Các đề bài tập cơ lưu chất (Dành cho sinh viên hệ tại chức) - TS Nguyễn Thị Bảy


1. Phần 1: Tính áp suất
2. Phần 2: Tính áp lực
3. Phần động lực học lưu chất
+ Phương trình năng lượng và đường ống
+ Phương trình động lượng


M_tả

Không có nhận xét nào: