BÀI GIẢNG - Quản lý sản xuất nông nghiệp (Phùng Thị Hồng Hà)


Doanh nghiệp nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của xã hội.

Doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp hàng hoá:
- Là đợn vị sản xuất  kinh doanh cơ sở, là nơi kết hợp giữa sản  xuất và nghiên cứu khoa học; l à nơi ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật nông nghiệp để thực hiện mục tiêu sản xuất và dịch vụ nông sản hàng hoá theo yêu cầu của xã hội.
- Là nơi kết hợp các yếu tố để sản xuất ra nông sản phẩm; là nơi phân phối giá trị sản phẩm, dịch vụ được tạo ra cho những  người lao động tham gia vào quá trình sản xuất và bù đắp chi phí sản xuất.
Quản lý doanh nghiệp là khoa học về tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp với những quy luật của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước về kinh tế.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: