SÁCH - Giáo trình luật quốc tế (TS. Lê Mai Anh Cb)

 


Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyên và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế của từng quốc gia khi thiết lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với nhau.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật quốc tế. Cuốn giáo trình được tái bản nhiều lần, và lần tái bản mới nhất vào năm 2022.

Nội dung của Giáo trình Luật quốc tế bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Cuốn giáo trình được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế

3. Nguồn luật quốc tế

4. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Nội dung các nguyên tắc cơ bản

Chương 3: Chủ thể Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Quốc gia - Chủ thể cơ bản của Luật quốc tế

3. Các chủ thể khác của luật quốc tế

4. Công nhận quốc tế

5. kế thừa trong luật quốc tế

Chương 4: Luật Điều ước quốc tế

1. Khái niệm

2. Khái niệm điều ước quốc tế

3. Ký kết điều ước quốc tế

4. Hiệu lực của điều ước quốc tế

Chương 5: Dân cư trong Luật Quốc tế

1. Các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch

2. Chế độ pháp lý người nước ngoài

3. Vấn đề bảo hộ công dân

Chương 6: Luật Quốc tế về quyền con người

1. Khái niệm

2. quyền cơ bản của con người trong luật quốc tế

3. Cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người trong luật quốc tế

4. Thực thi nghĩa vụ thành viên các điều ước quốc tế về quyền con người của các quốc gia

5. Pháp luật Việt Nam về quyền con người

Chương 7: Lãnh thổ trong Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Lãnh thổ quốc gia

3. Biên giới quốc gia

4. Bắc cực

5. Nam cực

Chương 8: Luật Biển quốc tế

1. Khái niệm

2. Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia

3. Các vùng biển quốc gia có quyền chủ quyền và quyền tài phán

4. Các vùng biển không thuộc quyền tài phán quốc gia

5. Các vùng biển đặc thù

Chương 9: Luật Hàng không quốc tế

1. Khái niệm

2. Chế định pháp lý quốc tế về cùng trời quốc gia, phương tiện bay và phi hành đoàn

3. Điều chỉnh pháp lý việc vận chuyển hàng không quốc tế

Chương 10: Luật Vũ trụ quốc tế

1. Khái niệm

2. Chế độ pháp lý khoảng không vũ trụ và các hành tinh

3. Quy chế pháp lý phương tiện bay và phi hành đoàn vũ trụ

4. Trách nhiệm pháp lý quốc tế trong luật vũ trụ

Chương 11: Luật Tổ chức quốc tế

1. Khái niệm

2. Những vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức quốc tê

3. Khái quát về một số tổ chức quốc tế

Chương 12: Luật Ngoại giao và lãnh sự

1. Khái niệm

2. Cơ quan đại diện ngoại giao

3. Cơ quan lãnh sự

4. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, lãnh sự

5. Quyền ưu đãi,  miễn trừ dành cho tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện của quốc gia tại tổ chức quốc tế

Chương 13: Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

1. Khái quát

2. An ninh tập thể

3. Giải trừ quân bị

4. Các biện pháp củng cố lòng tin và bảo đảm an ninh quốc tế

Chương 14: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

1. Khái quát hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

2. Tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ theo luật quốc tế hiện đại

3. Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm có tính chất quốc tế

Chương 15: Luật Quốc tế nhân đạo

1. Khái niệm

2. Nội dung pháp lý cơ bản của luật quốc tế nhân đạo

Chương 16: Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

1. Khái niệm

2. Phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế

Chương 17: Các cơ quan tài phán quốc tế

1. Khái niệm

2. Các thiết chế tòa án quốc tế

3. Các thiết chế trọng tài quốc tế

4. Cơ quan tài phán quốc tế khác

Chương 18: Luật Môi trường quốc tế

1. Khái niệm

2. Các vấn đề pháp lý cơ bản

Chương 19: Luật Kinh tế quốc tế

1. Khái quát

2. Điều chỉnh pháp lý quan hệ kinh tế quốc tế

3. Những thiết chế kinh tế quốc tế hiện hành

Chương 20: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

1. Khái niệm

2. Vi phạm pháp luật quốc tế

3. Trách nhiệm pháp lý quốc tế do vi phạm pháp luật quốc tế

4. Trách nhiệm vật chất đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi luật quốc tế không cấm (trách nhiệm pháp lý khách quan)

5. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tếLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


 


Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyên và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế của từng quốc gia khi thiết lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với nhau.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật quốc tế. Cuốn giáo trình được tái bản nhiều lần, và lần tái bản mới nhất vào năm 2022.

Nội dung của Giáo trình Luật quốc tế bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Cuốn giáo trình được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế

3. Nguồn luật quốc tế

4. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Nội dung các nguyên tắc cơ bản

Chương 3: Chủ thể Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Quốc gia - Chủ thể cơ bản của Luật quốc tế

3. Các chủ thể khác của luật quốc tế

4. Công nhận quốc tế

5. kế thừa trong luật quốc tế

Chương 4: Luật Điều ước quốc tế

1. Khái niệm

2. Khái niệm điều ước quốc tế

3. Ký kết điều ước quốc tế

4. Hiệu lực của điều ước quốc tế

Chương 5: Dân cư trong Luật Quốc tế

1. Các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch

2. Chế độ pháp lý người nước ngoài

3. Vấn đề bảo hộ công dân

Chương 6: Luật Quốc tế về quyền con người

1. Khái niệm

2. quyền cơ bản của con người trong luật quốc tế

3. Cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người trong luật quốc tế

4. Thực thi nghĩa vụ thành viên các điều ước quốc tế về quyền con người của các quốc gia

5. Pháp luật Việt Nam về quyền con người

Chương 7: Lãnh thổ trong Luật Quốc tế

1. Khái niệm

2. Lãnh thổ quốc gia

3. Biên giới quốc gia

4. Bắc cực

5. Nam cực

Chương 8: Luật Biển quốc tế

1. Khái niệm

2. Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia

3. Các vùng biển quốc gia có quyền chủ quyền và quyền tài phán

4. Các vùng biển không thuộc quyền tài phán quốc gia

5. Các vùng biển đặc thù

Chương 9: Luật Hàng không quốc tế

1. Khái niệm

2. Chế định pháp lý quốc tế về cùng trời quốc gia, phương tiện bay và phi hành đoàn

3. Điều chỉnh pháp lý việc vận chuyển hàng không quốc tế

Chương 10: Luật Vũ trụ quốc tế

1. Khái niệm

2. Chế độ pháp lý khoảng không vũ trụ và các hành tinh

3. Quy chế pháp lý phương tiện bay và phi hành đoàn vũ trụ

4. Trách nhiệm pháp lý quốc tế trong luật vũ trụ

Chương 11: Luật Tổ chức quốc tế

1. Khái niệm

2. Những vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức quốc tê

3. Khái quát về một số tổ chức quốc tế

Chương 12: Luật Ngoại giao và lãnh sự

1. Khái niệm

2. Cơ quan đại diện ngoại giao

3. Cơ quan lãnh sự

4. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, lãnh sự

5. Quyền ưu đãi,  miễn trừ dành cho tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện của quốc gia tại tổ chức quốc tế

Chương 13: Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

1. Khái quát

2. An ninh tập thể

3. Giải trừ quân bị

4. Các biện pháp củng cố lòng tin và bảo đảm an ninh quốc tế

Chương 14: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

1. Khái quát hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

2. Tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ theo luật quốc tế hiện đại

3. Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm có tính chất quốc tế

Chương 15: Luật Quốc tế nhân đạo

1. Khái niệm

2. Nội dung pháp lý cơ bản của luật quốc tế nhân đạo

Chương 16: Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

1. Khái niệm

2. Phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế

Chương 17: Các cơ quan tài phán quốc tế

1. Khái niệm

2. Các thiết chế tòa án quốc tế

3. Các thiết chế trọng tài quốc tế

4. Cơ quan tài phán quốc tế khác

Chương 18: Luật Môi trường quốc tế

1. Khái niệm

2. Các vấn đề pháp lý cơ bản

Chương 19: Luật Kinh tế quốc tế

1. Khái quát

2. Điều chỉnh pháp lý quan hệ kinh tế quốc tế

3. Những thiết chế kinh tế quốc tế hiện hành

Chương 20: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

1. Khái niệm

2. Vi phạm pháp luật quốc tế

3. Trách nhiệm pháp lý quốc tế do vi phạm pháp luật quốc tế

4. Trách nhiệm vật chất đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi luật quốc tế không cấm (trách nhiệm pháp lý khách quan)

5. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tếLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: