GIÁO TRÌNH - Toán chuyên ngành Điện tử viễn thông (TS. Lê Bá Long)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Hàm biến số phức
- Chương 2: Các phép biến đổi tích phân
- Chương 3: Các hàm số và các phương trình đặc biệt
- Chương 4: Phương trình đạo hàm riêng
- Chương 5: Quá trình dừng
- Chương 6: Quá trình Poisson
- Chương 7: Lý thuyết sắp hàng

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: