GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC (Nguyễn Thị Tố Quyên)Mục đích môn học: 

Cung cấp cho ngƣời học hệ thống những kiến thức về giáo dục :  đối tƣợng nghiên cứu , đă ̣ c trƣng, các mô ́ i quan hê ̣  trong hệ thống giáo dục , các chức năng cơ bản của giáo dục, vài trò của giáo dục đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Đặc biệt là vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh t ế xã hội. 

Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học để xây dựng các  đề cƣơng nghiên cứu về giáo dục.

Rèn luyện các kỹ năng thực hành nghiên cứu về giáo dục. 

Các kỹ năng thực hành nghiên cứu các vấn đề liên quan tới vai trò của giáo dục trong phát triển.NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC.......................  4

1.1 Các khái niệm liên quan  .......................................................................  4

1.2. Các loại hình giáo dục .........................................................................  6

1.3. Vị trí, vai trò của giáo dục  ..................................................................  9

1.4. Đối tƣợng, nội dung nghiên cứu của xã hội học giáo dục................  12

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu của Xã hội học giáo dục (XHHGD)   .................  18

CHƢƠNG 2 : LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN   VÀ CÁC LÝ THUYẾT  VỀ  XHH 

GIÁO DỤC ..............................................................................................  21

2.1 Lịch sử ra đời và phát triển của XHH giáo dục  .................................  21

2.2 Các lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu XHH giáo dục  ...................  27

CHƢƠNG 3 : CÁC NỘI DUNG TRỌNG  TÂM CỦA XHH GIÁO DỤC  36

3.1 Nghiên cứu cơ cấu hệ thống giáo dục  ..................................................  36

3.2. Các mối quan hệ trong giáo dục  .........................................................  45

3.3 Phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục   ...........................  52

3.4. Mối quan hệ giữa thiết chế giáo dục với các thiết chế xã hội k hác  .....  63

3.5 Xã hội hóa giáo dục  ............................................................................  79

CHƢƠNG  4:  GIÁO  DỤC  VIÊT  NAM  –  THỰC  TRẠNG  VÀ  CHIẾN

LƢỢC PHÁT  TRIỂN ............................................................................  88

4.1 Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay  .......................................  88

4.2 Chiến lƣợc phát triển giáo dục  .............................................................  99

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...
LINK DOWNLOADMục đích môn học: 

Cung cấp cho ngƣời học hệ thống những kiến thức về giáo dục :  đối tƣợng nghiên cứu , đă ̣ c trƣng, các mô ́ i quan hê ̣  trong hệ thống giáo dục , các chức năng cơ bản của giáo dục, vài trò của giáo dục đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Đặc biệt là vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh t ế xã hội. 

Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học để xây dựng các  đề cƣơng nghiên cứu về giáo dục.

Rèn luyện các kỹ năng thực hành nghiên cứu về giáo dục. 

Các kỹ năng thực hành nghiên cứu các vấn đề liên quan tới vai trò của giáo dục trong phát triển.NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC.......................  4

1.1 Các khái niệm liên quan  .......................................................................  4

1.2. Các loại hình giáo dục .........................................................................  6

1.3. Vị trí, vai trò của giáo dục  ..................................................................  9

1.4. Đối tƣợng, nội dung nghiên cứu của xã hội học giáo dục................  12

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu của Xã hội học giáo dục (XHHGD)   .................  18

CHƢƠNG 2 : LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN   VÀ CÁC LÝ THUYẾT  VỀ  XHH 

GIÁO DỤC ..............................................................................................  21

2.1 Lịch sử ra đời và phát triển của XHH giáo dục  .................................  21

2.2 Các lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu XHH giáo dục  ...................  27

CHƢƠNG 3 : CÁC NỘI DUNG TRỌNG  TÂM CỦA XHH GIÁO DỤC  36

3.1 Nghiên cứu cơ cấu hệ thống giáo dục  ..................................................  36

3.2. Các mối quan hệ trong giáo dục  .........................................................  45

3.3 Phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục   ...........................  52

3.4. Mối quan hệ giữa thiết chế giáo dục với các thiết chế xã hội k hác  .....  63

3.5 Xã hội hóa giáo dục  ............................................................................  79

CHƢƠNG  4:  GIÁO  DỤC  VIÊT  NAM  –  THỰC  TRẠNG  VÀ  CHIẾN

LƢỢC PHÁT  TRIỂN ............................................................................  88

4.1 Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay  .......................................  88

4.2 Chiến lƣợc phát triển giáo dục  .............................................................  99

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: