nhiệm của các cấp quản lý, chủ dự án đến việc bảo vệ môi trường.Tạo cơ hội cho sự kết hợp giữa

các ngành, liên kết các nhà khoa học ở các lĩnh vực giải quyết công việc chung là đánh giá mức

độ tác động môi trường các dự án giúp người ra quyết định chọn được dự án phù hợp với mục

tiêu bảo vệ môi trường

+ ĐTM không xét dự án một cách riêng lẻ mà đặt chúng trong môi trường khu vực

+ ĐTM giúp cho nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

b.Quá trình hình thành và phát triển ĐTM

Nước Mỹ được coi là nước đầu tiên đề xuất việc phải thực hiện đánh giá tác động tới môi

trường trước khi triển khai dự án.vào những năm 1960 việc đánh giá những ảnh hưởng tới môi

trường đối với các dự án phát triển kinh tế – xã hội đã được tiến hành.Năm 1969, nước Mỹ đã

thông qua đạo luật chính sách môi trường (NEPA) và coi đó là thời điểm ra đời ĐTM.

Sau Mỹ ĐTM đã được áp dụng ở nhiều nước.Nhóm các nước sớm thực hiện ĐTM là

Nhật.Xingapo, Hồng Kông (1972), tiếp đến là Canada(1973) Úc (1974), Đức (1975) Pháp(1976)

Philipin(1977) Trung Quốc (1979).Như vậy không chỉ có các nước có nền công nghiệp phát triển mà ngay các các nước nhỏ, đang phát triển cũng đã nhận thức được vấn đề môi trường và vai trò của ĐTM trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.Tóm lại, trong vòng 30 năm qua, ĐTM đã được nhiều nước trên thế giới xem xét,áp dụng tuy nhiên, mỗi nước khác nhau thì yêu cầu đối với ĐTM, thủ tục có khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi nước và thường

thể hiện qua các điểm sau:

+ Loại dự án cần ĐTM

+ Vai trò của cộng đồng trong ĐTM

+ Thủ tục hành chính ĐTM

...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: