TÀI LIỆU - Toán kinh tế - HV Tài Chính (Bài giảng + Bài tập + Đề thi tham khảo)


Tài liệu Toán Kinh Tế (Lý thuyết, bài tập mẫu và bài tập tự giải) dùng cho sinh viên đang học đại học và ôn thi cao học.

Chương I. Bài toán quy hoạch tuyến tính
§ 1.1. Đại cương về bài toán quy hoạch tuyến tính
§ 1.2. Phương án cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
§ 1.3. Thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
§ 1.4 Phương pháp biến giả giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc không hoàn thiện

Chương II. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
§ 2.1. Khái niệm bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
§ 2.2. Tính chất của cặp bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
§ 2.3. Định lý đối ngẫu thứ hai


Chương III. Bài toán vận tải
§ 3.1. Bài toán vận tải và tính chất của nó
§ 3.2. Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải cân bằng thu phát
§ 3.3. Bài toán vận tải không cân bằng thu phát
§ 3.4. Bài toán phân phối
§ 3.5. Bài toán ô cấm

Bài tập tự giải.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: