Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hà Nội năm 2009-2010Nghiên cứu “Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam QHTD đồng giới tại Hà Nội năm 2009  -  2010”  phân tích  số liệu thứ cấp từ Điều tra giám sát lồng ghép hành vi và các chỉ số sinh học  HIV/STI  vòng II năm 2009 – 2010 nhằm đạt được hai mục tiêu sau:

1.  Mô tả hành vi tình dục không an toàn  qua đường hậu môn với bạn tình nam trong nhóm nam QHTD đồng giới tại Hà Nội năm 2010.

2.  Xác định một số yếu tố liên quan đến các hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn với bạn tình nam  trong nhóm nam  QHTD  đồng giới tại Hà Nội năm 2010.NỘI DUNG:


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  ......................................................................................  3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1  Tình hình lây nhiễm HIV trong nhóm MSM  ....................................................  4

1.1.1  Tình hình trên thế giới  ..........................................................................  4

1.1.2  Tình hình tại Việt Nam  .........................................................................  4

1.2  Hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn trong nhóm MSM  .........  6

1.2.1  Tình hình trên thế giới  ..........................................................................  6

1.2.2  Tình hình tại Việt Nam  .........................................................................  8

1.3  Một số yếu tố liên quan đến hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu 

môn trong nhóm MSM  ......................................................................................  9

1.3.1  Sử dụng các loại thuốc kích thích/an thần  ...........................................  9

1.3.2  Sử dụng rượu, bia  ...............................................................................  11

1.3.3  Tính cách cá nhân  ..............................................................................  12

1.3.4  Sức khỏe tâm thần  ..............................................................................  14

1.3.5  Mối quan hệ với bạn tình  ...................................................................  15

1.3.6  Yếu tố gia đình  ...................................................................................  16

1.3.7  Địa điểm tìm kiếm, gặp gỡ bạn tình  ...................................................  16

1.3.8  Kết nối với cộng đồng đồng MSM......................................................  17

1.3.9  Sử dụng Internet  .................................................................................  18

1.3.10  Mại dâm .............................................................................................  20

1.3.11  Áp lực cá biệt (miniority stress)  .........................................................  21

1.3.12  Các chương trình dự phòng HIV .......................................................  23

1.4  Khung lý thuyết hành vi tình dục không an toàn và một số yếu tố liên quan 

trong nhóm MSM  ............................................................................................  24

1.5  Giới thiệu phương pháp chọn mẫu dây chuyền có kiểm soát (RDS)  ..............  27

1.6  Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu  ........................................................  31

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1  Đối tượng nghiên cứu  ......................................................................................  35

2.2  Thời gian và địa điểm nghiên cứu  ...................................................................  35

2.3  Thiết kế nghiên cứu  .........................................................................................  35

2.4  Cỡ mẫu của nghiên cứu  ...................................................................................  35

2.5  Phương pháp chọn mẫu  ...................................................................................  37

2.6  Phương pháp thu thập số liệu  ..........................................................................  38 

2.7  Biến số nghiên cứu  ..........................................................................................  38

2.8  Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá  ................................................  39

2.9  Phương pháp phân tích số liệu  ........................................................................  40

2.10  Vấn đề đạo đức của nghiên cứu  ......................................................................  49

2.11  Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục  ................................  50

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1  Đặc điểm nhân khẩu học của ĐTNC  ...............................................................  51

3.2  Hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn với bạn tình nam của 

ĐTNC  ..............................................................................................................  54

3.2.1  Một số đặc điểm nhân khẩu học và hành vi UAI với bạn tình nam  ...  55

3.2.2  Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích/an thần và hành vi UAI với 

bạn tình nam  .......................................................................................  57

3.2.3  Một số đặc điểm liên quan đến tình dục, bạn tình và hành vi UAI với 

bạn tình nam  .......................................................................................  58

3.2.4  Tiếp cận với BCS, chương trình can thiệp dự phòng HIV/AIDS và 

hành vi UAI với bạn tình nam  ............................................................  60

3.2.5  Kiến thức về HIV, STIs và hành vi UAI với bạn tình nam  .................  62

3.2.6  Nhiễm HIV, STIs và hành vi UAI với bạn tình nam  ...........................  63

3.3  Một số yếu tố liên quan đến hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu 

môn với bạn tình nam của ĐTNC  ...................................................................  64

3.3.1  Yếu tố nhân khẩu học  .........................................................................  64

3.3.2  Sử dụng rượu, bia và các loại thuốc kích thích/an thần  ....................  67

3.3.3  Một số đặc điểm liên quan đến tình dục, bạn tình  .............................  69

3.3.4  Địa điểm tìm kiếm, gặp gỡ bạn tình  ...................................................  71

3.3.5  Khả năng tiếp cận với BCS  ................................................................  72

3.3.6  Các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục  ...............................  73

3.3.7  Kiến thức về HIV và cách phòng tránh  ..............................................  75

3.3.8  Các chương trình can thiệp phòng chống HIV/STIs  ..........................  76

3.3.9  Nhiễm HIV/STIs  .................................................................................  78

3.3.10  Mô hình đa biến các yếu tố liên quan đến hành vi UAI với bạn tình 

nam của ĐTNC  ...................................................................................  80

Chương 4. BÀN LUẬN

4.1  Hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn với bạn tình nam của 

ĐTNC  ..............................................................................................................  85

4.2  Một số yếu tố liên quan đến các hành vi tình dục không an toàn qua đường 

hậu môn với bạn tình nam của ĐTNC  ............................................................  87

4.3  Hạn chế của nghiên cứu  ..................................................................................  94

KẾT LUẬN  ...............................................................................................................  97 

KHUYẾN NGHỊ  .......................................................................................................  99

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .....................................................................................  101

PHỤ LỤC  ................................................................................................................  112

Phụ lục 1. Danh sách biến số trong nghiên cứu  .......................................................  112

Phụ lục 2. Bộ câu hỏi Điều tra IBBS vòng II năm 2009  –  2010 cho nhóm MSM tại 

Hà Nội  ...........................................................................................................  116

Phụ lục 3. Bảng phụ lục kết quả chính thức Điều tra IBBS vòng II năm 2009 – 2010 

trong nhóm MSM tại Hà Nội  ........................................................................  139

Phụ lục 4. Bản sao Thư đồng ý cho phép sử dụng số liệu thứ cấp  ..LINK DOWNLOADNghiên cứu “Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam QHTD đồng giới tại Hà Nội năm 2009  -  2010”  phân tích  số liệu thứ cấp từ Điều tra giám sát lồng ghép hành vi và các chỉ số sinh học  HIV/STI  vòng II năm 2009 – 2010 nhằm đạt được hai mục tiêu sau:

1.  Mô tả hành vi tình dục không an toàn  qua đường hậu môn với bạn tình nam trong nhóm nam QHTD đồng giới tại Hà Nội năm 2010.

2.  Xác định một số yếu tố liên quan đến các hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn với bạn tình nam  trong nhóm nam  QHTD  đồng giới tại Hà Nội năm 2010.NỘI DUNG:


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  ......................................................................................  3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1  Tình hình lây nhiễm HIV trong nhóm MSM  ....................................................  4

1.1.1  Tình hình trên thế giới  ..........................................................................  4

1.1.2  Tình hình tại Việt Nam  .........................................................................  4

1.2  Hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn trong nhóm MSM  .........  6

1.2.1  Tình hình trên thế giới  ..........................................................................  6

1.2.2  Tình hình tại Việt Nam  .........................................................................  8

1.3  Một số yếu tố liên quan đến hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu 

môn trong nhóm MSM  ......................................................................................  9

1.3.1  Sử dụng các loại thuốc kích thích/an thần  ...........................................  9

1.3.2  Sử dụng rượu, bia  ...............................................................................  11

1.3.3  Tính cách cá nhân  ..............................................................................  12

1.3.4  Sức khỏe tâm thần  ..............................................................................  14

1.3.5  Mối quan hệ với bạn tình  ...................................................................  15

1.3.6  Yếu tố gia đình  ...................................................................................  16

1.3.7  Địa điểm tìm kiếm, gặp gỡ bạn tình  ...................................................  16

1.3.8  Kết nối với cộng đồng đồng MSM......................................................  17

1.3.9  Sử dụng Internet  .................................................................................  18

1.3.10  Mại dâm .............................................................................................  20

1.3.11  Áp lực cá biệt (miniority stress)  .........................................................  21

1.3.12  Các chương trình dự phòng HIV .......................................................  23

1.4  Khung lý thuyết hành vi tình dục không an toàn và một số yếu tố liên quan 

trong nhóm MSM  ............................................................................................  24

1.5  Giới thiệu phương pháp chọn mẫu dây chuyền có kiểm soát (RDS)  ..............  27

1.6  Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu  ........................................................  31

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1  Đối tượng nghiên cứu  ......................................................................................  35

2.2  Thời gian và địa điểm nghiên cứu  ...................................................................  35

2.3  Thiết kế nghiên cứu  .........................................................................................  35

2.4  Cỡ mẫu của nghiên cứu  ...................................................................................  35

2.5  Phương pháp chọn mẫu  ...................................................................................  37

2.6  Phương pháp thu thập số liệu  ..........................................................................  38 

2.7  Biến số nghiên cứu  ..........................................................................................  38

2.8  Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá  ................................................  39

2.9  Phương pháp phân tích số liệu  ........................................................................  40

2.10  Vấn đề đạo đức của nghiên cứu  ......................................................................  49

2.11  Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục  ................................  50

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1  Đặc điểm nhân khẩu học của ĐTNC  ...............................................................  51

3.2  Hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn với bạn tình nam của 

ĐTNC  ..............................................................................................................  54

3.2.1  Một số đặc điểm nhân khẩu học và hành vi UAI với bạn tình nam  ...  55

3.2.2  Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích/an thần và hành vi UAI với 

bạn tình nam  .......................................................................................  57

3.2.3  Một số đặc điểm liên quan đến tình dục, bạn tình và hành vi UAI với 

bạn tình nam  .......................................................................................  58

3.2.4  Tiếp cận với BCS, chương trình can thiệp dự phòng HIV/AIDS và 

hành vi UAI với bạn tình nam  ............................................................  60

3.2.5  Kiến thức về HIV, STIs và hành vi UAI với bạn tình nam  .................  62

3.2.6  Nhiễm HIV, STIs và hành vi UAI với bạn tình nam  ...........................  63

3.3  Một số yếu tố liên quan đến hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu 

môn với bạn tình nam của ĐTNC  ...................................................................  64

3.3.1  Yếu tố nhân khẩu học  .........................................................................  64

3.3.2  Sử dụng rượu, bia và các loại thuốc kích thích/an thần  ....................  67

3.3.3  Một số đặc điểm liên quan đến tình dục, bạn tình  .............................  69

3.3.4  Địa điểm tìm kiếm, gặp gỡ bạn tình  ...................................................  71

3.3.5  Khả năng tiếp cận với BCS  ................................................................  72

3.3.6  Các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục  ...............................  73

3.3.7  Kiến thức về HIV và cách phòng tránh  ..............................................  75

3.3.8  Các chương trình can thiệp phòng chống HIV/STIs  ..........................  76

3.3.9  Nhiễm HIV/STIs  .................................................................................  78

3.3.10  Mô hình đa biến các yếu tố liên quan đến hành vi UAI với bạn tình 

nam của ĐTNC  ...................................................................................  80

Chương 4. BÀN LUẬN

4.1  Hành vi tình dục không an toàn qua đường hậu môn với bạn tình nam của 

ĐTNC  ..............................................................................................................  85

4.2  Một số yếu tố liên quan đến các hành vi tình dục không an toàn qua đường 

hậu môn với bạn tình nam của ĐTNC  ............................................................  87

4.3  Hạn chế của nghiên cứu  ..................................................................................  94

KẾT LUẬN  ...............................................................................................................  97 

KHUYẾN NGHỊ  .......................................................................................................  99

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .....................................................................................  101

PHỤ LỤC  ................................................................................................................  112

Phụ lục 1. Danh sách biến số trong nghiên cứu  .......................................................  112

Phụ lục 2. Bộ câu hỏi Điều tra IBBS vòng II năm 2009  –  2010 cho nhóm MSM tại 

Hà Nội  ...........................................................................................................  116

Phụ lục 3. Bảng phụ lục kết quả chính thức Điều tra IBBS vòng II năm 2009 – 2010 

trong nhóm MSM tại Hà Nội  ........................................................................  139

Phụ lục 4. Bản sao Thư đồng ý cho phép sử dụng số liệu thứ cấp  ..LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: