SÁCH - Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính (Nguyễn Doãn Phước)Lý thuyết điều khiển tuyến tính là phần nền tảng cơ bản và quan trọng nhất của Lý thuyết điều khiển nói chung. Rất nhiều các phát triển mới về khái niệm cũng như phương pháp của Điều khiển nâng cao như ổn định đều, ổn định theo hàm mũ, ổn định ISS, Điều khiển tuyến tính hóa chính xác, Điều khiển thích nghi kháng nhiễu... đều có được sự gợi ý về tư tưởng từ Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Nắm vững và làm chủ lý thuyết điều khiển tuyến tính sẽ giúp ta có được một kiến thức cơ bản chắc chắn để tự tin tiến sâu hơn vào các lĩnh vực khác của Điều khiển.

Cuốn sách này được viết ra từ các bài giảng trong nhiều năm của tác giả tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Lý thuyết điều khiển tự động I và II. Cuốn sách được trình bày theo chủ đề từng dạng mô hình mô tả hệ thống được sử dụng. Cụ thể là:

Chương 1 được dành cho phần nhập môn điều khiển tuyến tính, giới thiệu các bước cơ bản cần phải thực hiện khi phải giải quyết một bài toán điều khiển;

Chương 2 trình bày các bước thực hiện bài toán điều khiển khi mô hình toán học của đối tượng là mô hình trong miền phức (miền tần số);

Chương 3 là nội dung các bước thực hiện bài toán điều khiển ứng với mô hình trạng thái của đối tượng (điều khiển trong không gian trạng thái);

Chương 4 là nội dung từng bước thực hiện bài toán điều khiển khi đối tượng có mô hình không liên tục, được xem như phần nhập môn của điều khiển số.


NỘI DUNG:


1. Nhập môn


1.1. Nội dung bài toán điều khiển


1.2. Những cấu trúc cơ bản của hệ thống điều khiển


2. Điều khiển liên tục trong miền phức


2.1. Các công cụ toán học


2.2. Xây dựng mô hình toán học


2.3. Phân tích hệ thống


2.4. Thiết kế bộ điều khiển


3. Điều khiển liên tục trong miền thời gian


3.1. Công cụ toán học


3.2. Xây dựng mô hình toán học


3.3. Phân tích hệ thống


3.4. Thiết kế bộ điều khiển


4. Điều khiển hệ không liên tục


4.1. Tín hiệu và công cụ toán học


4.2. Xây dựng mô hình toán học


4.3. Phân tích hệ không liên tục


4.4. Thiết kế bộ điều khiển


Phụ lục: Ảnh Laplace và ảnh Z của một số tín hiệu cơ bản


Tài liệu tham khảo


Chỉ mụcLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)Lý thuyết điều khiển tuyến tính là phần nền tảng cơ bản và quan trọng nhất của Lý thuyết điều khiển nói chung. Rất nhiều các phát triển mới về khái niệm cũng như phương pháp của Điều khiển nâng cao như ổn định đều, ổn định theo hàm mũ, ổn định ISS, Điều khiển tuyến tính hóa chính xác, Điều khiển thích nghi kháng nhiễu... đều có được sự gợi ý về tư tưởng từ Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Nắm vững và làm chủ lý thuyết điều khiển tuyến tính sẽ giúp ta có được một kiến thức cơ bản chắc chắn để tự tin tiến sâu hơn vào các lĩnh vực khác của Điều khiển.

Cuốn sách này được viết ra từ các bài giảng trong nhiều năm của tác giả tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Lý thuyết điều khiển tự động I và II. Cuốn sách được trình bày theo chủ đề từng dạng mô hình mô tả hệ thống được sử dụng. Cụ thể là:

Chương 1 được dành cho phần nhập môn điều khiển tuyến tính, giới thiệu các bước cơ bản cần phải thực hiện khi phải giải quyết một bài toán điều khiển;

Chương 2 trình bày các bước thực hiện bài toán điều khiển khi mô hình toán học của đối tượng là mô hình trong miền phức (miền tần số);

Chương 3 là nội dung các bước thực hiện bài toán điều khiển ứng với mô hình trạng thái của đối tượng (điều khiển trong không gian trạng thái);

Chương 4 là nội dung từng bước thực hiện bài toán điều khiển khi đối tượng có mô hình không liên tục, được xem như phần nhập môn của điều khiển số.


NỘI DUNG:


1. Nhập môn


1.1. Nội dung bài toán điều khiển


1.2. Những cấu trúc cơ bản của hệ thống điều khiển


2. Điều khiển liên tục trong miền phức


2.1. Các công cụ toán học


2.2. Xây dựng mô hình toán học


2.3. Phân tích hệ thống


2.4. Thiết kế bộ điều khiển


3. Điều khiển liên tục trong miền thời gian


3.1. Công cụ toán học


3.2. Xây dựng mô hình toán học


3.3. Phân tích hệ thống


3.4. Thiết kế bộ điều khiển


4. Điều khiển hệ không liên tục


4.1. Tín hiệu và công cụ toán học


4.2. Xây dựng mô hình toán học


4.3. Phân tích hệ không liên tục


4.4. Thiết kế bộ điều khiển


Phụ lục: Ảnh Laplace và ảnh Z của một số tín hiệu cơ bản


Tài liệu tham khảo


Chỉ mụcLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: