Điều khiển ON/OFF tốc độ động cơ DC


Đề tài đồ án môn học I của em là : “ Điều khiển ON_OFF tốc độ động cơ DC”. Với yêu cầu đề tài như trên, hướng thực hiện đề tài của em được tóm tắt như sau:
- Sử dụng vi điều khiển PIC16F877A làm chip điều khiển trung tâm.
- Xây dựng bàn phím gồm 13 phím. Trong đó:
+ 1 phím để đồng thời reset vi điều khiển và dừng động cơ DC
+ 10 phím ứng với 10 số từ 0 đến 9 để người dùng nhập tốc độ đặt
+ 1 phím ra lệnh động cơ quay thuận (FORWARD)
+ 1 phím ra lệnh động cơ quay ngược (REVERSE)
- Sử dụng 8 led 7 đoạn. Trong đó
+ 4 led dùng để người dùng nhập tốc độ đặt mong muốn
+ 4 led để người dùng quan sát tốc độ đo trực tiếp từ động cơ
-    Sử dụng driver cầu H L293D  trực tiếp điều khiển chiều quay, đóng ngắt động cơ DC
- Đối tượng điều khiển là động cơ DC có gắn encoder đồng trục.
-   Ngoài ra, trên mạch còn có các linh kiện khác để thực hiện truyền tín hiệu giữa vi điều khiển trung tâm với các thiết bị hiển thị nói trên.
Tất cả các module mạch trên sẽ được em trình bày rõ trong các phần tiếp theo của đề tài.
Chương I : Giới thiệu về đề tài
Chương II : Giới thiệu về các linh kiện, phần tử sử dụng trong mạch
Chương III : Nguyên lý hoạt động của một số module trong mạch

Phụ lục : Tập lệnh PIC16F877A
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: