SÁCH SCAN - Công nghệ vi sinh (Trần Thị Thanh)


Công nghệ vi sinh là một bộ phận quan trọng trong công nghệ sinh học. Là môn khoa học nghiên cứư những hoạt động của vi sinh vật để áp dụng một cách tốt nhất vào các quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Sách có các nội dung chính như sau :

Cơ sở hoá sinh học, di truyền học của công nghệ vi sinh
Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp
Vi sinh vật trong sản xuất rượu
Vi sinh vật trong sản xuất bia
Vi sinh vật trong sản xuất các chế phẩm từ sữa
Thu nhận Protein từ sinh vật ...

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: