Hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Tuyên Quang


- Máy phát điện muốn phát ra điện được, ngoài việc phải có động cơ sơ cấp kéo, còn phải có một dòng điện một chiều đưa vào rotor máy phát điện. Dòng điện kích từ là một dòng điện một chiều, được đưa vào Rô to của máy phát để kích thích từ trường của Rô to máy phát.
- Hệ thống thiết bị tạo ra dòng điện một chiều này gọi chung là hệ thống kích thích máy phát( hệ thống kích từ). Dòng điện kích thích máy phát tạo ra từ trường cho Rô to và điều chỉnh điện áp máy phát nằm trong giải yêu cầu. Ngoài ra, dòng điện này còn điều chỉnh công suất vô công của máy phát khi máy phát nối vào lưới.

- Để có thể thay đổi trị số của dòng điện kích thích nhằm đáp ứng được các yêu cầu trên, cần phải có một bộ phận điều khiển. Hệ thống mạch điện để điểu khiển dòng điện kích thích gọi là hệ thống điều khiển điện áp, hay còn gọi tắt là bộ điều áp và viết tắt là AVR hay TĐK.


M_tả

No comments: