Kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ bản quyền video


Ngày nay, với sự ra đời và phát triển của mạng Internet, mọi người đều có thể kết nối vào Internet, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Sự phát triển nhanh chóng của Khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực đa phương tiện (multimedia) làm cho sự sản xuất, quản lý và phân phối các sản phẩm này: hình ảnh, âm thanh… rất dễ dàng. Cùng với sự phổ biến rộng rãi các mạng internet tốc độ cao làm cho quá trình phân phối chúng trở nên rất nhanh chóng, đem lại những lợi nhuận to lớn thông qua hệ thống thương mại điện tử.
Với môi trường mở và tiện nghi như thế, các hệ thống mạng hiện đại trở thành phương tiện phân phối tài liệu một cách nhanh chóng và kinh tế. Tuy nhiên, việc phân phối một cách phổ biến các tài nguyên trên mạng hiện nay luôn gặp phải nạn sao chép và sử dụng bất hợp pháp như: xâm phạm bản quyền, truy cập trái phép, xuyên tạc, giả mạo thông tin…
Đứng trước tình hình đó, vấn đề bảo vệ bản quyền sản phẩm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Những năm gần đây, nội dung bản quyền cũng đã được một số nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Tuy vậy, ở Việt Nam những kết quả về lĩnh vực này, đặc biệt nội dung bảo vệ bản quyền Video còn rất hạn chế. Với mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu về khía cạnh an toàn và bảo mật thông tin trong kỳ làm luận văn tốt nghiệp cao học, tôi chọn đề tài “Kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ bản quyền Video”.

MỞ DẦU 3
1. Tính cấp thiết của đề tài 3
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
5. Bố cục của luận văn 3
Chương 1: Tổng quan về giấu tin 3
1.1 Định nghĩa giấu tin và vài nét về lịch sử giấu tin 3
1.1.1 Định nghĩa 3
1.1.2 Vài nét về lịch sử giấu tin 3
1.1.3 Mô hình kỹ thuật giấu tin và các thuật ngữ cơ bản 3
1.1.4 Sự khác biệt giữa mã hóa và giấu tin 3
1.2 Giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện 3
1.2.1 Giấu tin trong ảnh 3
1.2.2 Giấu tin trong audio 3
1.2.3 Giấu tin trong video 3
1.2.4. Giấu tin trong văn bản 3
1.3. Giấu tin trong ảnh, những đặc trưng và tính chất 3
1.4 Các kỹ thuật giấu tin 3
1.4.1 Giấu tin mật và thủy vân số 3
1.4.2 Các yêu cầu cơ bản của giấu tin mật và thủy vân 3
1.5 Một số ứng dụng đang được triển khai 3
Chương 2: Một số phương pháp thủy vân ảnh 3
2.1. Kỹ thuật thuỷ vân sử dụng phép biến đổi cosin rời rạc 3
2.1.1. Phép biến đổi cosin rời rạc 3
2.1.2. Kỹ thuật thuỷ vân của Shoemarker C. 3
2.2. Một số kỹ thuật thủy vân sử dụng phép biến đổi sóng nhỏ 3
2.2.1. Phép biến đổi sóng nhỏ (DWT) 3
2.2.2. Kỹ thuật thuỷ vân của Mehul R. và Priti R. 3
2.2.3. Kỹ thuật thuỷ vân của Tao P. và Eskicioglu A. M. 3
2.2.4. Phát triển một kỹ thuật thuỷ vân sử dụng DWT 3
2.3. Thuỷ vân số trên file Video 3
2.3.1. Cấu trúc file Video 3
2.3.2. Thủy vân trong Video 3
Chương 3: Thử nghiệm và đánh giá kết quả 3
3.1 Kiểm tra tính trong suốt và tính bền vững của thủy vân 3
3.1.1 Kiểm tra tính trong suốt của thủy vân 3
3.1.2 Kiểm tra tính bền vững của thủy vân 3
3.2 Kết quả thử nghiệm kỹ thuật thủy vân sử dụng phép biến đổi DWT 3
3.3 Kết quả thử nghiệm kỹ thuật thủy vân sử dụng phép biến đổi DWT và ma trận số giả ngẫu nhiên 3
3.4 Một số kết quả thử nghiệm trên Video 3
3.4.1. Kết quả thử nghiệm sử dụng thuật toán DCT 3
3.4.2. Kết quả thử nghiệm sử dụng thuật toán DWT 3
KẾT LUẬN 3
ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: