Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu cho công rình kè bảo vệ bờ sông ba tại khu vực phường phù đổng, tp tuy hòa (Đặng Khoa Đãm)Hiện nay rất có nhiều giải pháp kỹ thuật để xử lý nền đất yếu đang được áp dụng như: nhóm giải pháp thay thế nền, phương pháp cơ học, phương pháp vật lý, phương pháp nhiệt học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học, phương pháp thủy lực,…. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp kỹ thuật  xử lý nền đất yếu trong một công  trình cụ thể vừa đảm bảo kỹ thuật, kinh tế và phù hợp với tình hình thực tế  không phải là vấn đề đơn giản, cụ thể là nền đất yếu của công trình kè bảo vệ bờ sông Ba tại khu vực phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Đã có nhiều tính toán đề xuất giải pháp xử  lý nền đất yếu cho công trình nêu trên nhưng có nhiều bất cập, chưa hiệu quả, chưa phù hợp với tình hình thực tế.  Trước những khó khăn, vướng mắc đó và trên cơ sở những phương pháp xử lý nền đất yếu hiện nay đang được áp dụng, tác giả đã nghiên cứu, tính  toán, đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu cho đoạn kè nêu trên bằng hình thức  cọc cát, thoát nước đứng với gia tải trước, có  bệ  phản  áp, kết hợp với gia cường nền bằng lưới địa kỹ thuật Secugrid 60x60 Q1. Kết quả nghiên cứu đảm bảo kỹ thuật, kinh tế và phù hợp với thực tế và có thể áp dụng để thực hiện việc xử lý nền đất yếu của các công trình có tính chất tương tự.

Từ khóa - giải pháp kỹ thuật; đất yếu; sông Ba; cọc cát; lưới địa kỹ thuật.NỘI DUNG:


1. Lý do chọn đề tài  .........................................................................................................  1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  ..............................................................................  1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  2

4. Phương pháp nghiên cứu  .............................................................................................  2

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  .....................................................................................  2

6. Cấu trúc của luận văn  ..................................................................................................  2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN  ...........................................................................................  3

1.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu  .............................................................................  3

1.2. Điều kiện tự nhiên  ....................................................................................................  3

1.3. Đặc điểm địa chất  .....................................................................................................  4

1.4. Đặc điểm khí tượng, khí hậu, thủy hải văn  ..............................................................  5

1.4.1. Đặc điểm khí tượng, khí hậu  .................................................................................  5

1.4.2. Đặc điểm thủy văn  .................................................................................................  5

1.4.3. Đặc điểm hải văn  ...................................................................................................  6

1.5. Xói lở bờ sông, bồi lấp lòng sông, cửa biển ở sông ba và các giải pháp tổng thể  ...  8

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU VÀ ĐỀ 

XUẤT GIẢI PHÁP CHO ĐOẠN KÈ NGHIÊN CỨU  .................................................  13

2.1. Một số giải pháp giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu ..........................................  13

2.2. Hiện trạng đoạn kè nghiên cứu  ...............................................................................  15

2.2.1. Đoạn 1: từ k0+000  k1+100  ..............................................................................  15

2.2.2. Đoạn 2: từ k1+100  k1+455,3  ...........................................................................  16

2.2.3. đoạn 3: từ k1+455,3   k1+585,3  ........................................................................  17

2.2.4. Đoạn 4: từ k1+585,3  k2+879,5  ........................................................................  18

2.2.5. Đoạn 5: từ k2+879,5  k3+825,8  ........................................................................  18 

iii

2.3. Phân tích các phương án xử lý đã đề xuất trước đây  ..............................................  19

2.3.1. Cơ sở phân tích  ....................................................................................................  19

2.3.2. Phương án 1: cừ bản bằng bê tông cốt thép dự ứng lực (btdul)  ..........................  20

2.3.3. Phương án 2: gia cố nền đất yếu bằng cọc đất xi măng  ......................................  21

2.3.4. Phương án 3: thay thế đất yếu bằng cát  ...............................................................  22

2.3.5. Phương án 4: phương án nắn tuyến vào bên trong mặt bằng để tránh nền đất yếu

.......................................................................................................................................  23

2.4. Đề xuất giải pháp cho đoạn kè nghiên cứu  .............................................................  24

2.4.1. Các căn cứ đề xuất phương án xử lý  ...................................................................  24

2.4.2. Giải pháp xử lý đề xuất:  ......................................................................................  24

2.4.3. Phân tích ưu nhược điểm của phương án đề xuất ...............................................  27

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN CHỌN  ......................................................  28

3.1. Đặc trưng địa chất đất nền đoạn kè nghiên cứu  .....................................................  28

3.2. Phân khu tính toán và lựa chọn mặt cắt tính toán...................................................  31

3.2.1. Khu A và mặt cắt đại diện tính toán  ....................................................................  32

3.2.2. Khu B và mặt cắt đại diện tính toán  ....................................................................  33

3.3. Nguyên tắc tính toán độ ổn định và độ lún của nền đất yếu...................................  34

3.3.1. Tính ổn định ........................................................................................................  34

3.3.2. Tính độ lún...........................................................................................................  34

3.4. Tính toán khu a (mặt cắt c9) – trường hợp đắp 1 lần  .............................................  37

3.4.1. Xác định chiều cao phòng lún khi đắp đê ...........................................................  39

3.4.2. Kiểm toán điều kiện ổn định:  ..............................................................................  42

3.4.3. Tính thời gian chờ lún cần thiết để đạt độ cố kết u = 99%  ..................................  43

3.5. Tính toán khu B (mặt cắt C30) - Trường hợp đắp 1 lần  .........................................  43

3.5.1. Xác định chiều cao phòng lún khi đắp đê ...........................................................  44

3.5.2. Kiểm toán điều kiện ổn định:  ..............................................................................  48

3.5.3. Tính thời gian chờ lún cần thiết để đạt độ cố kết u = 99%  ..................................  49

3.6. Lựa chọn biên pháp xử lý nền và kế hoạch xây dựng  ............................................  49

3.6.1. Nhận xét kết quả tính toán cho khu A (c9) và khu B (c30):................................  49

3.6.2. Phân tích lựa chọn biện pháp xử lý nền...............................................................  50

3.6.3. Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công xử lý nền đất yếu:  .....................  51

3.6.4. Dự kiến phân đợt thi công xử lý:  .........................................................................  51

3.7. Kiểm toán, xử lý đảm bảo điều kiện ổn định nền đắp theo giai đoạn 1   .................  52 

iv

3.7.1. Kiểm toán khu a (c9)  ...........................................................................................  52

3.7.2. Kiểm toán khu b (c30)  .........................................................................................  53

3.8. Tính toán độ lún nền đắp giai đoạn 1  .....................................................................  54

3.8.1. Tại khu a (c9)  .......................................................................................................  54

3.8.2. Tại khu b (c30)  ....................................................................................................  57

3.8.3. Kết quả tính độ lún giai đoạn 1 cho khu a (c9) và khu b (c30)  ...........................  60

3.9. Tính thời gian chờ lún để đặt độ cố kết mong muốn giai đoạn 1 và lựa chọn 

khoảng cách cọc cát  .......................................................................................................  61

3.9.1. Tính thời gian chờ lún để đạt độ cố kết mong muốn  ...........................................  61

3.9.2. Lựa chọn khoảng cách cọc cát: ...........................................................................  64

3.10. Tính độ gia tăng lực dính của đất yếu khi đạt độ cố kết u=99% đắp giai đoạn1   .  64

3.11. Kiểm toán điều kiện ổn định nền đắp theo giai đoạn 2  ........................................  65

3.11.1. Kiểm toán tại khu a (c9)  ....................................................................................  65

3.11.2. Kiểm toán tại khu b (c30)  ..................................................................................  66

3.12. Tính toán độ lún nền đắp giai đoạn 2  ...................................................................  67

3.12.1. Kết quả tính độ lún giai đoạn 2 tại 2 khu a và b  ................................................  68

3.12.2. Thời gian chờ lún để đạt độ cố kết mong muốn tại giai đoạn 2  ........................  68

3.12.3. Tính độ gia tăng lực dính của đất yếu khi đạt độ cố kết u=99% đắp giai đoạn 

2:  ....................................................................................................................................  69

3.13. Kiểm toán ổn định tổng thể  ..................................................................................  69

3.14. Kế hoạch xây dựng  ...............................................................................................  70

3.14.1. Khu vực A (c9)  ..................................................................................................  71

3.14.2. Khu vực B (c30)  ................................................................................................  71

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .......................................................................................  72

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................................  73

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ   .
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Hiện nay rất có nhiều giải pháp kỹ thuật để xử lý nền đất yếu đang được áp dụng như: nhóm giải pháp thay thế nền, phương pháp cơ học, phương pháp vật lý, phương pháp nhiệt học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học, phương pháp thủy lực,…. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp kỹ thuật  xử lý nền đất yếu trong một công  trình cụ thể vừa đảm bảo kỹ thuật, kinh tế và phù hợp với tình hình thực tế  không phải là vấn đề đơn giản, cụ thể là nền đất yếu của công trình kè bảo vệ bờ sông Ba tại khu vực phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Đã có nhiều tính toán đề xuất giải pháp xử  lý nền đất yếu cho công trình nêu trên nhưng có nhiều bất cập, chưa hiệu quả, chưa phù hợp với tình hình thực tế.  Trước những khó khăn, vướng mắc đó và trên cơ sở những phương pháp xử lý nền đất yếu hiện nay đang được áp dụng, tác giả đã nghiên cứu, tính  toán, đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu cho đoạn kè nêu trên bằng hình thức  cọc cát, thoát nước đứng với gia tải trước, có  bệ  phản  áp, kết hợp với gia cường nền bằng lưới địa kỹ thuật Secugrid 60x60 Q1. Kết quả nghiên cứu đảm bảo kỹ thuật, kinh tế và phù hợp với thực tế và có thể áp dụng để thực hiện việc xử lý nền đất yếu của các công trình có tính chất tương tự.

Từ khóa - giải pháp kỹ thuật; đất yếu; sông Ba; cọc cát; lưới địa kỹ thuật.NỘI DUNG:


1. Lý do chọn đề tài  .........................................................................................................  1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  ..............................................................................  1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  2

4. Phương pháp nghiên cứu  .............................................................................................  2

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  .....................................................................................  2

6. Cấu trúc của luận văn  ..................................................................................................  2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN  ...........................................................................................  3

1.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu  .............................................................................  3

1.2. Điều kiện tự nhiên  ....................................................................................................  3

1.3. Đặc điểm địa chất  .....................................................................................................  4

1.4. Đặc điểm khí tượng, khí hậu, thủy hải văn  ..............................................................  5

1.4.1. Đặc điểm khí tượng, khí hậu  .................................................................................  5

1.4.2. Đặc điểm thủy văn  .................................................................................................  5

1.4.3. Đặc điểm hải văn  ...................................................................................................  6

1.5. Xói lở bờ sông, bồi lấp lòng sông, cửa biển ở sông ba và các giải pháp tổng thể  ...  8

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU VÀ ĐỀ 

XUẤT GIẢI PHÁP CHO ĐOẠN KÈ NGHIÊN CỨU  .................................................  13

2.1. Một số giải pháp giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu ..........................................  13

2.2. Hiện trạng đoạn kè nghiên cứu  ...............................................................................  15

2.2.1. Đoạn 1: từ k0+000  k1+100  ..............................................................................  15

2.2.2. Đoạn 2: từ k1+100  k1+455,3  ...........................................................................  16

2.2.3. đoạn 3: từ k1+455,3   k1+585,3  ........................................................................  17

2.2.4. Đoạn 4: từ k1+585,3  k2+879,5  ........................................................................  18

2.2.5. Đoạn 5: từ k2+879,5  k3+825,8  ........................................................................  18 

iii

2.3. Phân tích các phương án xử lý đã đề xuất trước đây  ..............................................  19

2.3.1. Cơ sở phân tích  ....................................................................................................  19

2.3.2. Phương án 1: cừ bản bằng bê tông cốt thép dự ứng lực (btdul)  ..........................  20

2.3.3. Phương án 2: gia cố nền đất yếu bằng cọc đất xi măng  ......................................  21

2.3.4. Phương án 3: thay thế đất yếu bằng cát  ...............................................................  22

2.3.5. Phương án 4: phương án nắn tuyến vào bên trong mặt bằng để tránh nền đất yếu

.......................................................................................................................................  23

2.4. Đề xuất giải pháp cho đoạn kè nghiên cứu  .............................................................  24

2.4.1. Các căn cứ đề xuất phương án xử lý  ...................................................................  24

2.4.2. Giải pháp xử lý đề xuất:  ......................................................................................  24

2.4.3. Phân tích ưu nhược điểm của phương án đề xuất ...............................................  27

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN CHỌN  ......................................................  28

3.1. Đặc trưng địa chất đất nền đoạn kè nghiên cứu  .....................................................  28

3.2. Phân khu tính toán và lựa chọn mặt cắt tính toán...................................................  31

3.2.1. Khu A và mặt cắt đại diện tính toán  ....................................................................  32

3.2.2. Khu B và mặt cắt đại diện tính toán  ....................................................................  33

3.3. Nguyên tắc tính toán độ ổn định và độ lún của nền đất yếu...................................  34

3.3.1. Tính ổn định ........................................................................................................  34

3.3.2. Tính độ lún...........................................................................................................  34

3.4. Tính toán khu a (mặt cắt c9) – trường hợp đắp 1 lần  .............................................  37

3.4.1. Xác định chiều cao phòng lún khi đắp đê ...........................................................  39

3.4.2. Kiểm toán điều kiện ổn định:  ..............................................................................  42

3.4.3. Tính thời gian chờ lún cần thiết để đạt độ cố kết u = 99%  ..................................  43

3.5. Tính toán khu B (mặt cắt C30) - Trường hợp đắp 1 lần  .........................................  43

3.5.1. Xác định chiều cao phòng lún khi đắp đê ...........................................................  44

3.5.2. Kiểm toán điều kiện ổn định:  ..............................................................................  48

3.5.3. Tính thời gian chờ lún cần thiết để đạt độ cố kết u = 99%  ..................................  49

3.6. Lựa chọn biên pháp xử lý nền và kế hoạch xây dựng  ............................................  49

3.6.1. Nhận xét kết quả tính toán cho khu A (c9) và khu B (c30):................................  49

3.6.2. Phân tích lựa chọn biện pháp xử lý nền...............................................................  50

3.6.3. Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công xử lý nền đất yếu:  .....................  51

3.6.4. Dự kiến phân đợt thi công xử lý:  .........................................................................  51

3.7. Kiểm toán, xử lý đảm bảo điều kiện ổn định nền đắp theo giai đoạn 1   .................  52 

iv

3.7.1. Kiểm toán khu a (c9)  ...........................................................................................  52

3.7.2. Kiểm toán khu b (c30)  .........................................................................................  53

3.8. Tính toán độ lún nền đắp giai đoạn 1  .....................................................................  54

3.8.1. Tại khu a (c9)  .......................................................................................................  54

3.8.2. Tại khu b (c30)  ....................................................................................................  57

3.8.3. Kết quả tính độ lún giai đoạn 1 cho khu a (c9) và khu b (c30)  ...........................  60

3.9. Tính thời gian chờ lún để đặt độ cố kết mong muốn giai đoạn 1 và lựa chọn 

khoảng cách cọc cát  .......................................................................................................  61

3.9.1. Tính thời gian chờ lún để đạt độ cố kết mong muốn  ...........................................  61

3.9.2. Lựa chọn khoảng cách cọc cát: ...........................................................................  64

3.10. Tính độ gia tăng lực dính của đất yếu khi đạt độ cố kết u=99% đắp giai đoạn1   .  64

3.11. Kiểm toán điều kiện ổn định nền đắp theo giai đoạn 2  ........................................  65

3.11.1. Kiểm toán tại khu a (c9)  ....................................................................................  65

3.11.2. Kiểm toán tại khu b (c30)  ..................................................................................  66

3.12. Tính toán độ lún nền đắp giai đoạn 2  ...................................................................  67

3.12.1. Kết quả tính độ lún giai đoạn 2 tại 2 khu a và b  ................................................  68

3.12.2. Thời gian chờ lún để đạt độ cố kết mong muốn tại giai đoạn 2  ........................  68

3.12.3. Tính độ gia tăng lực dính của đất yếu khi đạt độ cố kết u=99% đắp giai đoạn 

2:  ....................................................................................................................................  69

3.13. Kiểm toán ổn định tổng thể  ..................................................................................  69

3.14. Kế hoạch xây dựng  ...............................................................................................  70

3.14.1. Khu vực A (c9)  ..................................................................................................  71

3.14.2. Khu vực B (c30)  ................................................................................................  71

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .......................................................................................  72

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................................  73

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ   .
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: