SÁCH SCAN - Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh (David H. Bangs. Jr)


Kế hoạch kinh doanh dùng để xác định, phát triển các ý tưởng và triển khai chiến lược kinh doanh. Lập kế hoạch và xây dựng lộ trình cho một dự án kinh doanh có thể ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng. Kế hoạch kinh doanh tuy không phải là phép thuật để đảm bảo thành công nhưng kế hoạch kinh doanh là công cụ giúp cho việc xác định tính khả thi của chiến lược. Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Vậy để có kiến thức vững vàng xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả, hãy tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, phân tích kế hoạch kinh doanh để tìm ra định hướng kinh doanh thành công cho doanh nghiệp.


Giới thiệu: Khái quát về kế hoạch kinh doanh
Phần I: Công việc kinh doanh
     A. Mô tả công việc kinh doanh
     B. Sản phẩm/ dịch vụ
     C. Thị trường
     D. Địa điểm doanh nghiệp
     E. Bàn về cạnh tranh
     F. Sự điều hành, quản lý
     G. Nhân sự.
     H. Sử dụng và hiệu quả mong đợi của vốn vay
     I. Tóm tắt

Phần II: Dữ liệu về tài chính
     A. Nguồn và cách sử dụng vốn
     B. Danh sách thiết bị chủ yếu
     C. Bảng cân đối kế toán
     D. Phân tích hòa vốn
     E. Báo cáo thu nhập
     F. Dự báo chu chuyển tiền mặt
     G. Báo cáo tài chính đã qua
     H. Phân tích độ sai lệch
     I. Tóm tắt

Phần III:ĐỀ xuất tài chính
     A. Nợ so với vốn cổ phần
     B. Các loại tiền vay của ngân hàng

Phần IV: Tài liệu hỗ trợ
     A. Cuộc khảo sát dân số thông thường
     B. Thư giới thiệu mẫu
Phụ lục 1:Tài liệu hỗ trợ thêm
Phụ lục 2: Những đặc điểm chính của kế hoạch kinh doanh luân phiên
Phụ lục 3: kế hoạch kinh doanh mẫu
Phụ lục 4: Bảng kê.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: