Nghiên cứu ảnh hưởng của khí thải động cơ diesel tăng áp đến môi trường sống


Giảm hệ số dư lượng không khí và giảm bớt mức độ xoáy lốc của dòng khí trong lbuồng cháy có thể làm giảm nhiệt độ cực đại của quá trình cháy và dẫn đến giảm sự phát thải NOx.Tuy nhiên , vận động xoáy lốc của dòng khí nạp ở cuối quá trình nến có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chất lượng quá trình tạo hỗn hợp và cháy của động cơ diesel hiện đại , nhất là động cơ diesel phun gián tiếp . Do vậy , một lần nữa sự giảm NOx đạt được kèm theo sự chấp nhận giảm tính kinh tế nhiên liệu , tăng lượng thải HC vì quá trình cháy kém kém hoàn thiện , mặt khác động cơ khó khởi động ở thoì tiết lạnh.


LỜI NÓI ĐẦU 3

Chương 1. TỔNG QUAN 5

1.1. Những vấn đề chung: 5
1.2. Động cơ diesel và tiêu chuẩn khí thải châu Âu: 6
1.2.1. Động cơ diesel tăng áp: 6
1.2.2. Tiêu chuẩn khí thải Châu Âu (EURO): 7
1.3. Mục đích, nội dung, ý nghĩa của đề tài: 10
1.3.1. Mục đích: 10
1.3.2. Nội dung: 10
1.3.3. Ý nghĩa: 10

Chương 2. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ TÁC HẠI. 11

2.1. Cơ chế hình thành khí thải của động cơ diesel: 11
2.1.1. Một số vấn đề liên quan đến quá trình cháy. 11
2.1.2. Cơ chế hình thành CO : 18
2.1.3. Cơ chế hình thành NOx: 20
2.1.4. Cơ chế hình thành bồ hóng: 22
2.1.5. Cơ chế hình thành khí các-te: 24
2.1.6. Cơ chế hình thành các chất ô nhiễm đăc trưng: 25
2.1.7. Cơ chế hình thành SOx: 27
2.2. Ảnh hưởng của khí thải động cơ diesel đối với con người và môi trường: 28
2.2.1. Ảnh hưởng của CO: 28
2.2.2. Ảnh hưởng của NOx: 29
2.2.3. Ảnh hưởng của bồ hóng: 30
2.2.4. Ảnh hưởng của khí các-te: 31
2.2.5. Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm đặc trưng: 31
2.2.6. Ảnh hưởng của SOx: 32

Chương 3.CÁC GIẢI PHÁP GIẢM LƯỢNG KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL: 32

3.1. Các vấn đề chung: 32
3.1.1. Tính kinh tế nhiên liệu và mức độ độc hại khí xả: 32
3.1.2. Phân loại các giải pháp: 32
3.2. Giảm ô nhiễm tại nguồn phát sinh: 32
3.2.1. Tối ưu hoá tốc độ phun nhiên liệu: 32
3.2.2. Sử dụng hệ thống tuần hoàn khí xả: 33
3.2.3. Lựa chọn phương pháp tạo hỗn hợp thích hợp. 34
3.2.4. Phun nước vào trong xy-lanh. 34
3.2.5. Điều chỉnh lượng nhiên liệu lớn nhất cung cấp cho một chu trình. 35
3.2.6. Giảm hệ số dư lượng không khí và giảm bớt mức độ xoáy lốc. 37
3.2.7. Sử dụng hệ thống phun nhiên liệu diesel điều khiển điện tử. 37
3.3. Xử lý khí xả: 37
3.3.1. Các biện pháp xử lý khí xả: 37
3.3.2. Đối với BXLKX kiểu ô-xy hoá trên động cơ diesel. 38
3.4. Bộ lọc và ôxy hoá bồ hóng: 40
3.4.1. Các vấn đề chung 40
3.4.2. Một số phương pháp lọc bồ hóng: 40
3.5. Xu hướng sử dụng nhiên liệu mới 41

Chương 4. KẾT LUẬN. 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: