GIÁO TRÌNH - MatLab và ứng dụng trong viễn thông (Ts. Phạm Hồng Liên)


Cuốn sách Matlab và ứng dụng trong viễn thông gồm 18 bài: Mở đầu, Cơ bản về cú pháp và biến, Phép toán với vector và ma trận, Đồ thị 2D và 3D, Biểu thức rẽ nhánh, Tập lệnh và hàm, Tập tin và hàm, Văn bản, Giao diện người sử dụng, Tín hiệu và hệ thống, Thiết kế các bộ lọc, Cơ bản về xử lý ảnh số, Nâng cao chất lượng ảnh.


NỘI DUNG.

1. Mở đầu
2. Cơ bản về cú pháp và biến
3. Phép toán với vector và ma trận
4. Đồ thị 2D và 3D
5. Biểu thức rẽ nhánh
6. Tập lệnh và hàm
7. Văn bản
8. Giao diện người sử dụng (GUI)
9. Tín hiệu và hệ thống
10. Thiết kế các bộ lọc
11. Cơ bản về xử lý ảnh số
12. Nâng cao chất lượng ảnh
13. Nén ảnh số
14. Mã hóa nguồn
15. Truyền dẫn Baseband và Passband
16. Kênh truyền và đánh giá chất lượng kênh truyền
17. Mã hóa kênh truyền
18. Các bộ cân bằng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: