BÀI GIẢNG - Bảo vệ Rơ le và Tự động hoá (Lê Kim Hùng - Đoàn Ngọc Minh Tú)


Chương 1 - Khái niệm về bảo vệ rơle
Chương 2 - Bảo vệ dòng điện cực đại
Chương 3 - Bảo vệ dòng có hướng
Chương 4 - Bảo vệ chống chạm đất
Chương 5 - Bảo vệ dòng so lệch
Chương 6 - Bảo vệ khoảng cách
Chương 7 - Bảo vệ tần số cao và vô tuyến
Chương 8 - Tự động đóng nguồn dự trữ (TĐD)
Chương 9 - Tự động đóng trở lại nguồn điện (TĐL)
Chương 10 - Tự động hòa đồng bộ
Chương 11 - Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
Chương 12 - Tự động điều chỉnh tần số


M_tả

No comments: