GIÁO TRÌNH - Hệ thống thông tin vệ tinh (Ths. Nguyễn Ngọc Sơn)


Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiểu biết về hệ thống thông tin vệ tinh và nguyên tắc hoạt động, cấu trúc chi tiết về hệ thống vệ tinh INMARSAT sử dụng trong hàng hải.
Nội dung chủ yếu: Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh. Nguyên tắc hoạt động và cấu trúc chi tiết kênh thông tin trong hệ thống thông tin vệ tinh INM-CNỘI DUNG:

Chương I: Tổng quan về hệ thống thông tinh vệ tinh
Chương II. Kỹ thuật thu phát trong hệ thống thông tin vệ tinh
Chương III: Cấu trúc kênh thông tin trong INMARSAT C

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: