GIÁO TRÌNH - Vi xử lý 1 (Nguyễn Đình Phú)


Lời nói đầu
Chương 1. Lịch sử phát triển vi xử lý
Chương 2. Cấu trúc vi xử lý 8 bit và tập lệnh
Chương 3. Cấu trúc vi xử lý 16 bit 8086
Chương 4. Họ vi điều khiển 8051
Chương 5. Lập trình cho vi điều khiển 80C51
Chương 6. Khảo sát các IC ngoại vi và thiết kế hệ thống vi xử lý
Chương 7. Giao tiếp ứng dụng dùng vi điều khiển

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: