SLIDE BÀI GIẢNG - Điện tử số 2 (KS. Huỳnh Việt Thắng)


1. Ôn tập
2. Thanh ghi và bộ nhớ
3. Giới thiệu công nghệ IC khả trình
4. Thiết kế máy trạng thái hữu hạn FSM
5. Ngôn ngữ mô tả phần cứng
6. Ví dụ và bài tập kiểm tra.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: