ĐỀ THI - Môn học Nhà máy điện


Câu 1: ( 4 điểm )
- Phân tích tình trạng làm việc của mạng điện ba pha trung tính cách điện với đất.
- Khi có một pha chạm đất cho phép mạng điện tiếp tục làm việc không? Tại sao?
- Ưu- nhược điểm và phạm vi sử dụng của mạng điện này ?
Câu 2: ( 6 điểm )
Sơ đồ hai hệ thống thanh góp:
- Vẽ sơ đồ gồm hai máy biến áp nguồn, hai đường dây đơn.
- Nêu tình trạng vận hành bình thường của sơ đồ ở cấp điện áp 110 KV ?
- Nêu trình tự thao tác để sửa chữa máy cắt của một mạch đường dây tương ứng với trạng thái vận hành ở trên.


Chú ý : Không được sử dụng tài liệu.


Câu 1: ( 4 điểm )
- Phân tích tình trạng làm việc của mạng điện ba pha trung tính cách điện với đất.
- Khi có một pha chạm đất cho phép mạng điện tiếp tục làm việc không? Tại sao?
- Ưu- nhược điểm và phạm vi sử dụng của mạng điện này ?
Câu 2: ( 6 điểm )
Sơ đồ hai hệ thống thanh góp:
- Vẽ sơ đồ gồm hai máy biến áp nguồn, hai đường dây đơn.
- Nêu tình trạng vận hành bình thường của sơ đồ ở cấp điện áp 110 KV ?
- Nêu trình tự thao tác để sửa chữa máy cắt của một mạch đường dây tương ứng với trạng thái vận hành ở trên.


Chú ý : Không được sử dụng tài liệu.


M_tả

Không có nhận xét nào: