Nghiên cứu sự xuyên ngầm phụ thuộc spin trong màng mỏng dạng hạt Co-Al-O


Sự xuyên ngầm spin qua một cấu trúc MTJ kiểu dạng hạt ở các màng mỏng từ đơn lớp Co-Al-O với tỷ lệ thành phần Co khác nhau, trong khoảng 10-28 % nguyên tử, đã được nghiên cứu thông qua một số phép đo về đặc trưng I-V và hiệu ứng từ điện trở xuyên ngầm (TMR), bên cạnh một số phép đo khác chẳng hạn như phổ tổng trở(CIS), đặc trưng G-V; phép đo đặc trưng từ của cấu trúc cũng đã  được thực hiện để chứng minh đặc tính siêu thuận từ của mẫu và cũng mang lại một số hình dung về hình thái dạng hạt sắt từ trong nền điện môi.


Chương 1. Tổng quan về màng mỏng dạng hạt Co-Al-O
Chương 2. Các phương pháp thực nghiệm
Chương 3. Kết quả và thảo luận.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: