GIÁO TRÌNH - Định mức xây dựng cơ bản (Trần Thị Bạch Điệp)


Như đã biết, năng suất lao động, xét đến cùng là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự gia tăng sản phẩm hàng hóa cho xã hội, muốn tăng năng suất lao động phải giải quyết các vấn đề như:
-  Người lao động
-  Công cụ lao động
-  Phương pháp tổ chức sản xuất

Điều đó có nghĩa là phải xây dựng con người lao động mới, phải cải tiến công cụ lao động, thực hiện cơ giới hóa trong lao động. Về đối tượng lao động, ngành xây dựng phải áp dụng các kết cấu và vật liệu tiên tiến, thực hiện phương pháp tổ chức sản xuất tiên tiến như: tổchức sản xuất theo dây chuyền, thực hiện phương châm công xưởng hóa sản xuất vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn hóa khâu thiết kế và cơ giới hóa khâu thi công, nhưng tất cả thành tựu của tiến bộ kỹ thuật nói trên muốn đưa vào áp dụng một cách thường xuyên và có tính chất pháp lệnh thì tính toán, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu số lượng. Đó chính là các định mức kinh tế - kỹ thuật, là căn cứ làm nền tảng cho quá trình tổ chức sản xuất của xã hội.

NỘI DUNG:

- Chương 0. Mở đầu
- Chương 1 - Các khái niệm và lí luận chung
- Chương 2 - Các phương pháp quan sát, thu thập và chỉnh lý số liệu để định mức
- Chương 3 - Phương pháp chỉnh lí số liệu quan sát
- Chương 4 - Thiết kế định mức lao động và định mức thời gian sử dụng máy
- Chương 5 - Nghiên cứu tổn thất thời gian trong xây dựng
- Chương 6 - Các phương pháp định mức vật liệu
- Chương 7 - Phương pháp định mức vật liệu cho vữa bêtông và vữa xây
- Chương 8 - Phương pháp định mức chi phí vật liệu gỗ và thép
- Chương 9 - Phương pháp định mức vật liệu hàn
- Chương 10 - Định mức dự toán tổng hợp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: