SÁCH SCAN - Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế (Trần Hữu Quế & Nguyễn Văn Tuấn)


Các tiêu chuẩn Việt Nam nói chung và tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật nói riêng đã được biên soạn theo Tiêu chẩn Quốc tế. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, kể cả lĩnh vực thiết kế và chế tạo. Các bản vẽ kỹ thuật được lập trên máy tính điện tử với các công nghệ hiện đại. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo nghề nói riêng đã có bước phát triển mới.

Để kịp thời phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học sinh các trường đào tạo nghề, trường trung học công nghiệp và trường Cao đẳng kỹ thuật ... Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật đã lập một bộ sách về dạy nghề. Cuốn Vẽ Kỹ Thuật này là một trong những cuốn sách của bộ sách dạy nghề đó.
Sách gồm 14 chương, sau mỗi chương đều có phần tóm tắt nội dung, phần câu hỏi ôn tập và kiểm tra. Các bài tập đa dạng, phong phú, giáo viên có thể lựa chọn chúng tùy theo chương trình đào tạo khác nhau. Các kiến thức cơ bản về lập bản vẽ bằng máy tính điện tử được trình bày trong chương cuối.
Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường, các cơ sở đào tạo nghề, các trường kỹ thuật công nghiệp, các trường cao đẳng kĩ thuật... sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật và cho tất cả những ai quan tâm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: