GIÁO TRÌNH - Matlab căn bản (Nguyễn Hoài Sơn)


MATLAB cho phép người dùng lập trình theo hai loại : scripts và function.
SCRIPTS: Là hình thức đơn giản nhất của M-file bởi vì nó không có thông số vào và ra. Chúng là một tập hợp các lệnh và các hàm của MATLAB. Scripts hoạt động dựa vào đối tượng tồn tại trong Workspace. Tất cả các biến tạo ra trong scripts đều có thể sử dụng sau khi scripts kết thúc.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: