SÁCH - Cơ học đất Full (Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo)


Lời nói đầu 3
Mục lục 4
Các thứ nguyên thường dùng7
Mở đầu 8
Chương i: bản chất vật lý của đất và phân loại đất 3
Đ1. Sự hình thành của đất 3
1.1 Quá trình phong hóa 3
1.2 Các dạng trầm tích 3
1.3 Các ảnh hưởng của môi trường Địa - Vật lý đến tính chất của đất. 4
Đ2. Các thành phần cấu tạo của đất và tác dụng lẫn nhau giữa chúng 5
2.1. Thành phần rắn cứng 5
2.2. Thành phần n−ớc trong đất 10
2.3. Thành phần khí trong đất 12
2.4. Các tác dụng qua lại giữa các thành phần trong đất 13

Đ3. Kết cấu và Cơ cấu của đất 17
3.1. Kết cấu của đất 17
3.2. Cơ cấu của đất 18
Đ4. Các chỉ tiêu vật lý của đất 20
4.1. Các chỉ tiêu vật lý xác định bằng thí nghiệm 20
4.2. Các chỉ tiêu vật lý xác định bằng tính toán 22
4.3. Các chỉ tiêu xác định trạng thái của đất 24
Đ5. Phân loại đất28
Đ6. Một số tính chất cơ lý th−ờng xảy ra trong đất 32
6.1. Tính dính của đất 32
6.2. Tính co và nở của đất 32
6.3. Tính tan rã của đất 33
6.4. Hiện t−ợng tikxotrofia của đất 33
6.5. Hiện t−ợng biến loãng của đất cát 34
6.6. Tính đầm chặt của đất 35
6.7. Tính thấm của đất 38
Các ví dụ mẫu 40
chương ii: xác định ứng suất trong nền đất 44

Đ.1 Khái niệm. 44
Đ.2 Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài gây ra. 44
2.1 Bài toán cơ bản - tác dụng của lực tập trung. 44
2.2 Phân bố ứng suất trong tr−ờng hợp bài toán không gian. 48
2.3 Phân bố ứng suất trong tr−ờng hợp bài toán phẳng. 57
Trang 5
Đ.3 Phân bố ứng suất trong nền đất có xét đến tính không đồng nhất và tính không
đẳng h−ớng của đất 65
3.1 Tr−ờng hợp d−ới nền đất là lớp đất cứng. 67
3.2 Tr−ờng hợp nền đất gồm hai lớp, lớp d−ới là lớp mềm yếu. 70
Đ.4 Phân bố ứng suất tiếp xúc d−ới đáy móng. 71
4.1 Tr−ờng hợp bài toán không gian. 72
4.2 Tr−ờng hợp bài toán phẳng. 74
4.2.1 Tr−ờng hợp móng cứng hình băng chịu tải trọng trung tâm. 75
4.2.2 Tr−ờng hợp móng cứng hình băng chịu tải trọng lệch tâm. 76
Đ.5 Phân bố ứng suất do trọng l−ợng bản thân của đất gây nên. 76
5.1 Tr−ờng hợp đất nền đồng nhất. 76
5.2 Tr−ờng hợp đất nền gồm nhiều lớp có tính chất khácnhau. 77
5.3 Tr−ờng hợp đất nền có mực n−ớc ngầm. 77
5.4 Tr−ờng hợp n−ớc có áp. 79
CHƯƠNG III: BIếN DạNG Và Độ LúN CủA NềN ĐấT 91
Đ1. Khái niệm chung. 91
Đ2. Tính biến dạng của đất. 92
2.1. Các nghiên cứu về tính chất biến dạng của đất. 92
2.2. Các đặc điểm biến dạng của đất. 99
2.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh h−ởng đến biến dạng lún của đất. 102
Đ3. Tính toán độ lún cuối cùng của nền đất. 103
3.1. Tr−ờng hợp cơ bản: Độ lún của đất trong các tr−ờng hợp thí nghiệm nén. 103
3.2. Tính toán độ lún cuối cùng của nền đất d−ới móng công trình. 107
Đ4. Lý thuyết cố kết thấm và tính toán độ lún theo thời gian. 125
4.1. Lý thuyết cố kết thấm của K.Terzaghi và ph−ơng trình vi phân cố kết thấm.
4.2. Tính toán độ lún của nền đất theo thời gian trong điều kiệnbài toán một chiều.
4.3. Tính toán độ lún của nền đất theo thờigian trong điều kiện bài toán phẳng và
bài toán không gian. 139
ch−ơng iV: c−ờng độ và ổn định của nền đất 145
Đ1. Khái niệm chung. 145
Đ2. Sức chống cắt của đất. 146
2.1. Sức chống cắt cực hạn của đất, định luật cắt của đất. 146
2.2. Các yếu tố ảnh h−ởng đến sức chống cắt của đất. 152
2.3. Từ biến của đất sét và sự ảnh h−ởng của nó đến c−ờng độ chống cắt. 155
Trang 6
Đ3. Trạng thái cân bằng giới hạn tại một điểm trong nền đất và điều kiện cân bằng
giới hạn mohr - coulomb 159
3.1 Trạng thái cân bằng bền vàtrạng thái cân bằng giớihạn tại một điểm bất kỳ
trong nền đất. 159
3.2 Điều kiện cân bằng giới hạn Mohr- Coulomb. 159
Đ4. Xác định sức chịu tải của nền đất 162
4.1. Ph−ơng pháp tính toán dựa vào lý luận nền biến dạng tuyến tính kết hợp với
điều kiện cân bằng giới hạn ( dựa vào sự phát triển cuả vùng biến dạng dẻo). 164
4.2 Ph−ơng pháp tính toán dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn. 171
4.3. Ph−ơng pháp tính toán dựa vào giả thiết mặt tr−ợt tr−ớc: 192
Đ5 ổn định của mái dốc 194
5.1. Điều kiện ổn định của đất trên mái dốc. 196
5.2. Phân tích ổn định mái dốc theo ph−ơng pháp mặt tr−ợt cung tròn hình trụ. 199
CHƯƠNG 5: tính toán áp lực đất lên l−ng t−ờng chắn.
Đ1. Khái niệm chung. 211
1.1. Phân loại t−ờng chắn đất 211
1.2. áp lực đất và điều kiện sản sinh ra áp lực đất. 212
1.3. Các lý thuyết tính toán áp lực đất lên t−ờng chắn. 214
Đ2. Ph−ơng pháp xác định áp lực tĩnh của đất lên t−ờng. 215
Đ3. Lý thuyết áp lực đất của C.A.Coulomb.215
3.1. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất theo lý thuyết C.A.Coulomb. 216
3.2. Tính toán áp lực bị độngnhỏ nhất của đất tác dụng lên l−ng t−ờng chắn. 223
Đ4. Các ph−ơng pháp dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn. 224
4.1. Tính toán áp lực đất theo lý luận W.J.R.Rankine. 224
4.2. Tính toán áp lực đất theo lý thuyết V.V.Xôclovski. 230
Đ5. Tính toán áp lực đất lên t−ờng chắn trong các tr−ờng hợp th−ờng gặp. 232
5.1. Tr−ờng hợp tải trọng ngoài tác dụng lên mặt đất. 232
5.2. Tr−ờng hợp l−ng t−ờng gãy khúc và mặt đất phẳng. 235
5.3. Tr−ờng hợp đất đắp sau t−ờng gồm nhiều lớp. 235
5.4. Tr−ờng hợp đất đắp sau t−ờng có n−ớc ngầm. 236
Đ6. Nhận xét phạm vi áp dụng lý thuyết áp lực đất lên t−ờng chắn. 240
Đ7. Một số vấn đề cần chú ý khi tính toán áp lực đất lên t−ờng chắn. 241
7.1. Việc chọn các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp. 241
7.2.ảnh h−ởng của sự nở đất và áp lực thủy động. 243
7.3. Biện pháp làm giảm áp lực đất lên t−ờng. 243
Ch−ơng VI. Các thí nghiệm đất hiện tr−ờng.
6.1. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). 244
6.2. Thí nghiệm xuyên tĩnh. 248
6.3 Thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan (PMT). 256
6.4 Thí nghiệm nén ngang DMT (DILATOMETER). 261
6.5. Thí nghiệm cắt cánh (VST). 273
6.6. Thí nghiệm bàn nén hiện tr−ờng. 275
Tài liệu tham khảo
Các thứ nguyên th−ờng dùng:
100kPa = 100kN/mLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


Lời nói đầu 3
Mục lục 4
Các thứ nguyên thường dùng7
Mở đầu 8
Chương i: bản chất vật lý của đất và phân loại đất 3
Đ1. Sự hình thành của đất 3
1.1 Quá trình phong hóa 3
1.2 Các dạng trầm tích 3
1.3 Các ảnh hưởng của môi trường Địa - Vật lý đến tính chất của đất. 4
Đ2. Các thành phần cấu tạo của đất và tác dụng lẫn nhau giữa chúng 5
2.1. Thành phần rắn cứng 5
2.2. Thành phần n−ớc trong đất 10
2.3. Thành phần khí trong đất 12
2.4. Các tác dụng qua lại giữa các thành phần trong đất 13

Đ3. Kết cấu và Cơ cấu của đất 17
3.1. Kết cấu của đất 17
3.2. Cơ cấu của đất 18
Đ4. Các chỉ tiêu vật lý của đất 20
4.1. Các chỉ tiêu vật lý xác định bằng thí nghiệm 20
4.2. Các chỉ tiêu vật lý xác định bằng tính toán 22
4.3. Các chỉ tiêu xác định trạng thái của đất 24
Đ5. Phân loại đất28
Đ6. Một số tính chất cơ lý th−ờng xảy ra trong đất 32
6.1. Tính dính của đất 32
6.2. Tính co và nở của đất 32
6.3. Tính tan rã của đất 33
6.4. Hiện t−ợng tikxotrofia của đất 33
6.5. Hiện t−ợng biến loãng của đất cát 34
6.6. Tính đầm chặt của đất 35
6.7. Tính thấm của đất 38
Các ví dụ mẫu 40
chương ii: xác định ứng suất trong nền đất 44

Đ.1 Khái niệm. 44
Đ.2 Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài gây ra. 44
2.1 Bài toán cơ bản - tác dụng của lực tập trung. 44
2.2 Phân bố ứng suất trong tr−ờng hợp bài toán không gian. 48
2.3 Phân bố ứng suất trong tr−ờng hợp bài toán phẳng. 57
Trang 5
Đ.3 Phân bố ứng suất trong nền đất có xét đến tính không đồng nhất và tính không
đẳng h−ớng của đất 65
3.1 Tr−ờng hợp d−ới nền đất là lớp đất cứng. 67
3.2 Tr−ờng hợp nền đất gồm hai lớp, lớp d−ới là lớp mềm yếu. 70
Đ.4 Phân bố ứng suất tiếp xúc d−ới đáy móng. 71
4.1 Tr−ờng hợp bài toán không gian. 72
4.2 Tr−ờng hợp bài toán phẳng. 74
4.2.1 Tr−ờng hợp móng cứng hình băng chịu tải trọng trung tâm. 75
4.2.2 Tr−ờng hợp móng cứng hình băng chịu tải trọng lệch tâm. 76
Đ.5 Phân bố ứng suất do trọng l−ợng bản thân của đất gây nên. 76
5.1 Tr−ờng hợp đất nền đồng nhất. 76
5.2 Tr−ờng hợp đất nền gồm nhiều lớp có tính chất khácnhau. 77
5.3 Tr−ờng hợp đất nền có mực n−ớc ngầm. 77
5.4 Tr−ờng hợp n−ớc có áp. 79
CHƯƠNG III: BIếN DạNG Và Độ LúN CủA NềN ĐấT 91
Đ1. Khái niệm chung. 91
Đ2. Tính biến dạng của đất. 92
2.1. Các nghiên cứu về tính chất biến dạng của đất. 92
2.2. Các đặc điểm biến dạng của đất. 99
2.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh h−ởng đến biến dạng lún của đất. 102
Đ3. Tính toán độ lún cuối cùng của nền đất. 103
3.1. Tr−ờng hợp cơ bản: Độ lún của đất trong các tr−ờng hợp thí nghiệm nén. 103
3.2. Tính toán độ lún cuối cùng của nền đất d−ới móng công trình. 107
Đ4. Lý thuyết cố kết thấm và tính toán độ lún theo thời gian. 125
4.1. Lý thuyết cố kết thấm của K.Terzaghi và ph−ơng trình vi phân cố kết thấm.
4.2. Tính toán độ lún của nền đất theo thời gian trong điều kiệnbài toán một chiều.
4.3. Tính toán độ lún của nền đất theo thờigian trong điều kiện bài toán phẳng và
bài toán không gian. 139
ch−ơng iV: c−ờng độ và ổn định của nền đất 145
Đ1. Khái niệm chung. 145
Đ2. Sức chống cắt của đất. 146
2.1. Sức chống cắt cực hạn của đất, định luật cắt của đất. 146
2.2. Các yếu tố ảnh h−ởng đến sức chống cắt của đất. 152
2.3. Từ biến của đất sét và sự ảnh h−ởng của nó đến c−ờng độ chống cắt. 155
Trang 6
Đ3. Trạng thái cân bằng giới hạn tại một điểm trong nền đất và điều kiện cân bằng
giới hạn mohr - coulomb 159
3.1 Trạng thái cân bằng bền vàtrạng thái cân bằng giớihạn tại một điểm bất kỳ
trong nền đất. 159
3.2 Điều kiện cân bằng giới hạn Mohr- Coulomb. 159
Đ4. Xác định sức chịu tải của nền đất 162
4.1. Ph−ơng pháp tính toán dựa vào lý luận nền biến dạng tuyến tính kết hợp với
điều kiện cân bằng giới hạn ( dựa vào sự phát triển cuả vùng biến dạng dẻo). 164
4.2 Ph−ơng pháp tính toán dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn. 171
4.3. Ph−ơng pháp tính toán dựa vào giả thiết mặt tr−ợt tr−ớc: 192
Đ5 ổn định của mái dốc 194
5.1. Điều kiện ổn định của đất trên mái dốc. 196
5.2. Phân tích ổn định mái dốc theo ph−ơng pháp mặt tr−ợt cung tròn hình trụ. 199
CHƯƠNG 5: tính toán áp lực đất lên l−ng t−ờng chắn.
Đ1. Khái niệm chung. 211
1.1. Phân loại t−ờng chắn đất 211
1.2. áp lực đất và điều kiện sản sinh ra áp lực đất. 212
1.3. Các lý thuyết tính toán áp lực đất lên t−ờng chắn. 214
Đ2. Ph−ơng pháp xác định áp lực tĩnh của đất lên t−ờng. 215
Đ3. Lý thuyết áp lực đất của C.A.Coulomb.215
3.1. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất theo lý thuyết C.A.Coulomb. 216
3.2. Tính toán áp lực bị độngnhỏ nhất của đất tác dụng lên l−ng t−ờng chắn. 223
Đ4. Các ph−ơng pháp dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn. 224
4.1. Tính toán áp lực đất theo lý luận W.J.R.Rankine. 224
4.2. Tính toán áp lực đất theo lý thuyết V.V.Xôclovski. 230
Đ5. Tính toán áp lực đất lên t−ờng chắn trong các tr−ờng hợp th−ờng gặp. 232
5.1. Tr−ờng hợp tải trọng ngoài tác dụng lên mặt đất. 232
5.2. Tr−ờng hợp l−ng t−ờng gãy khúc và mặt đất phẳng. 235
5.3. Tr−ờng hợp đất đắp sau t−ờng gồm nhiều lớp. 235
5.4. Tr−ờng hợp đất đắp sau t−ờng có n−ớc ngầm. 236
Đ6. Nhận xét phạm vi áp dụng lý thuyết áp lực đất lên t−ờng chắn. 240
Đ7. Một số vấn đề cần chú ý khi tính toán áp lực đất lên t−ờng chắn. 241
7.1. Việc chọn các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp. 241
7.2.ảnh h−ởng của sự nở đất và áp lực thủy động. 243
7.3. Biện pháp làm giảm áp lực đất lên t−ờng. 243
Ch−ơng VI. Các thí nghiệm đất hiện tr−ờng.
6.1. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). 244
6.2. Thí nghiệm xuyên tĩnh. 248
6.3 Thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan (PMT). 256
6.4 Thí nghiệm nén ngang DMT (DILATOMETER). 261
6.5. Thí nghiệm cắt cánh (VST). 273
6.6. Thí nghiệm bàn nén hiện tr−ờng. 275
Tài liệu tham khảo
Các thứ nguyên th−ờng dùng:
100kPa = 100kN/mLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: