TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn Quản trị rủi ro tại các ngân hàng (Update liên tục)Tóm  lại,  để  hệ  thống  ngân  hàng  thương  mại  Việt  Nam  có  sức  cạnh  tranh  cao,  năng động, thực hiện tốt mục tiêu hoạt động an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, việc nghiên cứu áp dụng các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là vô cùng cần thiết. Vì nắm bắt được vần đề trên, nên nhóm nghiên cứu đã chọn thực hiện đề tài:

“ Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam”NỘI DUNG:


Chƣơng  1:  TẦM  QUAN  TRỌNG  CỦA  QUẢN  TRỊ  RỦI  RO  TRONG  CÁC  NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI  .......................................................................................  2

1.1 Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro  ..........................................................................  2

1.1.1 Khái niệm rủi ro  ....................................................................................................  2

1.1.2 Phân biệt rủi ro  ......................................................................................................  3

1.1.3 Các loại rủi ro thường gặp ở các ngân hàng thương mại Việt Nam  ...........................  3

1.1.3.1 Rủi ro tín dụng  ...............................................................................................  4

1.1.3.1.1 Đặc điểm của rủi ro tín dụng  ...................................................................  4

1.1.3.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng  .......................................................  5

1.1.3.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng  .........................................................................  6

1.1.3.2 Rủi ro thanh khoản  .........................................................................................  7

1.1.3.2.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản  .................................................  7

1.1.3.2.2 Đo lường rủi ro thanh khoản  ...................................................................  8

1.1.3.3 Rủi ro lãi suất.................................................................................................  8

1.1.3.4 Rủi ro ngoại hối (hay còn gọi rủi ro tỷ giá)  ......................................................  9

1.1.3.4.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro ngoại hối  .....................................................  9

1.1.3.4.2 Đo lường rủi ro ngoại hối  .....................................................................  10

1.1.3.5 Rủi ro giá cả  ................................................................................................  10

1.1.3.6 Rủi ro chiến lược..........................................................................................  10

1.1.3.7 Rủi ro pháp lí  ...............................................................................................  10

1.1.3.8 Rủi ro uy tín  .................................................................................................  11

1.1.3.9 Rủi ro tác nghiệp  ..........................................................................................  11 

ii

1.1.4 Quản trị rủi ro.  ....................................................................................................  11

1.1.5 Lợi ích của quản trị rủi ro  ....................................................................................  12

1.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại .......................................  14

1.3 Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro ngân hàng  ...............................................................  15

1.3.1 Basel I  ................................................................................................................  15

1.3.2. Basel II  ..............................................................................................................  17

1.4 Bài học kinh nghiệm từ quản trị rủi ro của một số nước  ..............................................  19

1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan sau cuộc khủng hoảng Châu Á 1997.  ..................  19

1.4.2 Nhìn nhận của Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ  ...............................  20

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  .......................................................................................................  22

Chƣơng  2:  ĐÁNH  GIÁ  THỰC  TRẠNG  CỦA  HOẠT  ĐỘNG  QUẢN  TRỊ  RỦI  RO 

TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM  .........................  23

2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay  ...  23

2.1.1 Tình hình hoạt động  ............................................................................................  23

2.1.2 Thách thức phải đối mặt  ......................................................................................  28

2.1.2.1 Tình hình lạm phát  .......................................................................................  28

2.1.2.2 Cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau, ngân hàng trong nước và ngân hàng 

nước ngoài  ...................................................................................................  29

2.1.2.3 Cạnh tranh với thị trường chứng khoán .........................................................  30

2.2 Phân tích và đánh giá tác động của các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam hiện nay  ........................................................................  30

2.2.1 Rủi ro tín dụng  ....................................................................................................  30

2.2.1.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng  ......................................................................  31

2.2.1.1.1 Tình hình năm 2007  .............................................................................  31

2.2.1.1.2 Tình hình năm 2008  .............................................................................  32

2.2.1.1.3 Tình hình năm 2009  .............................................................................  32

2.2.1.1.4 Tình hình quý 1/2010  ...........................................................................  34

2.2.1.2 Tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao  ..............................................................................  35 

iii

2.2.1.3 Một số chính sách hạn chế rủi ro mà NHNN và các NHTM đang áp dụng  .......  37

2.2.2 Rủi ro lãi suất  ......................................................................................................  38

2.2.2.1 Tình hình năm 2007  .....................................................................................  38

2.2.2.2 Tình hình năm 2008  .....................................................................................  39

2.2.2.3 Biến động năm 2009 ....................................................................................  41

2.2.2.4 Diễn biến lãi suất đầu năm 2010 ...................................................................  44

2.2.2.5 Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hiện nay  ................................................  44

2.2.3 Rủi ro ngoại hối  ..................................................................................................  45

2.2.3.1 Diễn biến năm 2008  .....................................................................................  45

2.2.3.2 Diễn biến năm 2009  .....................................................................................  47

2.2.3.3 Tình hình đầu năm 2010  ...............................................................................  49

2.2.3.4 Biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối hiện đang áp dụng tại các NHTM Việt 

Nam  ............................................................................................................  50

2.2.4 Rủi ro thanh khoản  ..............................................................................................  52

2.3 Thực trạng  ứng dụng Basel trong hoạt động giám sát hệ  thống ngân hàng thương mại 

Việt Nam  ................................................................................................................  53

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2  .......................................................................................................  60

Chƣơng 3:  MỘT SỐ  ĐỀ  XUẤT NHẰM  NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ  RỦI 

RO TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM  ..................  61

3.1 Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước – Chính phủ .......................................................  61

3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh 

nghiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng của NHTM  .......................................................  61

3.1.2 Đẩy mạnh việc sắp xếp lại và củng cố hệ thống NHTM, tăng cường hoạt động M&A 

các ngân hàng, tạo tiềm lực mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường  .......................  63

3.1.3 Chính phủ  cần tiếp tục xây dựng môi trường kinh tế  thuận lợi cho đầu tư của các 

NHTM  ...............................................................................................................  63

3.2 Ở góc độ ngân hàng nhà nước Việt Nam  ....................................................................  64

3.2.1 Nhanh chóng triển khai áp dụng các quy định chung của Uỷ ban Basel trong công tác 

quản trị rủi ro, giám sát hoạt động ngân hàng .......................................................  64 

iv

3.2.2 Phát huy sức mạnh tài chính cho các NHTM  .........................................................  65

3.2.3 Phát triển thị trường sản phẩm phái sinh  ...............................................................  66

3.2.4 Đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong dự trữ  ............................................................  70

3.3 Ở góc độ ngân hàng thương mại Việt Nam  ................................................................  70

3.3.1 Giải quyết vấn đề vốn cho ngân hàng  ...................................................................  70

3.3.2 Nâng cao chất lượng các công cụ đo lường rủi ro  ..................................................  72

3.3.3 Cần phân tích tính toán các điều kiện kinh tế vĩ mô  ...............................................  72

3.3.4 Cần phân chia phù hợp nguồn vốn của ngân hàng với mức độ  rủi ro cho phép khi 

thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng  ..............................................  72

3.3.5 Thực hiện minh bạch,công khai hóa thông tin, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng  ...  73

3.3.6 Nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ  ................................  73

3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ  và chuyên môn hóa công tác xử  lý 

rủi ro  ..................................................................................................................  74

3.3.8 Công tác quản trị rủi ro cho từng loại rủi ro  ..........................................................  74

3.3.8.1 Hạn chế rủi ro tín dụng  .................................................................................  74

3.3.8.2 Hạn chế rủi ro ngoại hối  ...............................................................................  76

3.3.8.3 Hạn chế rủi ro thanh khoản  ...........................................................................  77

3.3.8.4 Hạn chế rủi ro lãi suất  ...................................................................................  78

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3  .......................................................................................................  79

PHẦN KẾT LUẬN  .................................................................................................................  80

Phụ lục

Tài liệu kham thảo 

...Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


LINK DOWNLOAD


BÁO CÁO - Rủi ro trong hoạt động của Ngân Hàng


LINK DOWNLOAD


LUẬN VĂN - Quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế


LINK DOWNLOAD


Áp dụng Basel II trong Quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại Việt Nam


LINK DOWNLOAD


QUY TRÌNH QUẢN TRỊ QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG BIDV


LINK DOWNLOAD


Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam (84 trang)


LINK DOWNLOADUPDATING...

LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Tóm  lại,  để  hệ  thống  ngân  hàng  thương  mại  Việt  Nam  có  sức  cạnh  tranh  cao,  năng động, thực hiện tốt mục tiêu hoạt động an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, việc nghiên cứu áp dụng các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là vô cùng cần thiết. Vì nắm bắt được vần đề trên, nên nhóm nghiên cứu đã chọn thực hiện đề tài:

“ Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam”NỘI DUNG:


Chƣơng  1:  TẦM  QUAN  TRỌNG  CỦA  QUẢN  TRỊ  RỦI  RO  TRONG  CÁC  NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI  .......................................................................................  2

1.1 Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro  ..........................................................................  2

1.1.1 Khái niệm rủi ro  ....................................................................................................  2

1.1.2 Phân biệt rủi ro  ......................................................................................................  3

1.1.3 Các loại rủi ro thường gặp ở các ngân hàng thương mại Việt Nam  ...........................  3

1.1.3.1 Rủi ro tín dụng  ...............................................................................................  4

1.1.3.1.1 Đặc điểm của rủi ro tín dụng  ...................................................................  4

1.1.3.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng  .......................................................  5

1.1.3.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng  .........................................................................  6

1.1.3.2 Rủi ro thanh khoản  .........................................................................................  7

1.1.3.2.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản  .................................................  7

1.1.3.2.2 Đo lường rủi ro thanh khoản  ...................................................................  8

1.1.3.3 Rủi ro lãi suất.................................................................................................  8

1.1.3.4 Rủi ro ngoại hối (hay còn gọi rủi ro tỷ giá)  ......................................................  9

1.1.3.4.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro ngoại hối  .....................................................  9

1.1.3.4.2 Đo lường rủi ro ngoại hối  .....................................................................  10

1.1.3.5 Rủi ro giá cả  ................................................................................................  10

1.1.3.6 Rủi ro chiến lược..........................................................................................  10

1.1.3.7 Rủi ro pháp lí  ...............................................................................................  10

1.1.3.8 Rủi ro uy tín  .................................................................................................  11

1.1.3.9 Rủi ro tác nghiệp  ..........................................................................................  11 

ii

1.1.4 Quản trị rủi ro.  ....................................................................................................  11

1.1.5 Lợi ích của quản trị rủi ro  ....................................................................................  12

1.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại .......................................  14

1.3 Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro ngân hàng  ...............................................................  15

1.3.1 Basel I  ................................................................................................................  15

1.3.2. Basel II  ..............................................................................................................  17

1.4 Bài học kinh nghiệm từ quản trị rủi ro của một số nước  ..............................................  19

1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan sau cuộc khủng hoảng Châu Á 1997.  ..................  19

1.4.2 Nhìn nhận của Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ  ...............................  20

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  .......................................................................................................  22

Chƣơng  2:  ĐÁNH  GIÁ  THỰC  TRẠNG  CỦA  HOẠT  ĐỘNG  QUẢN  TRỊ  RỦI  RO 

TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM  .........................  23

2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay  ...  23

2.1.1 Tình hình hoạt động  ............................................................................................  23

2.1.2 Thách thức phải đối mặt  ......................................................................................  28

2.1.2.1 Tình hình lạm phát  .......................................................................................  28

2.1.2.2 Cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau, ngân hàng trong nước và ngân hàng 

nước ngoài  ...................................................................................................  29

2.1.2.3 Cạnh tranh với thị trường chứng khoán .........................................................  30

2.2 Phân tích và đánh giá tác động của các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam hiện nay  ........................................................................  30

2.2.1 Rủi ro tín dụng  ....................................................................................................  30

2.2.1.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng  ......................................................................  31

2.2.1.1.1 Tình hình năm 2007  .............................................................................  31

2.2.1.1.2 Tình hình năm 2008  .............................................................................  32

2.2.1.1.3 Tình hình năm 2009  .............................................................................  32

2.2.1.1.4 Tình hình quý 1/2010  ...........................................................................  34

2.2.1.2 Tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao  ..............................................................................  35 

iii

2.2.1.3 Một số chính sách hạn chế rủi ro mà NHNN và các NHTM đang áp dụng  .......  37

2.2.2 Rủi ro lãi suất  ......................................................................................................  38

2.2.2.1 Tình hình năm 2007  .....................................................................................  38

2.2.2.2 Tình hình năm 2008  .....................................................................................  39

2.2.2.3 Biến động năm 2009 ....................................................................................  41

2.2.2.4 Diễn biến lãi suất đầu năm 2010 ...................................................................  44

2.2.2.5 Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hiện nay  ................................................  44

2.2.3 Rủi ro ngoại hối  ..................................................................................................  45

2.2.3.1 Diễn biến năm 2008  .....................................................................................  45

2.2.3.2 Diễn biến năm 2009  .....................................................................................  47

2.2.3.3 Tình hình đầu năm 2010  ...............................................................................  49

2.2.3.4 Biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối hiện đang áp dụng tại các NHTM Việt 

Nam  ............................................................................................................  50

2.2.4 Rủi ro thanh khoản  ..............................................................................................  52

2.3 Thực trạng  ứng dụng Basel trong hoạt động giám sát hệ  thống ngân hàng thương mại 

Việt Nam  ................................................................................................................  53

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2  .......................................................................................................  60

Chƣơng 3:  MỘT SỐ  ĐỀ  XUẤT NHẰM  NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ  RỦI 

RO TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM  ..................  61

3.1 Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước – Chính phủ .......................................................  61

3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh 

nghiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng của NHTM  .......................................................  61

3.1.2 Đẩy mạnh việc sắp xếp lại và củng cố hệ thống NHTM, tăng cường hoạt động M&A 

các ngân hàng, tạo tiềm lực mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường  .......................  63

3.1.3 Chính phủ  cần tiếp tục xây dựng môi trường kinh tế  thuận lợi cho đầu tư của các 

NHTM  ...............................................................................................................  63

3.2 Ở góc độ ngân hàng nhà nước Việt Nam  ....................................................................  64

3.2.1 Nhanh chóng triển khai áp dụng các quy định chung của Uỷ ban Basel trong công tác 

quản trị rủi ro, giám sát hoạt động ngân hàng .......................................................  64 

iv

3.2.2 Phát huy sức mạnh tài chính cho các NHTM  .........................................................  65

3.2.3 Phát triển thị trường sản phẩm phái sinh  ...............................................................  66

3.2.4 Đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong dự trữ  ............................................................  70

3.3 Ở góc độ ngân hàng thương mại Việt Nam  ................................................................  70

3.3.1 Giải quyết vấn đề vốn cho ngân hàng  ...................................................................  70

3.3.2 Nâng cao chất lượng các công cụ đo lường rủi ro  ..................................................  72

3.3.3 Cần phân tích tính toán các điều kiện kinh tế vĩ mô  ...............................................  72

3.3.4 Cần phân chia phù hợp nguồn vốn của ngân hàng với mức độ  rủi ro cho phép khi 

thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng  ..............................................  72

3.3.5 Thực hiện minh bạch,công khai hóa thông tin, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng  ...  73

3.3.6 Nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ  ................................  73

3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ  và chuyên môn hóa công tác xử  lý 

rủi ro  ..................................................................................................................  74

3.3.8 Công tác quản trị rủi ro cho từng loại rủi ro  ..........................................................  74

3.3.8.1 Hạn chế rủi ro tín dụng  .................................................................................  74

3.3.8.2 Hạn chế rủi ro ngoại hối  ...............................................................................  76

3.3.8.3 Hạn chế rủi ro thanh khoản  ...........................................................................  77

3.3.8.4 Hạn chế rủi ro lãi suất  ...................................................................................  78

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3  .......................................................................................................  79

PHẦN KẾT LUẬN  .................................................................................................................  80

Phụ lục

Tài liệu kham thảo 

...Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


LINK DOWNLOAD


BÁO CÁO - Rủi ro trong hoạt động của Ngân Hàng


LINK DOWNLOAD


LUẬN VĂN - Quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế


LINK DOWNLOAD


Áp dụng Basel II trong Quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại Việt Nam


LINK DOWNLOAD


QUY TRÌNH QUẢN TRỊ QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG BIDV


LINK DOWNLOAD


Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam (84 trang)


LINK DOWNLOADUPDATING...

LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: