SÁCH & GIÁO TRÌNH - Phương pháp phân tích phổ nguyên tử - Full (Phạm Luận)
Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử (AES + AAS) là những kỹ thuật phân tích hóa lý đã và đang được phát triển và ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật, vật lý, hóa học, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, môi trường,... 

Để đóng góp cho công tác đào tạo sinh viên trên hai lĩnh vực phân tích quang phổ cho các ngành khoa học cơ bản của các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học khác, cũng như tạo điều kiện cho một số cán bộ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật viên phân tích trong các phòng thí nghiệm có tài liệu học tập tham khảo thuận lợi bằng tiếng Việt, tác giả mạnh dạn biên soạn cuốn sách này với tên “Phương pháp phân tích phổ nguyên tử”. Sách có thể được dùng như là giáo trình cơ sở lý thuyết của kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần, trong đó có ba phần chính tương ứng với ba kỹ thuật phân tích phổ nguyên tử, đó là:
1. Phân tích phổ phát xạ nguyên tử (AES);
2. Phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS);
3. Phổ khối nguyên tử (ICP – MS);
4. Phần phụ lục.PHẦN I. PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ, AES
Chương 1. Đại cương về phổ phát xạ nguyên tử
Chương 2. Nguồn năng lượng và sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3. Máy quang phổ phát xạ và sự phân ly chùm sáng đa sắc
Chương 4. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AES
Chương 5. Phân tích định tính bằng phổ phát xạ nguyên tử, AES
Chương 6. Phân tích định lượng bằng phổ phát xạ nguyên tử
Chương 7. Phổ phát xạ huỳnh quang nguyên tử
Tài liệu tham khảo
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
Chương 8. Những vấn đề chung của AAS
Chương 9. Các kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 10. Các trang thiết bị của phép đo AAS
Chương 11. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AAS
Chương 12. Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Tài liệu tham khảo
PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ KHỐI NGUYÊN TỬ ICP – MS (PHÉP ĐO PHỔ ICP – MS)
Chương 13. Một số khái niệm về phổ khối lượng
Chương 14. Cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích phổ khối lượng nguyên tử, ICP–MS
Chương 15. Phân tích định tính và định lượng bằng phổ khối nguyên tử, ICP – MS
Tài liệu tham khảo
PHẦN IV. PHỤ LỤC
Phụ lục I. Phổ phát xạ nguyên tử, AES
Phụ lục II. Phổ hấp thụ nguyên tử, AAS
Phụ lục III. Phổ khối lượng nguyên tử, ICP–MS
Phụ lục IV. Các hình quy luật thống kê và sai số

Một số thiết bị minh họa

LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)
Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử (AES + AAS) là những kỹ thuật phân tích hóa lý đã và đang được phát triển và ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật, vật lý, hóa học, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, môi trường,... 

Để đóng góp cho công tác đào tạo sinh viên trên hai lĩnh vực phân tích quang phổ cho các ngành khoa học cơ bản của các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học khác, cũng như tạo điều kiện cho một số cán bộ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật viên phân tích trong các phòng thí nghiệm có tài liệu học tập tham khảo thuận lợi bằng tiếng Việt, tác giả mạnh dạn biên soạn cuốn sách này với tên “Phương pháp phân tích phổ nguyên tử”. Sách có thể được dùng như là giáo trình cơ sở lý thuyết của kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần, trong đó có ba phần chính tương ứng với ba kỹ thuật phân tích phổ nguyên tử, đó là:
1. Phân tích phổ phát xạ nguyên tử (AES);
2. Phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS);
3. Phổ khối nguyên tử (ICP – MS);
4. Phần phụ lục.PHẦN I. PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ, AES
Chương 1. Đại cương về phổ phát xạ nguyên tử
Chương 2. Nguồn năng lượng và sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3. Máy quang phổ phát xạ và sự phân ly chùm sáng đa sắc
Chương 4. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AES
Chương 5. Phân tích định tính bằng phổ phát xạ nguyên tử, AES
Chương 6. Phân tích định lượng bằng phổ phát xạ nguyên tử
Chương 7. Phổ phát xạ huỳnh quang nguyên tử
Tài liệu tham khảo
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
Chương 8. Những vấn đề chung của AAS
Chương 9. Các kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 10. Các trang thiết bị của phép đo AAS
Chương 11. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AAS
Chương 12. Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Tài liệu tham khảo
PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ KHỐI NGUYÊN TỬ ICP – MS (PHÉP ĐO PHỔ ICP – MS)
Chương 13. Một số khái niệm về phổ khối lượng
Chương 14. Cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích phổ khối lượng nguyên tử, ICP–MS
Chương 15. Phân tích định tính và định lượng bằng phổ khối nguyên tử, ICP – MS
Tài liệu tham khảo
PHẦN IV. PHỤ LỤC
Phụ lục I. Phổ phát xạ nguyên tử, AES
Phụ lục II. Phổ hấp thụ nguyên tử, AAS
Phụ lục III. Phổ khối lượng nguyên tử, ICP–MS
Phụ lục IV. Các hình quy luật thống kê và sai số

Một số thiết bị minh họa

LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: