BÁO CÁO THỰC TẬP - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội


PHẦN 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty sản xuất xuất nhập khẩu Hà Nội 1
1.1.1. Một số thông tin về công ty 1
1.1.2. Quá trình hình thành của công ty 1
1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 2
1.1.4. Quá trình phát triển của công ty 3
1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị 6
1.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất theo không gian 6
1.2.2. Cơ cấu bộ máy quản trị tại công ty mẹ 8
1.3 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty 11
1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm 11
1.3.2 Đặc điểm về lao động 13
1.3.3 Đặc điểm về vốn và nguồn vốn 15


PHẦN 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH 17
CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 17

2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 17
2.1.1 Cơ cấu xuất khẩu 17
2.1.1.1 Cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng 17
Cơ cấu mặt hàng 17
2.1.1.2 Cơ cấu xuất khẩu theo thị trường 18
Cơ cấu thị trường 18
2.1.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu 18
2.6 Đánh giá hiệu quả sản xuất- kinh doanh của công ty 20

PHẦN 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 33

3.1 Phương hướng phát triển của công ty 33
3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty 35
3.2.1 Ứng dụng khoa học công nghệ 35
3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 36
3.2.4 Nâng cao hiểu biết về luật thương mại quốc tế, an toàn lao động, tiêu chuẩn chất lượng 38
3.2.5 Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thóat. 38

KẾT LUẬN 41

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 4

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: