TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Trắc nghiệm và ôn tập Môn Kế toán quản trị (Update liên tục)Bài số 10:  Công ty An Bình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm X, có tài liệu  năm N như sau:

(ĐVT:đồng)

Biến phí đơn vị Số tiền  Tổng định phí Số tiền 

- CP NVLTT 40.000 - Định phí SXC 1.300.000.000

- CP NCTT 12.000 - Định phí bán hàng 500.000.000

- CP SXC 5.000 - Định phí QLDN 700.000.000

- CP bán hàng 3.000

- Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 70.000SP, công suất tối đa 80.000SP

- Giá bán 1 sản phẩm 100.000/SP

Yêu cầu: (các yêu cầu độc lập nhau)

1. Nếu năm N+1, công ty sử dụng nguyên vật liệu thay thế làm chi phí nguyên vật liệu giảm

1.000đ/Sản phẩm, cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận trước thuế của công ty là

575.000.000? 

2. Giả sử năm N+1, công ty đã tiêu thụ được được 65.000 SP, công tycó thêm hợp đồng bán

sỉ 12.000 sản phẩm cho khách hàng, hợp đồng này không ảnh hưởng đến số lượng sản

phẩm tiêu thụ trên thị trường và cũng không làm phát sinh thêm bấtkỳ khoản định phí nào.

Xác  định  giá  bán  của  mỗi  sản  phẩm  để  tổng  lợi  nhuận  trước  thuế  của  công  ty  là

316.000.000?

Giải:

1. Nếu năm N+1, công ty sử dụng nguyên vật liệu thay thế làm chi phí nguyênvật liệu giảm

1.000đ/Sản phẩm, cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận trước thuế của công ty là

575.000.000? 

- Biến phí đơn vị = 40.000 + 12.000 + 5.000 + 3.000 = 60.000

- Biến phí đơn vị giảm = 1.000

- Biến phí đơn vị mới = 60.000 – 1.000 = 59.000

- Sản lượng mong muốn đạt được

71

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

= (575.000.000 + 2.500.000).000 /(100.000 – 59.000) = 75.000SP

2. Giả sử năm N+1, công ty đã tiêu thụ được được 65.000 SP, công ty có thêm hợp đồng bán

sỉ 12.000 sản phẩm cho khách hàng, hợp đồng này không ảnh hưởng đến số lượng sản

phẩm tiêu thụ trên thị trường và cũng không làm phát sinh thêm bấtkỳ khoản định phí nào.

Xác  định  giá  bán  của  mỗi  sản  phẩm  để  tổng  lợi  nhuận  trước  thuế  của  công  ty  là

316.000.000?

- Lợi nhuận của 65.000 SP = (100.000 – 60.000) x 65.000 – 2.500.000.000 = 100.000.000

- Lợi nhuận mong muốn của 12.000SP = 316.000.000 – 100.000.000 = 216.000.000

- Lợi nhuận mong muốn của 1 sản phẩm nếu bán 12.000SP = 216.000.000/12.000 = 18.000

- Giá bán cho khách hàng > = 60.000 + 18.000 

- Giá bán cho khách hàng > = 78.000

Như vậy, nếu nhà quản trị mong muốn lợi nhuận trước thuế của công ty là 316.000.000 thì

cần phải bán 12.000SP với giá lớn hơn hoặc bằng 78.000/SP

Bài số 11: Công ty  An Khang sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, có các tài liệu liên  quan

đến 2 sản phẩm này như sau: (ĐVT: đ)

Khoản mục Sản phẩm A Sản phẩm B

Đơn giá bán 45.000 75.000

Biến phí đơn vị 27.000 54.000

Số lượng sản phẩm tiêu thụ 50.000 SP 20.000SP

Tổng định phí 700.000.000

Yêu    cầu:    (các yêu cầu độc lập với nhau)

1. Nếu sang kỳ sau, doanh số tăng đều cho cả 2 loại sản phẩm là 20% thì lợi nhuận của công

ty tăng thêm bao nhiêu

2. Giả sử sản lượng tiêu thụ của sản phẩm B không đổi, ban giám đốcđang nghĩ  cách giảm

giá bán của sản phẩm A. Nếu mức tiêu thụ hàng tháng là 80.000  sản  phẩm thì giá bán

của sản phẩm A là bao nhiêu để công ty có được lợi nhuận là  800.000.000.

Giải: 

1. Nếu sang kỳ sau, doanh số tăng đều cho cả 2 loại sản phẩm là 20% thì lợi nhuận của công

ty tăng thêm bao nhiêu?

- Kết cấu hàng bán của sản phẩm A = 2.250.000.000/3.750.000.000 = 60%

72

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

- Kết cấu hàng bán của sản phẩm B = 1.500.000.000/3.750.000.000 = 40%

- Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm A = 40%

- Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm B = 28%

- Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân = 60% x 40% + 40% x 28% = 35,2%

- Mức tăng lợi nhuận = 35,2% x 20%x 3.750 = 264.000.000

2. Giả sử sản lượng tiêu thụ của sản phẩm B không đổi, ban giám đốcđang nghĩ  cách giảm

giá bán của sản phẩm A. Nếu mức tiêu thụ hàng tháng là 80.000  sản  phẩm thì giá bán

của sản phẩm A là bao nhiêu để công ty có được lợi nhuận là  900.000.000.

- Số dư đảm phí toàn công ty = 900.000.000 + 700.000.000 = 1.600.000.000

- Số dư đảm phí của sản phẩm A = 1.600.000.000 – 420.000.000 = 1.180.000.000

- Biến phí của sản phẩm A = 80.000 x 27.000 = 2.160.000.000

- Doanh thu của sản phẩm A = 3.340.000.000

- Giá bán sản phẩm A = 3.340.000.000/80.000 = 41.750/SP

Bài số 12:Công ty An Phát sản xuất kinh doanh sản phẩm B. Có tài liệu trong năm N như sau:

(ĐVT: đồng)

1. Chi phí sản xuất

- Nguyên vật liệu trực tiếp 7.200/sp

- Nhân công trực tiếp 3.600/sp

- Biến phí SXC 3.300/sp

- Định phí SXC 84.000.000

2. Chi phí bán hàng

- Biến phí 1.800/sp

- Định phí 72.000.000

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Biến phí 2.100/sp

- Định phí 36.000.000

4. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 80.000sp

5. Năng lực sản xuất tối đa 120.000sp

6. Giá bán 30.000/sp

Yêu cầu: (các yêu cầu độc lập nhau)

73

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

1. Tính độ lớn đòn bẩy kinh doanh. Ứng dụng độ lớn đòn bẩy kinh doanh để tính doanh thu

bán hàng là bao nhiêu nếu lợi nhuận tăng 35%. 

2. Giả sử, công ty đã tiêu thụ được 80.000 SP, có một khách hàng đặtmua thêm 20.000 sản

phẩm và yêu cầu giá bán không được quá 85% giá đang bán, vận chuyển hàng đến kho của

khách hàng với chi phí vận chuyển 2.000.000, hoa hồng trả cho nhà môi giới 5.000.000.

Nhà quản trị mong muốn bán  tổng lợi nhuận thu được 900.000.000. Vậy giá bán  trong

trường hợp này là bao nhiêu và có nên thực hiện hợp đồng này không?  Nếu bán với giá

không quá 85% giá đang bán thì tổng lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Giải: 

- Biến phí đơn vị = 7.200 + 3.600 + 3.300 + 1.800 + 2.100 = 18.000/SP

- Định phí = 84.000.000 + 72.000.000 + 34.000.000 = 190.000.000

1. Tính độ lớn đòn bẩy kinh doanh. Ứng dụng độ lớn đòn bẩy kinh doanh để tínhdoanh thu

bán hàng là bao nhiêu nếu lợi nhuận tăng 35%. 

- Độ lớn đòn bẩy kinh doanh = 960.000.000/768.000.000 = 1,25

- Tốc độ tăng lợi nhuận = độ lớn đòn bẩy kinh doanh x tốc độ tăng doanh thu

- Tốc độ tăng doanh thu = 35%/1,25 x 100% = 28%

- Doanh thu mới = 2.400.000.000 x 1,28 = 3.072.000.000

2. Giả sử, công ty đã tiêu thụ được 80.000 SP, có một khách hàng đặt mua thêm 20.000 sản

phẩm và yêu cầu giá bán không được quá 85% giá đang bán, vận chuyển hàng đến kho của

khách hàng với chi phí vận chuyển 2.000.000, hoa hồng trả cho nhà môi giới 5.000.000.

Nhà quản trị mong muốn bán  tổng lợi nhuận thu được 900.000.000. Vậy giá bán  trong

trường hợp này là bao nhiêu và có nên thực hiện hợp đồng này không?

- Giá khách hàng đưa ra <= 85% x 30.000 

Giá khách hàng đưa ra <= 25.500

Giá bán cho khách hàng >= biến phí ban đầu + biến phí tăng thêm + lợi nhuận mm 1 SP

- Chi phí vận chuyển của 1 sản phẩm = 2.000.000/20.000 = 100/SP

- Hoa hồng cho nhà môi giới của 1 SP = 5.000.000/20.000 = 250/SP

- Lợi nhuận của 1 SP = (900.000.000 – 768.000.000)/20.000 = 6.600/SP

Giá bán cho khách hàng > = 18.000 + 100 + 250 + 6.600 

Giá bán cho khách hàng >= 24.950/SP

- Khách hàng yêu cầu giá <= 25.500. Như vậy đồng ý bán cho khách hàng với giá >=

24.950/SP

74

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Bài số 13: Công ty Trường Giang  sản xuất  kinh  doanh sản  phẩm  A. Báo cáo  kết quả  kinh

doanh năm 2016 như sau: (ĐVT: đồng)

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu Số tiền

1. Doanh thu (50.000 sp x 60.000/sp) 3.000.000.000

2. Giá vốn hàng bán: 1.295.000.000

- Chi phí nguyên liệu trực tiếp 500.000.000

- Chi phí nhân công trực tiếp 200.000.000

- Chi phí sản xuất chung 595.000.000

3. Lãi gộp: 1.705.000.000

4. Chi phí bán hàng: 330.000.000

- Biến phí bán hàng: 150.000.000

- Định phí bán hàng: 180.000.000

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 400.000.000

- Biến phí quản lý 50.000.000

- Định phí quản lý 350.000.000

6. Lợi nhuận: 975.000.000

Biết  rằng  biến  phí  của  công  ty  biến  động  theo  sản  lượng,Biến phí bán hàng là  hoa

hồng  bán  hàng  biến  động theo doanh thu. Biến phí sản xuất chung là 3.000đ/SP, Biến phí

QLDN là 1.000đ/SP. Khả năng sản xuất  tối đa của công ty là 80.000 sản phẩm.

Yêu cầu:

1. Để nâng cao lợi nhuận công ty đưa ra 2 phương án sau:

- Giảm giá bán 10%, số lượng sản phẩm bán ra tăng 35%

-  Nếu tăng chi phí quảng cáo tăng 100.000.000 thì doanh thu có thể tăng thêm 500.000.000

do sản lượng tăng (giá bán không đổi). 

Cho biết công ty nên chọn phương án nào?

2. Công  ty  dự  kiến  sử  dụng  nguyên  liệu  thay  thế  làm  chi  phí  nguyên  liệu  giảm  600đ/sản

phẩm,  cần  phải  bán  bao  nhiêu  sản  phẩm  để  lợi  nhuận  trong  năm  2016  là

1.955.400.000?  Trong  trường  hợp  này  để  đạt  tỷ  lệ  hoàn  vốn  đầu  tư  (ROI) 20%, công

ty sử dụng lượng vốn hoạt động bình quân là bao nhiêu?

Giải:

- Biến phí sản xuất = CP NVLTT + CP NCTT + biến phí SXC

75

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

= (500.000.000 + 200.000.000)/50.000 + 3.000

= 17.000/SP

- Biến phí ngoài SX = 150.000.000/50.000 + 1.000 = 4.000/SP

- Biến phí đơn vị = 17.000 + 4.000 = 21.000/SP

- Định phí SXC = 595.000.000 - (3.000 x 50.000) = 445.000.000

- Định phí = 445.000.000 + 180.000.000 + 350.000.000 = 975.000.000

1. Để nâng cao lợi nhuận công ty đưa ra 2 phương án sau:

- Giảm giá bán 10%, số lượng sản phẩm bán ra tăng 35%

+ Giá bán giảm = 10% x 60.000 = 6.000

+ Số dư đảm phí đơn vị mới = 39.000 – 6.000 = 33.000

+ Số dư đảm phí mới = 33.000 x 50.000 x 1,35 = 2.227.500.000

+ Mức tăng số dư đảm phí = 2.227.500.000 - 1.950.000.000 = 227.500.000

+ Định phí không tăng.

+ Lợi nhuận tăng = 227.500.000

-  Nếu tăng chi phí quảng cáo tăng 100.000.000 thì doanh thu có thể tăng thêm 500.000.000

do sản lượng tăng (giá bán không đổi). 

+ Mức tăng số dư đảm phí = 65% x 500.000.000 = 325.000.000

+ Định phí tăng = 100.000.000

+ Lợi nhuận tăng = 325.000.000 – 100.000.000 = 225.000.000

Công ty nên lựa chọn phương án 1 là giảm giá bán 

2. Công ty dự kiến sử dụng nguyên liệu thay thế làm chi phí nguyên liệu giảm  600đ/sản 

phẩm, cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận trong năm  2016  là 

1.955.400.000?  Trong  trường  hợp  này  để  đạt  tỷ  lệ  hoàn  vốn  đầu  tư  (ROI) 20%, công 

ty sử dụng lượng vốn hoạt động bình quân là bao nhiêu?

- Chi phí NVL giảm 600/SP

- Số dư đảm phí đơn vị mới = 39.000 + 600 = 39.600/SP

- Sản lượng mong muốn = (975.000.000 +1.955.400.000)/ 39.600 = 74.000SP

- ROI = lợi nhuận/vốn hoạt động bình quân

- Vốn hoạt động bình quân = 1.955.400.000/20%= 9.777.000.000

...ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (TRẮC NGHIỆM)


LINK DOWNLOAD


BỘ ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM - Môn học Kế toán quản trị (Kèm đáp án)


LINK DOWNLOAD


NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN - Học phần KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 (Nguyễn Thị Hồng Liên)


LINK DOWNLOADUPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Bài số 10:  Công ty An Bình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm X, có tài liệu  năm N như sau:

(ĐVT:đồng)

Biến phí đơn vị Số tiền  Tổng định phí Số tiền 

- CP NVLTT 40.000 - Định phí SXC 1.300.000.000

- CP NCTT 12.000 - Định phí bán hàng 500.000.000

- CP SXC 5.000 - Định phí QLDN 700.000.000

- CP bán hàng 3.000

- Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 70.000SP, công suất tối đa 80.000SP

- Giá bán 1 sản phẩm 100.000/SP

Yêu cầu: (các yêu cầu độc lập nhau)

1. Nếu năm N+1, công ty sử dụng nguyên vật liệu thay thế làm chi phí nguyên vật liệu giảm

1.000đ/Sản phẩm, cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận trước thuế của công ty là

575.000.000? 

2. Giả sử năm N+1, công ty đã tiêu thụ được được 65.000 SP, công tycó thêm hợp đồng bán

sỉ 12.000 sản phẩm cho khách hàng, hợp đồng này không ảnh hưởng đến số lượng sản

phẩm tiêu thụ trên thị trường và cũng không làm phát sinh thêm bấtkỳ khoản định phí nào.

Xác  định  giá  bán  của  mỗi  sản  phẩm  để  tổng  lợi  nhuận  trước  thuế  của  công  ty  là

316.000.000?

Giải:

1. Nếu năm N+1, công ty sử dụng nguyên vật liệu thay thế làm chi phí nguyênvật liệu giảm

1.000đ/Sản phẩm, cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận trước thuế của công ty là

575.000.000? 

- Biến phí đơn vị = 40.000 + 12.000 + 5.000 + 3.000 = 60.000

- Biến phí đơn vị giảm = 1.000

- Biến phí đơn vị mới = 60.000 – 1.000 = 59.000

- Sản lượng mong muốn đạt được

71

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

= (575.000.000 + 2.500.000).000 /(100.000 – 59.000) = 75.000SP

2. Giả sử năm N+1, công ty đã tiêu thụ được được 65.000 SP, công ty có thêm hợp đồng bán

sỉ 12.000 sản phẩm cho khách hàng, hợp đồng này không ảnh hưởng đến số lượng sản

phẩm tiêu thụ trên thị trường và cũng không làm phát sinh thêm bấtkỳ khoản định phí nào.

Xác  định  giá  bán  của  mỗi  sản  phẩm  để  tổng  lợi  nhuận  trước  thuế  của  công  ty  là

316.000.000?

- Lợi nhuận của 65.000 SP = (100.000 – 60.000) x 65.000 – 2.500.000.000 = 100.000.000

- Lợi nhuận mong muốn của 12.000SP = 316.000.000 – 100.000.000 = 216.000.000

- Lợi nhuận mong muốn của 1 sản phẩm nếu bán 12.000SP = 216.000.000/12.000 = 18.000

- Giá bán cho khách hàng > = 60.000 + 18.000 

- Giá bán cho khách hàng > = 78.000

Như vậy, nếu nhà quản trị mong muốn lợi nhuận trước thuế của công ty là 316.000.000 thì

cần phải bán 12.000SP với giá lớn hơn hoặc bằng 78.000/SP

Bài số 11: Công ty  An Khang sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, có các tài liệu liên  quan

đến 2 sản phẩm này như sau: (ĐVT: đ)

Khoản mục Sản phẩm A Sản phẩm B

Đơn giá bán 45.000 75.000

Biến phí đơn vị 27.000 54.000

Số lượng sản phẩm tiêu thụ 50.000 SP 20.000SP

Tổng định phí 700.000.000

Yêu    cầu:    (các yêu cầu độc lập với nhau)

1. Nếu sang kỳ sau, doanh số tăng đều cho cả 2 loại sản phẩm là 20% thì lợi nhuận của công

ty tăng thêm bao nhiêu

2. Giả sử sản lượng tiêu thụ của sản phẩm B không đổi, ban giám đốcđang nghĩ  cách giảm

giá bán của sản phẩm A. Nếu mức tiêu thụ hàng tháng là 80.000  sản  phẩm thì giá bán

của sản phẩm A là bao nhiêu để công ty có được lợi nhuận là  800.000.000.

Giải: 

1. Nếu sang kỳ sau, doanh số tăng đều cho cả 2 loại sản phẩm là 20% thì lợi nhuận của công

ty tăng thêm bao nhiêu?

- Kết cấu hàng bán của sản phẩm A = 2.250.000.000/3.750.000.000 = 60%

72

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

- Kết cấu hàng bán của sản phẩm B = 1.500.000.000/3.750.000.000 = 40%

- Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm A = 40%

- Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm B = 28%

- Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân = 60% x 40% + 40% x 28% = 35,2%

- Mức tăng lợi nhuận = 35,2% x 20%x 3.750 = 264.000.000

2. Giả sử sản lượng tiêu thụ của sản phẩm B không đổi, ban giám đốcđang nghĩ  cách giảm

giá bán của sản phẩm A. Nếu mức tiêu thụ hàng tháng là 80.000  sản  phẩm thì giá bán

của sản phẩm A là bao nhiêu để công ty có được lợi nhuận là  900.000.000.

- Số dư đảm phí toàn công ty = 900.000.000 + 700.000.000 = 1.600.000.000

- Số dư đảm phí của sản phẩm A = 1.600.000.000 – 420.000.000 = 1.180.000.000

- Biến phí của sản phẩm A = 80.000 x 27.000 = 2.160.000.000

- Doanh thu của sản phẩm A = 3.340.000.000

- Giá bán sản phẩm A = 3.340.000.000/80.000 = 41.750/SP

Bài số 12:Công ty An Phát sản xuất kinh doanh sản phẩm B. Có tài liệu trong năm N như sau:

(ĐVT: đồng)

1. Chi phí sản xuất

- Nguyên vật liệu trực tiếp 7.200/sp

- Nhân công trực tiếp 3.600/sp

- Biến phí SXC 3.300/sp

- Định phí SXC 84.000.000

2. Chi phí bán hàng

- Biến phí 1.800/sp

- Định phí 72.000.000

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Biến phí 2.100/sp

- Định phí 36.000.000

4. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 80.000sp

5. Năng lực sản xuất tối đa 120.000sp

6. Giá bán 30.000/sp

Yêu cầu: (các yêu cầu độc lập nhau)

73

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

1. Tính độ lớn đòn bẩy kinh doanh. Ứng dụng độ lớn đòn bẩy kinh doanh để tính doanh thu

bán hàng là bao nhiêu nếu lợi nhuận tăng 35%. 

2. Giả sử, công ty đã tiêu thụ được 80.000 SP, có một khách hàng đặtmua thêm 20.000 sản

phẩm và yêu cầu giá bán không được quá 85% giá đang bán, vận chuyển hàng đến kho của

khách hàng với chi phí vận chuyển 2.000.000, hoa hồng trả cho nhà môi giới 5.000.000.

Nhà quản trị mong muốn bán  tổng lợi nhuận thu được 900.000.000. Vậy giá bán  trong

trường hợp này là bao nhiêu và có nên thực hiện hợp đồng này không?  Nếu bán với giá

không quá 85% giá đang bán thì tổng lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Giải: 

- Biến phí đơn vị = 7.200 + 3.600 + 3.300 + 1.800 + 2.100 = 18.000/SP

- Định phí = 84.000.000 + 72.000.000 + 34.000.000 = 190.000.000

1. Tính độ lớn đòn bẩy kinh doanh. Ứng dụng độ lớn đòn bẩy kinh doanh để tínhdoanh thu

bán hàng là bao nhiêu nếu lợi nhuận tăng 35%. 

- Độ lớn đòn bẩy kinh doanh = 960.000.000/768.000.000 = 1,25

- Tốc độ tăng lợi nhuận = độ lớn đòn bẩy kinh doanh x tốc độ tăng doanh thu

- Tốc độ tăng doanh thu = 35%/1,25 x 100% = 28%

- Doanh thu mới = 2.400.000.000 x 1,28 = 3.072.000.000

2. Giả sử, công ty đã tiêu thụ được 80.000 SP, có một khách hàng đặt mua thêm 20.000 sản

phẩm và yêu cầu giá bán không được quá 85% giá đang bán, vận chuyển hàng đến kho của

khách hàng với chi phí vận chuyển 2.000.000, hoa hồng trả cho nhà môi giới 5.000.000.

Nhà quản trị mong muốn bán  tổng lợi nhuận thu được 900.000.000. Vậy giá bán  trong

trường hợp này là bao nhiêu và có nên thực hiện hợp đồng này không?

- Giá khách hàng đưa ra <= 85% x 30.000 

Giá khách hàng đưa ra <= 25.500

Giá bán cho khách hàng >= biến phí ban đầu + biến phí tăng thêm + lợi nhuận mm 1 SP

- Chi phí vận chuyển của 1 sản phẩm = 2.000.000/20.000 = 100/SP

- Hoa hồng cho nhà môi giới của 1 SP = 5.000.000/20.000 = 250/SP

- Lợi nhuận của 1 SP = (900.000.000 – 768.000.000)/20.000 = 6.600/SP

Giá bán cho khách hàng > = 18.000 + 100 + 250 + 6.600 

Giá bán cho khách hàng >= 24.950/SP

- Khách hàng yêu cầu giá <= 25.500. Như vậy đồng ý bán cho khách hàng với giá >=

24.950/SP

74

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Bài số 13: Công ty Trường Giang  sản xuất  kinh  doanh sản  phẩm  A. Báo cáo  kết quả  kinh

doanh năm 2016 như sau: (ĐVT: đồng)

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu Số tiền

1. Doanh thu (50.000 sp x 60.000/sp) 3.000.000.000

2. Giá vốn hàng bán: 1.295.000.000

- Chi phí nguyên liệu trực tiếp 500.000.000

- Chi phí nhân công trực tiếp 200.000.000

- Chi phí sản xuất chung 595.000.000

3. Lãi gộp: 1.705.000.000

4. Chi phí bán hàng: 330.000.000

- Biến phí bán hàng: 150.000.000

- Định phí bán hàng: 180.000.000

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 400.000.000

- Biến phí quản lý 50.000.000

- Định phí quản lý 350.000.000

6. Lợi nhuận: 975.000.000

Biết  rằng  biến  phí  của  công  ty  biến  động  theo  sản  lượng,Biến phí bán hàng là  hoa

hồng  bán  hàng  biến  động theo doanh thu. Biến phí sản xuất chung là 3.000đ/SP, Biến phí

QLDN là 1.000đ/SP. Khả năng sản xuất  tối đa của công ty là 80.000 sản phẩm.

Yêu cầu:

1. Để nâng cao lợi nhuận công ty đưa ra 2 phương án sau:

- Giảm giá bán 10%, số lượng sản phẩm bán ra tăng 35%

-  Nếu tăng chi phí quảng cáo tăng 100.000.000 thì doanh thu có thể tăng thêm 500.000.000

do sản lượng tăng (giá bán không đổi). 

Cho biết công ty nên chọn phương án nào?

2. Công  ty  dự  kiến  sử  dụng  nguyên  liệu  thay  thế  làm  chi  phí  nguyên  liệu  giảm  600đ/sản

phẩm,  cần  phải  bán  bao  nhiêu  sản  phẩm  để  lợi  nhuận  trong  năm  2016  là

1.955.400.000?  Trong  trường  hợp  này  để  đạt  tỷ  lệ  hoàn  vốn  đầu  tư  (ROI) 20%, công

ty sử dụng lượng vốn hoạt động bình quân là bao nhiêu?

Giải:

- Biến phí sản xuất = CP NVLTT + CP NCTT + biến phí SXC

75

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

= (500.000.000 + 200.000.000)/50.000 + 3.000

= 17.000/SP

- Biến phí ngoài SX = 150.000.000/50.000 + 1.000 = 4.000/SP

- Biến phí đơn vị = 17.000 + 4.000 = 21.000/SP

- Định phí SXC = 595.000.000 - (3.000 x 50.000) = 445.000.000

- Định phí = 445.000.000 + 180.000.000 + 350.000.000 = 975.000.000

1. Để nâng cao lợi nhuận công ty đưa ra 2 phương án sau:

- Giảm giá bán 10%, số lượng sản phẩm bán ra tăng 35%

+ Giá bán giảm = 10% x 60.000 = 6.000

+ Số dư đảm phí đơn vị mới = 39.000 – 6.000 = 33.000

+ Số dư đảm phí mới = 33.000 x 50.000 x 1,35 = 2.227.500.000

+ Mức tăng số dư đảm phí = 2.227.500.000 - 1.950.000.000 = 227.500.000

+ Định phí không tăng.

+ Lợi nhuận tăng = 227.500.000

-  Nếu tăng chi phí quảng cáo tăng 100.000.000 thì doanh thu có thể tăng thêm 500.000.000

do sản lượng tăng (giá bán không đổi). 

+ Mức tăng số dư đảm phí = 65% x 500.000.000 = 325.000.000

+ Định phí tăng = 100.000.000

+ Lợi nhuận tăng = 325.000.000 – 100.000.000 = 225.000.000

Công ty nên lựa chọn phương án 1 là giảm giá bán 

2. Công ty dự kiến sử dụng nguyên liệu thay thế làm chi phí nguyên liệu giảm  600đ/sản 

phẩm, cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận trong năm  2016  là 

1.955.400.000?  Trong  trường  hợp  này  để  đạt  tỷ  lệ  hoàn  vốn  đầu  tư  (ROI) 20%, công 

ty sử dụng lượng vốn hoạt động bình quân là bao nhiêu?

- Chi phí NVL giảm 600/SP

- Số dư đảm phí đơn vị mới = 39.000 + 600 = 39.600/SP

- Sản lượng mong muốn = (975.000.000 +1.955.400.000)/ 39.600 = 74.000SP

- ROI = lợi nhuận/vốn hoạt động bình quân

- Vốn hoạt động bình quân = 1.955.400.000/20%= 9.777.000.000

...ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (TRẮC NGHIỆM)


LINK DOWNLOAD


BỘ ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM - Môn học Kế toán quản trị (Kèm đáp án)


LINK DOWNLOAD


NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN - Học phần KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 (Nguyễn Thị Hồng Liên)


LINK DOWNLOADUPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: