SLIDE THUYẾT TRÌNH - Keo dán


Keo dán (keo dán tổng hợp hoặc keo dán tự nhiên) là vật liệu polime có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.

LINK DOWNLOAD


M_tả

No comments: