BÀI GIẢNG - Thí nghiệm động cơ (TS. Dương Việt Dũng)


1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA.

Giáo trình này nhằm mục đích:
- Hiểu rõ lý thuyết đã được học
- Biết nghiên cứu, tìm hiểu một vấn đề kỹ thuật bằng thực nghiệm
- Biết sử dụng các thiết bị thí nghiệm, dụng cụ đo hiện đại.
- Xây dựng các đường đặc tính tốc độ, đặc tính tải, đặc tính điều chỉnh động cơ bằng thực nghiệm.


2. SƠ ĐÔ,NGUYÊN LÝLÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM.

- Phòng thí nghiệm động cơ bao gồm 2 phần chính:
+ Phòng lắp đặt các thiết bị (Dyno)
+ Phòng điều khiển (Puma).


M_tả


No comments: